Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:997 (2022-2023)
Innlevert: 13.01.2023
Sendt: 13.01.2023
Besvart: 24.01.2023 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Morten Wold (FrP)

Spørsmål

Morten Wold (FrP): Kan statsråden redegjøre for innføringen av Helseplattformen, og hvilke tiltak statsråden vil gjøre for å sikre pasientsikkerheten i Helse Midt-Norge?

Begrunnelse

Helsepersonell og fagpersoner har advart mot innføringen av journalsystemet Helseplattformen. Likevel er den blitt innført på St. Olavs hospital i en tid der beredskapen er under press som følge av spredning av RS-virus, covid-19 og influensa. Det rapporteres om stort merarbeid blant de ansatte, og det er kommet tilfeller der pasienter er blitt feilmedisinert på grunn av feil og mangler i Helseplattformen. Før det nye journalsystemet ble innført advarte en rekke fagpersoner mot innføringen av systemet, og varslet at det kunne på utover pasientsikkerheten. Nå som det foreligger saker om at pasienter er blitt feilmedisinert på grunn av systemet, er det tydelig at fagpersonene fikk rett i sine spådommer. Det rapporteres også nå om at man ikke har kontroll på henvisninger og ventelister, at feil i systemet fører til redusert kapasitet og at sykehuset har merutgifter knyttet til overtid som følge av dette.

Ingvild Kjerkol (A)

Svar

Ingvild Kjerkol: Bakgrunnen for innføringen av Helseplattformen strekker seg helt tilbake til 2012. Den gang kom man til en erkjennelse i Helse Midt-Norge RHF om at de baserte sin virksomhet på et journalsystem og et pasientadministrativt system som de var eneste bruker av i verden. I tillegg var dette systemet i ferd med å nå endt levetid. Helse Midt-Norge RHF gjennomførte som følge av dette et strategiarbeid og en påfølgende offentlig anskaffelsesprosess, med en bred brukerinvolvering. Helseregionen arbeidet i tråd med det nasjonale målbildet i Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger - én journal. Helse Midt-Norge RHF inviterte dessuten inn kommunene i denne prosessen, fordi det var viktig å understøtte nettopp helhetlige pasientforløp og effektiv deling av informasjon i hele behandlingskjeden.
Helse Midt-Norge RHF har opplyst at de helt fra signering av kontrakten med leverandøren i 2019, har vært oppmerksom på eventuell risiko knyttet til den valgte løsningen. Dette omhandler både det faktum at det er en amerikansk løsning som i utgangspunktet ikke er tilpasset norsk organisering av helsetjenesten, men også de krevende erfaringene man har hatt både i Danmark og delvis i Finland. Det har derfor vært et tett samarbeid med klinikere fra hele helsetjenesten og fra alle profesjoner for å tilpasse løsningen til norske forhold og for i størst mulig grad å unngå noen av de utfordringene man har hatt i våre to naboland.
Det er et omfattende arbeid som nå gjøres i Helse Midt-Norge, og de må både finne praktiske løsninger og ivareta forsvarlige helsetjenester parallelt. Dette kan bare gjøres lokalt i et samarbeid mellom fagfolk. Jeg har imidlertid fulgt situasjonen tett etter at man startet innføringen av Helseplattformen og hadde senest 17. januar et møte med styreleder og administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, hvor jeg blant annet ble orientert om situasjonen ved St. Olavs hospital HF. De er åpne på at utfordringene ved St. Olavs hospital innen enkelte fagområder har vært større enn forventet, men samtidig så er det også iverksatt en rekke tiltak og satt inn betydelige ressurser for å intensivere arbeidet med feilretting og optimalisering av løsningen. Det regionale helseforetaket opplyser at de allerede ser effekt av disse tiltakene. Jeg legger til grunn at Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs hospital HF gjør en kontinuerlig vurdering av situasjonen i forbindelse med innføringen av Helseplattformen ved sykehuset. Pasientsikkerheten må ivaretas.
Jeg har stor forståelse for at situasjonen er krevende for de ansatte. Det blir viktig at sykehuset gjør det de kan for at belastningen ikke blir større enn nødvendig, og at det opprettholdes et godt arbeidsmiljø. God pasientsikkerhet og godt arbeidsmiljø er to sider av samme sak.