Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:2250 (2022-2023)
Innlevert: 15.05.2023
Sendt: 16.05.2023
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 26.05.2023 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Tobias Drevland Lund (R)

Spørsmål

Tobias Drevland Lund (R): Vil statsråden ta initiativ til en ekstern gransking av E-tjenestens rolle, kommunikasjon og informasjonsgrunnlag i forkant av terrorhendelsen i Oslo 25. juni 2022?

Begrunnelse

Mandatet til 25. juni-utvalget som skal evaluere hendelsene og terroren i Oslo 25. juni 2022 er beskrevet som følgende:

«Utvalget er blitt bedt om å evaluere informasjonsdelingen og samhandlingen mellom politiet og PST, internt i politiet, samt informasjonsdeling mellom politiet og helsevesenet inklusive psykisk helsevern. Videre er utvalget bedt om å evaluere vurderinger og tiltak som ble gjort i forkant av hendelsen av gjerningspersonens kapasitet og intensjon til å gjennomføre voldelige handlinger, av politiet og PST, og i hvilken grad politiet eller PST, med bakgrunn i den informasjonen de hadde inntil tidspunktet for hendelsen, kunne forebygget eller avverget hendelsen».

Det er spesielt, særlig i lys av ny informasjon som særlig mediene har avslørt, at utvalgets mandat ikke involverer en granskning av E-tjenesten, og samhandlingen mellom E-tjenesten og PST, i dagene før terrorhendelsen 25. juni 2022.

Bjørn Arild Gram (Sp)

Svar

Bjørn Arild Gram: EOS-tjenestene, herunder Etterretningstjenestens virksomhet har særegenheter som gjør at det er et særskilt behov for kontroll. På grunn av sine legitime skjermingsbehov kan EOS-tjenestene i liten grad gi offentlig innsyn i sitt virke. For å kompensere for det manglende innsynet kontrollerer det stortingsoppnevnte EOS-utvalget tjenestene på samfunnets vegne.
EOS-utvalget er opprettet og utrustet til å kontrollere nettopp slike saker som representanten viser til i sitt spørsmål. Utvalget har ekspertisen, kompetansen og hjemmelsgrunnlaget for dette. Jeg er gjennom media kjent med at EOS-utvalget ser på denne saken.
EOS-utvalget kontrollerer de hemmelige tjenestene på vegne av Stortinget og det norske folk og har vid innsynsrett i tjenestenes arkiver og registre, samt i informasjonen som deles mellom tjenestene. Å opprette en ny ekstern gransking av Etterretningstjenesten vil derfor være en duplisering av EOS-utvalget, samtidig som det kan anføres at dette ville være en underkjennelse av Stortingets eget ekspertorgan.