Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:2532 (2022-2023)
Innlevert: 13.06.2023
Sendt: 14.06.2023
Besvart: 20.06.2023 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Hege Bae Nyholt (R)

Spørsmål

Hege Bae Nyholt (R): Hvordan vil ministeren, i samarbeid med andre instanser, jobbe for at det skal være trygt for ansatte i barnehager og skoler å snakke om og undervise om Pride?

Begrunnelse

Diskusjonen om Pride-undervisningen har de siste årene vært betent i media og på sosiale medier. Flere har tatt til orde for at barnehage og skole ikke skal ha Pride, kjønn og homofil som tema. Man har kunnet lese innlegg som omtaler Pride som en ideologi og forsøk på å både forvirre og omvende barn til å bli skeive. Tonen har tidvis vært truende og for mange fremstått som aggressiv. 12. juni stengte en barneskole i Vadsø etter at det var framsatt trusler på epost til skolen knyttet til Pride-undervisningen.
Leder av utdanningsforbundet, Steffen Handal skriver i en artikkel publisert på forbundets sider 09.06.23:

"Skolens og barnehagens mandat i dette er klokkeklart: vi skal aktivt bidra til inkludering og likeverd, og vi skal aktivt motarbeide alle former for diskriminering. Med andre ord er verdigrunnlaget skoler og barnehager står på, helt i tråd med noen viktige verdier PRIDE løfter fram som samhold, solidaritet, respekt og toleranse og alles rettighet til fritt å leve sin egen identitet. Det har gjort skoler og barnehager til svært viktige arenaer i det daglige inkluderingsarbeidet, og PRIDE har vært en anledning til samtaler om og feiring av mangfold."

(https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2023/pride---feiring-og-kamp?fbclid=IwAR0TROQV22N1tFgEuiJ9jMSneLMvkgXlRnslaO5TnixPOABt8Q-xoh4nmh4)

Tonje Brenna (A)

Svar

Tonje Brenna: Jeg er i likhet med representanten Bae Nyholt opptatt av at alle ansatte i barnehage og skole skal føle seg trygge på jobb. Det er derfor alvorlig og uakseptabelt om ansatte i skoler og barnehager utsettes for trusler når de jobber med tema knyttet til Pride.
Rammeplan for barnehagen slår fast at barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av blant annet kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
Overordnet del av læreplanverket er tydelig på at skolen skal sørge for at menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det, legges til grunn for opplæringen. Likeverd og likestilling er verdier som er sentrale i skolen, og som må ivaretas og forsterkes. Skolen skal formidle kunnskap og fremme holdninger som sikrer disse verdiene.
Læreplanverket (LK20/LK20S) har en bred tilnærming til seksualitetsopplæringen. Det inngår i det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, og elevene skal jobbe med tema knyttet til seksualitet i flere fag og på flere trinn. I samfunnsfag skal elevene for eksempel lære om variasjoner i seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
Utdanningsdirektoratet har utviklet et støttemateriell som handler om ulike sider av temaene kjønn og seksualitet i læreplanverket for skolen. Materiellet skal hjelpe lærerne til å planlegge og gjennomføre god seksualitetsopplæring tilpasset elevenes alder og modenhet.
Alle ansatte i barnehagen og skolen har rett til et trygt arbeidsmiljø. Det er skoleeierne og barnehageeiere som har ansvar for arbeidsmiljøet i kraft av å være arbeidsgivere. Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas. Det er skoleeiere og barnehageeiere som skal vurdere arbeidsmiljøtiltak lokalt, og eventuelt sette inn tiltak ved behov.