Skriftlig spørsmål fra Helge Orten (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:3127 (2022-2023)
Innlevert: 08.09.2023
Sendt: 08.09.2023
Besvart: 15.09.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Helge Orten (H)

Spørsmål

Helge Orten (H): Statsråden har sagt at regjeringen vil hjelpe togselskapene med å håndtere følgene av ekstremværet Hans. Det er bra, men togselskapene vet fortsatt ikke hvordan ordningen skal innrettes, omfanget av ordningen eller når den skal være på plass. Det haster for togselskapene som lider ukentlige milliontap.
Når vil ordningen bli klar og når kan vi forvente at en bruløsning er på plass?

Begrunnelse

I en pressemelding 4. september sa Nygård at regjeringen skal hjelpe togselskapene med å håndtere følgene av ekstremværet Hans:

«Regjeringen vil utforme en ordning for å støtte togselskapene som rammes av bruddet på Dovrebanen».

Både persontransporten og godstransporten på jernbanen er nå i krise. Både passasjerene og godskundene er rammet av den dårlige framkommeligheten. Togoperatørene var hardt presset økonomisk allerede før banen ble stengt. De har ikke økonomiske ressurser til å selv dekke kostnadene som følge av at jernbaneforbindelsen er borte. Selskapene frykter at dette kan bli kroken på døra, for både enkeltselskaper og gods på bane i Norge generelt. 
Dette føyer seg inn i rekken av utspill og forklaringer fra departementet og Bane NOR som tyder på manglende kriseforståelse. Samtidig som at togselskapene venter på svar om kompensasjon, er det heller ikke noe nytt om hvor lenge vi skal leve med at landet er delt i to. At det fortsatt, nesten en måned etter at brua kollapset, ikke er mulig å si noe om når man kan vente at en løsning er på plasser er smått utrolig.

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: Kollapsen av Randklev bru gjør at det ikke er mulig å frakte varer langs Dovrebanen. Banen utgjør en sentral nasjonal godsåre. Det er lagt til rette for å frakte mer gods på Rørosbanen, men det vil ikke være tilstrekkelig for å frakte samme mengde gods som på Dovrebanen. Godstogene på Rørosbanen må være kortere på grunn av kortere kryssingsspor. Banen er heller ikke elektrifisert, dette gir økte drivstoffutgifter siden lokomotivene må kjøre på diesel. Dette går hard utover selskapene som fraktet gods på Dovrebanen. Regjeringen vil derfor støtte togselskapene slik at vi kan opprettholde nødvendig godstransport på bane så lenge det ikke er mulig å frakte gods på Dovrebanen. Støtteordningen vil bli forvaltet av Jernbanedirektoratet og jeg har bedt direktoratet om å utarbeide retningslinjer for ordningen. Det tilligger Stortinget å vedta endringer i statsbudsjettet for 2023. Regjeringen vil fremme forslag om å opprette en støtteordning for Stortinget. Stortinget trer ikke sammen før i begynnelsen av oktober. Det vil da ta noe tid før regjeringens forslag til økonomisk støtteordning for godstogselskapene kan behandles. Jeg er klar over at situasjonen er kritisk for selskapene. 15. september gav Kongen i statsråd samtykke til at det kan utbetales støtte til godstogselskapene uten bevilgning. Utgiftene som nå pådras, skal begrenses til det som er strengt nødvendig frem til Stortinget får behandlet saken. Regjeringen sørger på denne måten for at godstogselskapene får hjelp frem til en endelig støtteordning er på plass.
Å få på plass ny bru har høyest prioritet i jernbanesektoren og Bane NOR jobber langs mange spor for å se på alle handlingsalternativer. Når en ny bru vil kunne være ferdig er usikkert og er avhengig av mange forhold. Blant annet hvor omfattende arbeidene vil være for å sikre fundamentene i Lågen, og om bruelementer kan gjenbrukes. Bane NOR er i lys av dette tilbakeholdne med på nåværende tidspunkt å tidfeste når brua vil kunne være ferdig.