Skriftlig spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1942 (2022-2023)
Innlevert: 13.04.2023
Sendt: 13.04.2023
Rette vedkommende: Utviklingsministeren
Besvart: 20.04.2023 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

Dag-Inge Ulstein (KrF)

Spørsmål

Dag-Inge Ulstein (KrF): Hva er statsrådens begrunnelse for at Norge ikke har gitt innspill til FNs generalsekretær sin rapport om internasjonalt skattesamarbeid?

Begrunnelse

I november vedtok FNs medlemsland, ved konsensus, at drøftelser om et mulig instrument eller rammeverk for internasjonalt skattesamarbeid skulle begynne. I samme resolusjon ble det vedtatt at FNs generalsekretær skulle skrive en rapport om internasjonalt skattesamarbeid (Tax Report 2023), og om veien fremover.
FNs medlemsland ble invitert til å gi innspill til generalsekretærens rapport om internasjonalt skattesamarbeid innen 17. mars 2023, men Norge er ikke blant landene som har levert.
Norge er ett av få rike land som har stått sammen med sammenslutningen av utviklingsland, G77, i spørsmål om ulovlig kapitalflyt i FN. Dette har vært avgjørende for at prosessen har kommet dit den er i dag.
Regjeringen har i Hurdalsplattformen forpliktet seg til å arbeide for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet, og sørge for at Norge inntar en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for å bekjempe ulovlig kapitalflyt og skatteunndragelse. Dette må følges opp.

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp)

Svar

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim: Norge deltar og forhandler aktivt i FNs generalforsamling og har fulgt det nevnte vedtaket om internasjonalt skattesamarbeid særlig tett.
I tråd med Hurdalsplattformen er internasjonalt skattesamarbeid høyt prioritert av Norge. Regjeringen anser økt skatteinngang for utviklingsland og økt innsats mot ulovlig kapitalflyt som helt avgjørende for å sikre nasjonal ressursmobilisering for å nå bærekraftsmålene. Derfor har Norge også tett og kontinuerlig kontakt med FNs sekretariat om tematikken. Selv om vi i dette tilfellet ikke formidlet skriftlig innspill, har Norge den siste tiden i møter med FN gitt tydelige signaler om norsk politikk og interesse på området. Både i desember 2022 og senest i april 2023 har politisk ledelse formidlet norske posisjoner innen skattesamarbeid direkte til FNs avdeling for økonomiske og sosiale spørsmål, som er ansvarlig for prosessen. Fra norsk side har vi også tilbudt oss å lede og tilrettelegge for prosesser om skatt og kampen mot ulovlig kapitalflyt som del av den neste globale konferansen om finansiering for utvikling i 2025. Vår lederrolle er videre befestet ved at vi er den største giveren til FNs skattekomite og deltar, som et av 25 land, med en representant fra Finansdepartementet.
Norge har gjennomgående høy grad av tillitt til FNs generalsekretær og sekretariat. Vi er nå i en innledende fase av FNs drøftelser om skattesamarbeid, og en lang og mer substansiell prosess vil følge til høsten da generalsekretærens rapport foreligger og forhandlinger i generalforsamlingen igangsettes. Norge vil fortsette å søke en aktiv og ledende rolle og jobbe for et globalt skattesystem som sikrer rettferdig og omfordelende skatteinngang for alle.