Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kommunal- og distriktsministeren

Dokument nr. 15:1135 (2022-2023)
Innlevert: 25.01.2023
Sendt: 25.01.2023
Besvart: 01.02.2023 av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik

Hege Bae Nyholt (R)

Spørsmål

Hege Bae Nyholt (R): Hva gjør statsråden for å sikre at utvalget kan levere sitt arbeid om hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, til planlagt frist og i tråd med sitt vedtatte mandat?

Begrunnelse

Utvalget som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester – heretter nullprofittutvalget – ble satt ned i kongelig statsråd sommeren 2022.
Bakgrunnen for at utvalget ble satt ned var regjeringsforhandlingene, der SV valgte å stille seg utenfor regjering, men fikk en rekke gjennomslag i bytte mot budsjettstøtte. Dette arbeidet var blant de viktigste. En rekke punkter er å finne igjen i Hurdalsplattformen, som anerkjenner at kommersialisering er et stort problem i en rekke offentlig finansierte velferdssektorer, som barnehage og barnevern.
I dag ble det kjent at utvalgsmedlemmene Gøril Bjerkan, Linn Herning og et tredje utvalgsmedlem sier at de ikke kan fortsette i utvalget under nåværende leder Tor Saglie. Ifølge Aftenposten skjer dette etter lengre tids uenighet om manglende avklaring av utvalgets mandat. Konflikten skal ha eskalert da utvalgsmedlemmet etter å gjentatte ganger å ha reist problemstillingen, ble kalt inn på teppet av utvalgsleder Tor Saglie. Hen ble i etterkant oppringt og regelrett skjelt ut og trakassert av ekspedisjonssjef Jan Hjelle. Utvalgsmedlemmet gjorde opptak av denne telefonsamtalen, og den er grunnlaget for et varsel sendt inn av Herning og Bjerkan.
Aller mest politisk alvorlig er likevel påstandene om at utvalgets mandat ikke oppfylles, og at arbeidet har gått i en annen retning enn den politiske bestillingen. Dette er bekymringsverdig, både med henblikk på den lojaliteten man forventer fra forvaltningen, hva som er god forvaltningspraksis og framdriften i utvalgets arbeid.
Utvalget skal etter planen levere sin første delutredning, med et konkret forslag til definisjon av ideelle aktører i juni. Dette er et viktig ledd i arbeidet med å skille kommersielle og ideelle aktører i velferdspolitikken. Det er svært urovekkende at arbeidet svekkes og treneres.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Svar

Sigbjørn Gjelsvik: Mandat, samansetning og leiing av avkommersialiseringsutvalet er vedteke ved kongeleg resolusjon. Utvalet si oppgåve er å svare ut mandatet.
Utvalets arbeid er viktig for at regjeringa og Stortinget skal ha eit godt fagleg grunnlag for den vidare utviklinga av politikken på dette feltet. Mandatet pålegg utvalet å greie ut korleis kommersielle aktørar kan utfasast i offentlege velferdstenester. For regjeringa har det òg vore viktig å få utgreia moglegheiter for framleis innslag av kommersielle aktørar med utgangspunkt i ei strengare regulering av verksemda deira enn i dag.
Det er ei viktig oppgåve for eitkvart utval å få fram sin eigen forståing av mandatet, kva slag avgrensingar det er behov for og kva dei vil vektleggje. Det følgjer av mandatet for avkommersialiseringsutvalet at dei skal gjennomføre arbeidet i samsvar med utgreiingsinstruksen.
Som ansvarleg departement for å utnemne utvalet har KDD ein plikt til å stille naudsynte ressursar til rådvelde for utvalet. Det inneber både å rekruttere eit sekretariat og elles fastsetje eit realistisk budsjett som dekkjer ymse utgifter, slik som reise- og opphaldsutgifter, ressursar til eventuelle eksterne utgreiingar, honorar til utvalsmedlemmene mm.
Leiar av sekretariatet var på plass frå oppstart av utvalet sitt arbeid i fjor haust. Det har teke noko tid å bemanna opp sekretariatet, men det er no fullbemanna med fire fagpersonar på full tid. Utvalet er etter mi vurdering også gitt ei realistisk budsjettramme. Eg meiner difor rammene er lagt til rette for at utvalet kan levere på mandatet sitt.
Utvalet er elles sjølvstendig i sitt arbeid og ikkje underlagd instruksjon frå departementet.
Departementet har blitt varsla om det som har blitt opplevd som kritikkverdige forhold i og i handsaminga av Avkommersialiseringsutvalet. Dette blir følgd opp av departementet.