Skriftlig spørsmål fra Anna Molberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1266 (2022-2023)
Innlevert: 07.02.2023
Sendt: 07.02.2023
Besvart: 13.02.2023 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Anna Molberg (H)

Spørsmål

Anna Molberg (H): Kan statsråden på en pedagogisk og oversiktlig måte gi en forklaring på hvilke krav som må være oppfylt for at en virksomhet som er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett skal kunne inngå en avtale om innleie?

Begrunnelse

Det kommer tilbakemeldinger fra virksomheter som er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett om at det ikke er så enkelt å få til avtale om innleie. Det stilles for eksempel krav om at den tillitsvalgte må representere minst halvparten av dem som avtale inngås på vegne av. Dette er det mange virksomheter som ikke oppfyller og samtidig er mange usikre på hvordan reglene skal tolkes. Norefjell Ski og spa har i media blitt trukket frem, og her er rundt 46-48 pst. av de ansatte fagorganisert. Det ønskes særlig en forklaring fra departementet hvor strengt kravene til organisering skal tolkes, da det tilsynelatende er et krav om at minst 50 pst. må være organisert i samme arbeidskategori for å kunne leie inn.

Marte Mjøs Persen (A)

Svar

Marte Mjøs Persen: Hovedregelen om innleie følger av arbeidsmiljøloven § 14-12 første ledd. I § 14-12 andre ledd er det gitt en adgang til å foreta innleie utover lovens hovedregel. Ifølge bestemmelsen kan virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie. Det er et vilkår at avtalen inngås mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder. At den tillitsvalgte må representere et flertall av den arbeidskategori innleien gjelder, innebærer ikke et krav om at minst 50 prosent i samme arbeidstakerkategori må være organisert i en fagforening. Tillitsvalgtbegrepet i arbeidsmiljøloven er ikke begrenset til å forstås snevert som bare representanter for arbeidstakere som er organisert i tradisjonelle fagforeninger/fagforbund; det kan også være tale om valgte representanter for arbeidstakere uten organisasjonsmessig tilknytning.
Når det gjelder hva som anses som en arbeidstakerkategori, fremgår det av forarbeidene at «I en virksomhet hvor en tillitsvalgt representerer f.eks. 40 % av kontorpersonalet vil den tillitsvalgte ikke kunne inngå avtale om innleie av kontorpersonale, fordi vedkommende ikke representerer et flertall av denne arbeidstakerkategorien. Vedkommende kan heller ikke inngå avtale om innleie av f.eks. lagerarbeidere fordi vedkommende ikke representerer samme arbeidstakerkategori», jf. Ot.prp. nr.70 (1998-1999) s. 45.
Bestemmelsen gir partene en forholdsvis vid adgang til selv å avklare om det er behov for innleie på deres arbeidsplass. De tillitsvalgte hos innleievirksomheten vil ved denne bestemmelsen sikres innflytelse på spørsmålet om det skal forekomme innleie ut over lovens hovedregel. Avtalen inngås lokalt i innleievirksomheten. Avtalen må likevel gjelde tidsbegrenset innleie. Det kan derfor ikke avtales innleie på ubestemt tid.