Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1561 (2022-2023)
Innlevert: 02.03.2023
Sendt: 03.03.2023
Besvart: 10.03.2023 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V)

Spørsmål

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V): Hva mener statsråden om at syke mennesker med konkrete diagnoser får avslag om hjelp ved enkelte lokale DPS, begrunnet med at de bruker cannabis, og hvordan vil statsråden forsikre seg om at det ved DPSene blir en mer forutsigbar og enhetlig vurderingspraksis av pasienters rett til nødvendig helsehjelp?

Begrunnelse

I en artikkel i Dagbladet, oppdatert 22.11.22, kan vi lese om en mann som ble nektet behandling hos distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Kristiansand fordi han var åpen om sitt cannabisbruk, jf. https://www.dagbladet.no/nyheter/bruker-cannabis-ble-nektet-behandling/76739039. Mannen er diagnostisert med bipolar lidelse type to og hadde mottatt behandling ved en DPS i Oslo. Han har slitt med psykiske lidelser hele livet og sier selv at cannabis brukes som selvmedisinering mot psykiske helseplager. Etter en akuttinnleggelse sier mannen selv at han ble informert om at han ikke fikk tilbud om oppfølging ved det lokale DPS fordi han brukte cannabis som selvmedisinering. Mannen fikk tilbud om avrusing, men altså ikke tilbud om et psykisk helsetilbud. Ved lokalt DPS i Oslo hadde ikke cannabisbruk som selvmedisinering stått i veien for å få hjelp. Det synes derfor være en god del ulik praksis når det gjelder grunner til å avvise pasienter, avhengig av hvilke lokal DPS man bli henvist til.
Undertegnede mener det er alvorlig dersom det stemmer at det er ulik praksis ved landets DPSer og hvor henviste pasienter noen steder risikerer å få avslag på nødvendig behandling av moralske og ikke faglige grunner.

Ingvild Kjerkol (A)

Svar

Ingvild Kjerkol: Det skal selvsagt ikke være slik at mennesker med psykiske lidelser som har hjelpebehov, skal avvises grunnet bruk av rusmidler. Jeg er helt enig med representanten Wetrhus Thorsvik i at vi ikke skal ha en slik praksis.
Når det gjelder den konkrete problemstillingen, har jeg fått følgende svar fra Helse Sør-Øst RHF som har innhentet opplysninger fra Sørlandet sykehus HF:

«Interne rutiner ved Sørlandet sykehus HF er at pasientens rett til helsehjelp skal vurderes uavhengig av bruk av rusmidler og ut ifra gjeldende regler i prioriteringsveilederen. Dette gjelder for alle våre avdelinger og DPS. Det er gjort en gjennomgang av interne rutiner for å sikre at denne uheldige hendelsen ikke gjentas. Den aktuelle pasienten har fått en ny vurdering i foretaket.»

Én av de sentrale anbefalingene i nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (Helsedirektoratet, 2012), er at pasientene skal sikres oppfølging og behandling av begge lidelser og at dette ansvaret ligger hos instansen som først kommer i kontakt med pasienten. Helse Sør-Øst RHF viser til at de i all kommunikasjon med helseforetakene/sykehusene har lagt til grunn at prioriteringsveiledere og nasjonale faglige retningslinjer skal følges, og oppfatter i likhet med Sørlandet sykehus HF den omtalte hendelsen som en svikt i helseforetakets rutiner.