Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1707 (2022-2023)
Innlevert: 16.03.2023
Sendt: 17.03.2023
Besvart: 23.03.2023 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Mímir Kristjánsson (R)

Spørsmål

Mímir Kristjánsson (R): Kan statsråden garantere at forbudet mot innleie på byggeplasser i Osloregionen og de generelle innstrammingene for innleie av arbeidskraft vil bli gjennomfør og gjelde, selv om ESA konkluderer med at innleiereglene ikke er forenlig med EØS-retten og vikarbyrådirektivet?

Begrunnelse

EFTAs overvåkingsorgan ESA har, på eget initiativ, opprettet sak for å undersøke om de nye innleiereglene strider mot EØS-avtalen og vikarbyrådirektivet.
ESA har stilt regjeringen 15 spørsmål, blant annet hva som gjør innleiesituasjonen i Norge så spesiell at man kan rettferdiggjøre et totalforbud når bruken av midlertidig arbeidskraft i landet er lavere enn gjennomsnittet i EU og OECD. Arbeids- og inkluderingsdepartementet skal svare på spørsmålene innen 5. mai.
I hurdalplattformen står det:

«Regjeringen vil ta kampen for den norske arbeidslivsmodellen gjennom å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen, og i de situasjoner der norsk arbeidslovgivning og tariffavtaler blir utfordret, drive aktivt politisk arbeid i EØS-samarbeidet.»

Marte Mjøs Persen (A)

Svar

Marte Mjøs Persen: Stortinget har etter forslag fra regjeringen vedtatt endringer i innleieregelverket som vil få stor betydning for norsk arbeidsliv. Målet er blant annet å sikre at innleie ikke benyttes på bekostning av faste og direkte stillinger i topartsforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Vi ønsker et tryggere arbeidsliv der arbeidsfolk har mer makt over hverdagen sin.
Når ESA nå har bedt om informasjon knyttet til regelendringene, vil departementet selvsagt gå i dialog med ESA og besvare henvendelsen. Regjeringens vurderinger av de EØS-rettslige sidene fremkommer av lovens forarbeider og som stortingsflertallet har sluttet seg til.
Etter regjeringens vurdering vil forslagene bidra til å skape mer trygghet og forutsigbarhet for arbeidstakere, og kan også bidra til mer produktive og omstillingsdyktige virksomheter. Endringene i regelverket vil styrke det seriøse, ordnede arbeidslivet som vi mener skal kjennetegne Norge.
Lov- og forskriftsendringene trer i kraft som besluttet 1. april 2023, med enkelte overgangsregler.