Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1529 (2022-2023)
Innlevert: 27.02.2023
Sendt: 27.02.2023
Besvart: 08.03.2023 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Fagskolen Diakonova har i brev fra NOKUT 16.2.23 fått beskjed om at NOKUT har fått flere søknader om akkreditering enn de har saksbehandlere til å behandle. NOKUT kan ikke begynne å saksbehandle søknadene våren 2023 og kan ikke anslå når søknaden vil være behandlet. Dette forsinker utdanningen av helsepersonell og skaper en uholdbar situasjon for fagskolen, bl.a. i arbeidet med å skaffe praksisplasser.
Hva vil regjeringen gjøre for å redusere saksbehandlingstiden i NOKUT, og hva er status for arbeidet som startet i 2022?

Begrunnelse

I en tid med stor mangel på helsepersonell, et politisk ønske om å tette mangelen ev sykepleiere med helsefagarbeidere, og et sterkt ønske fra praksisfeltet om konkrete fagskolestudier og nye fagskoleplasser, er det bekymringsfullt og merkelig at det er behandlingen i NOKUT som blir proppen i systemet. Både Høring - NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste og NOU 2022: 13 Med videre betydning – Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole peker på høyere yrkesfaglig utdanning som en del av løsningen.
Det er et stort problem for både praksisplasser og skoler dersom søknadene blir behandlet så sent at estimert oppstart ikke blir høst 2024, men høst 2025. Fagskolene er lovpålagt å utvikle utdanningene i samarbeid med arbeidslivet og å inngå samarbeid om praksisavtaler osv. Så store forsinkelser får store konsekvenser for fagskolene og de klarer heller ikke å svare på arbeidslivets behov.
Våren 2022 skriver statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i Kunnskapsdepartementet:

«Vi har startet en prosess for å se på akkrediteringssystemet, om det bør gjøres endringer for å redusere kø og behandlingstid for søknader om akkreditering av nye studietilbud. Dette skjer i dialog med Nokut».

Årets situasjon er den samme som for ett år siden.
Fagskolen fremstår ikke som en samarbeidspart det er særlig attraktivt å ha samarbeid med, dersom det fra utvikling til utdanningen er i drift går opptil 2 år. Søknadsfristen for offentlige driftsmidler er 15. desember 2023 – dersom søknadene ikke er akkreditert til da så er neste frist 15. desember 2024. Oppstart av studiene er påfølgende høst.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Kunnskapsdepartementet fikk i 2022 henvendelser fra ulike parter i arbeidslivet og organisasjoner med bekymring om saksbehandlingstiden for akkreditering av nye studietilbud ved fagskoler. Jeg har tidligere fått tre spørsmål fra Stortinget om situasjonen. Departementet har gjennom tildelingsbrevet til NOKUT for 2023 kommet med føringer til NOKUT om å prioritere søknader om akkreditering av høyere yrkesfaglig utdanning. Under særskilte forventninger i tildelingsbrevet til NOKUT skriver departementet at:
Behovene på fagskoleområdet vil være en særlig utfordring for NOKUT i 2023.
Kunnskapsdepartementet har en særlig forventning om at NOKUT prioriterer akkreditering av høyere yrkesfaglig utdanning. Det er viktig at NOKUT får ned saksbehandlingstiden på akkreditering av fagskoleutdanning.
Departementet er i tett kontakt med NOKUT om status for akkreditering av høyere yrkesfaglig utdanning.
Samtidig vil jeg gjerne påpeke at utviklingen i høyere yrkesfaglig utdanning er positiv og har vært det over flere år. Kandidatundersøkelsen for fagskoler som nettopp ble publisert av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), viser at antall fagskolestudenter har mer enn doblet seg de siste ti årene, og at innen helse- og velferdsfag så har antall studenter økt fra 1 236 i 2010, til 5 692 i 2021. Dette innebærer at fagskoler i stor grad har bidratt til etterlengtet kompetanse i arbeidslivet.
Departementet jobber også med en løsning som skal få ned saksbehandlingstiden for av akkreditering av høyere yrkesfaglig utdanning på lengre sikt. Departementet tar sikte på å sende et forslag om institusjonsakkreditering i høyere yrkesfaglig utdanning på høring sommeren 2023. En institusjonsakkreditering innebærer at fagskolene kan godkjenne utdanningene selv, på samme måte som universiteter og høyskoler gjør dette for sine utdanninger.