Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:2304 (2022-2023)
Innlevert: 22.05.2023
Sendt: 23.05.2023
Besvart: 30.05.2023 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Sofie Marhaug (R)

Spørsmål

Sofie Marhaug (R): Vil statsråden ta initiativ til en klargjøring av loven slik at den ikke benyttes til å omdefinere uskyldige og hederlige studenter til kjeltringer?

Begrunnelse

Flere studenter har de siste årene opplevd strenge reaksjoner og utestengelse fra universitetet fordi de angivelig har fusket i form av såkalt «selvplagiering». Dette har fått særlig oppmerksomhet den siste tiden i forbindelse med en sak ved Høgskolen i Innlandet (HINN). Dette er en av institusjonene innen høyere utdanning som opererer med et regelverk for fusk på eksamen som mange av de faglig ansatte i sektoren – inkludert ansatte ved HINN – mener bryter med veletablerte standarder for gjenbruk av tekst i oppgave- og eksamenssituasjoner. Videre bryter det med de standarder studentene senere skal benytte i de fleste relevante jobbsituasjoner.
Mange av sakene det handler om, har det til felles at ledende akademikere, inkludert professorer i etikk og jus, mener studentene ikke har gjort noe kritikkverdig. Trolig skyldes de strenge reglene at administrasjon og rettsapparat har tolket universitets- og høyskoleloven for strengt. Et opprop mot denne praksisen fra to professorer har allerede fått massiv støtte. Vi kan ikke ha en rettspraksis hvor studenter stenges ute fra universitetet, stigmatiseres og forsinkes i sitt utdanningsløp av grunner som de faglig ansatte ikke gjenkjenner som fusk.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Jeg vil om kort tid legge fram en lovproposisjon med forslag til ny universitets- og høyskolelov. I dette arbeidet har jeg vurdert dagens regelverk om fusk ved eksamen. Jeg ser at vi må ta grep om det som mange omtaler som «selvplagiering».
Jeg mener at det framover bør være en mer nyansert tilnærming til gjenbruk av eget arbeid enn det som følger av gjeldende rett og praksis. I lovproposisjonen vil jeg presisere og avklare hvordan regelverket om fusk skal forstås framover.
Dersom en student bygger på eget arbeid som tidligere er innlevert til vurdering, bør man skille mellom arbeid som tidligere har gitt uttelling i form av oppnådde studiepoeng eller rett til å gå opp til eksamen, og arbeid som ikke tidligere har gitt uttelling. Dette vil være i tråd med allmenne forskningsetiske prinsipper som skiller mellom publiserte og upubliserte arbeider. Dersom studenten bygger på eget arbeid som ikke tidligere er innlevert til vurdering, er det ikke snakk om gjenbruk av eget arbeid, men utnyttelse av egne notater og forarbeider som også er svært vanlig i forskning.
Det er også forskjell på grovheten i å plagiere andres arbeid og å gjenbruke eget arbeid. I proposisjonen vil jeg presisere at det skal legges vekt på grovheten i fastsettelsen av reaksjoner i saker om fusk.
Den nærmere håndteringen av fuskesaker vil fortsatt måtte skje på den enkelte institusjon. Det er institusjonenes ansvar å sørge for en rettferdig og faglig betryggende prøving av studentenes kunnskaper og som er nærmest til å vurdere hva som skal være tillatt på eksamen. Jeg forventer at institusjonene i større grad enn i dag vil ta initiativ til samarbeid om å utvikle felles forståelse og praksis knyttet til fusk. Jeg vil også vurdere hvordan departementet kan bidra til bedre samordning og informasjon om hvordan regelverket skal forstås.