Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2781 (2022-2023)
Innlevert: 03.08.2023
Sendt: 03.08.2023
Besvart: 10.08.2023 av kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jaffery

Tage Pettersen (H)

Spørsmål

Tage Pettersen (H): Kan kulturministeren gjøre rede for de eventuelle materiell endringene i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner etter endringen i 2019, og kan det fremlegges en oversikt over hvilke organisasjoner som tidligere har mottatt kompensasjon som faller utenfor/har fått avslag etter 2019-endringen?

Begrunnelse

Flere organisasjoner tar nå kontakt etter at de har fått avslag på klagebehandlingen etter at de ikke lenger blir innvilget merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner i motsetning til tidligere års søknader. Fontenehus Norge er ett eksempel. Fontenehusene har mottatt denne kompensasjonen i alle år siden 2011, men fikk avslag på søknad og klage for regnskapsåret 2021. Da er det av interesse å se om dette skyldes tilsiktede endringer av forskriften, eller tolkingene av denne.

Lubna Boby Jaffery (A)

Svar

Lubna Boby Jaffery: Formålet med momskompensasjonsordningen er å fremme frivillig aktivitet. Forvaltningen av ordningen er innrettet slik at kompensasjon tildeles etter årlig søknad, blant annet basert på søkers årsregnskap for foregående år. Dette kan innebære at noen søkere kan oppleve å ikke få tildelt kompensasjon, selv om kompensasjon er tildelt tidligere år.
Ikke alle former for aktivitet eller virksomhet er kompensasjonsberettiget. Ordningen er avgrenset bl.a. mot virksomhet av privatøkonomisk karakter og virksomhet som kommer næringsinteresser eller offentlige oppgaver til gode. I § 3 tredje ledd fremgår det hvilken virksomhet som ikke kan tildeles kompensasjon for merverdiavgiftskostnader, deriblant virksomhet som kommer en lukket krets til gode, eller gir privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt anses for å være kostnader av privat karakter. Det kan heller ikke gis kompensasjon til virksomhet som kommer offentlige interesser til gode, eller til virksomhet hvor det offentlige kan påvirke eller legge føringer for virksomheten.
Nytt regelverk for merverdiavgiftskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner ble innført i 2019. Hovedformålet med endringene var å gjøre ordningen mer treffsikker. Det ble foretatt en justering i beregningsmodellen i ordningen slik at små organisasjoner samlet fikk litt mer midler, og store organisasjoner samlet fikk noe mindre midler. Videre ble det foretatt enkelte presiseringer i forskriften for å sikre at midler ikke kommer privatøkonomiske eller offentlige interesser til gode. Organisasjoner som er lukket, det vil si organisasjoner som ikke er åpne for allmennheten hvor dette ellers hadde vært naturlig eller virksomhet som kommer en lukket krets til gode skal heller ikke motta midler fra ordningen. Det har aldri vært intensjonen at ordningen skal komme privatøkonomiske eller offentlige interesser til gode. Forslaget var på offentlig høring og endringene ble gjort i tråd med flertallet av innspillene fra frivillig sektor.
Endringene i regelverket handler ikke om enkeltorganisasjoner, men at visse former for virksomhet ikke er kompensasjonsberettiget i tråd med intensjonen i ordningen. Dette har fått konsekvenser for enkelte båtforeninger, losjer og organisasjoner med virksomhet som kommer det offentlige til gode for eksempel ved at virksomheten gjelder oppgaver som er lovpålagte. Organisasjoner som har virksomhet som faller utenfor ordningen skal avgrense for denne delen av virksomheten i søknadsgrunnlaget. Dersom dette ikke gjøres kan hele søknaden avslås. Organisasjoner som også har virksomhet som faller inn under ordningen og fyller øvrige vilkår vil kunne få kompensasjon for denne. Et fåtall søkere har utelukkende virksomhet som faller utenfor ordningen, og får dermed ikke kompensasjon.
Det er først etter saksbehandling og klagebehandling at forvaltningspraksis til ordningen etableres. Lotteritilsynet som forvalter ordningen opplyser at det kan utarbeides en liste over hvilke organisasjoner som har fått avslag siden 2019 som følge av endringene i regelverket, men at dette må gjøres manuelt og vil kreve tid og ressurser.
Det er Lotterinemnda som er klageinstans for ordningen.