Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:996 (2022-2023)
Innlevert: 13.01.2023
Sendt: 13.01.2023
Besvart: 20.01.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

Marius Arion Nilsen (FrP)

Spørsmål

Marius Arion Nilsen (FrP): Kan statsråden svare på når den planlagte styringsmekanismen for krafteksport vil bli lagt frem?

Terje Aasland (A)

Svar

Terje Aasland: I lys av en usikker situasjon i den europeiske energiforsyningen kan sårbarheten ved uventede hendelser i vår egen kraftforsyning, for eksempel tilsigssvikt, være høyere enn før.
Olje- og energidepartementet igangsatte derfor et arbeid i høst for å se på hvordan forsyningssikkerheten for strøm kan sikres på en best mulig måte. Som del av dette arbeidet har departementet blant annet vurdert tiltak for sikre at mer vann spares i magasinene ved lave magasinnivåer, og at eksporten av kraft i slike tilfeller da begrenses. Formålet med mekanismen er i første rekke å sikre tilgangen på kraft gjennom vintersesongen.
Kraftsituasjonen er nå en annen enn den vi opplevde i høst. Mye tilsig og kraftprodusenter som sparte vann gjennom høsten bidro til en betydelig økning i fyllingsgraden i løpet av høstmånedene. Dette har gjort at vi nå i starten av 2023 står i en betydelig bedre situasjon enn lenge fryktet. I november endret Statnett også vurderingen av kraftsituasjonen fra stram til normal, og NVE anser sannsynligheten for rasjonering denne vinteren som liten.
Jeg ser ikke styringsmekanismen som et tiltak primært rettet inn mot inneværende vinter, men vil ha den klar for kommende vintre der situasjonen kan være mer krevende og usikker.
Jeg tar sikte på å legge fram konkrete forslag til innhold i en styringsmekanisme i løpet av januar.