Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1631 (2022-2023)
Innlevert: 10.03.2023
Sendt: 13.03.2023
Besvart: 16.03.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V)

Spørsmål

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V): Når vil statsråden komme med en avklaring om en eventuell reversering av domstolsreformen?

Begrunnelse

I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at den vil

«[g]jeninnføre strukturen for domstolane før domstolsreforma av 2021 for å vareta borgaranes rettstryggleik og sikre sjølvstendige domstolar med stadleg leiing, med unntak for domstolar der domstolsleiar, kommunane i rettskretsen og dei tilsette gjennom sine tillitsvalde er samde om å oppretthalde dagens struktur».

Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut forslag om endring i domstolstrukturen på høring 26. januar 2022. Høringsfristen gikk ut 26. april 2022. Siden da har det vært veldig stille fra regjeringen om justisministeren vedrørende dette spørsmålet.
I et sammendrag av høringssvar og effekter av ny domstolstruktur per november 2022 utarbeidet av Domstolsadministrasjonen, oppsummeres effektene av reformen oppsummeres slik:
Nesten alle domstolene har benyttet dommere på tvers av rettsstedene, alle har benyttet saksbehandlere på tvers. Dette oppleves i det alt vesentlige positivt for medarbeiderne. Det har utelukkende hatt positive effekter for brukerne at saker behandles på tvers av rettsstedene, bl.a. ved raskere saksbehandlingstid, færre utsettelser og bedre tilbud om rettsmekling. For medarbeiderne er det i all hovedsak positive effekter av å ta saker på tvers av rettssteder, bl.a. ved mindre sårbarhet, økt fleksibilitet, bedre og større fagmiljøer, kompetanse i rettsmekling og økt motivasjon.
Andre effekter som trekkes fram av ny domstolstruktur er bedre ressursutnyttelse, økt spesialisering og raskere oppdatering på lovendringer. I tingrettene behandles barnevernssaker og foreldretvistsaker i mindre grad enn tidligere av dommerfullmektiger. Ledelsen i de nye domstolene er i stor grad spredt på to eller flere rettssteder.
Som en konsekvens av regjeringens budsjettforslag for domstolene for 2023 vedtok styret i Domstolsadministrasjon 14. oktober 2022 full ansettelsesstopp i domstolene. «Dette er den mest krevende økonomiske situasjonen den tredje statsmakt har stått overfor i vår tid», sa DA-direktør Sven Marius Urke til Rett24 da statsbudsjettet ble lagt frem.
Flere tillitsvalgte uttaler at det er behov for en snarlig avklaring vedr. reverseringsspørsmålet. De beskriver at den uavklarte situasjonen, sammen med en tøffere økonomisk situasjon gjør arbeidshverdagen særlig krevende.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Jeg har forståelse for at de ansatte i domstolene ønsker å få en avklaring om oppfølgingen av høringen om endringer i domstolstrukturen, som er til behandling i departementet. Det er avgitt ca. 400 høringssvar, og det er ulike hensyn i denne saken som skal vurderes grundig. Jeg kan derfor ikke si noe på nåværende tidspunkt om når saken vil være ferdig behandlet i regjeringen. Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål nr. 1492 og 1545.