Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:87 (2023-2024)
Innlevert: 10.10.2023
Sendt: 11.10.2023
Besvart: 18.10.2023 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

Une Bastholm (MDG)

Spørsmål

Une Bastholm (MDG): I forslaget til statsbudsjett for 2024 foreslår regjeringen å kutte bevilgningen til Runde miljøsenter. Midlene er avgjørende for å opprettholde senterets arbeid med forsking på og formidling av kunnskap om livet i havet. Fra 2015 til 2023 hadde senteret fast støtte, den ble foreslått avviklet av regjeringen i statsbudsjettet for 2023, men Stortinget sørget for å opprettholde 3 millioner. I 2022 var støtten på 5,5 millioner.
Hva er begrunnelsen for å kutte støtten til Runde miljøsenter og hvordan skal kompetansen opprettholdes?

Andreas Bjelland Eriksen (A)

Svar

Andreas Bjelland Eriksen: I forslaget til statsbudsjett for 2023 gjennomgikk regjeringen såkalte navngitte tilskuddsmottakere. Regjeringen viste i Prop. 1 S (2022-2023) til at hovedregelen er at tilskuddsmidler skal lyses ut og fordeles på grunnlag av åpne søknadsprosesser og kjente tildelingskriterier. Slik får flere mulighet til å søke tilskudd og alternative tilnærminger for oppnåelse av mål og samfunnseffekter kan vurderes opp mot hverandre. Tilskudd til navngitte mottakere utgjør et unntak fra dette, og kan medføre mindre effektiv måloppnåelse fordi mottakeren unntas fra konkurranse og prioritering. Det er også risiko for at grunnleggende forvaltningsprinsipper, som likebehandling, etterprøvbarhet og transparens, ikke følges ved tildeling av enkeltstående tilskudd. Regjeringen viste derfor til at den hadde startet et arbeid med å redusere antall navngitte tilskuddsmottakere i statsbudsjettet.
Runde miljøsenter var én av tilskuddsmottakerne som i regjeringens budsjettforslag for 2023 mistet sitt navngitte tilskudd.
Jeg viser videre til at tilskuddsposten Runde miljøsenter har fått midler fra, kap. 1420 post 85, er rettet mot besøkssentre, og primært går til autoriserte besøkssentre innen utvalgte tema knyttet til natur- og verdensarv. Runde miljøsenter er ikke et autorisert besøkssenter. De tilfredsstiller heller ikke kriteriene for autorisasjon som besøkssenter.
Et besøkssenter for natur og verdensarv gir informasjon om og tilrettelegger for aktiviteter basert på naturen eller kulturarven. Sentrene formidler nasjonale og internasjonale verdier ved et område eller et tema, gir besøkende forståelse for vern og inspirerer til besøk av natur og kulturminner. Runde miljøsenter utfører primært forskningsprosjekter i samarbeid med – og på bestilling fra både offentlige og private virksomheter. De har med andre ord en annen primæraktivitet enn det som ligger til grunn for å få midler som besøkssenter.
Som nevnt foreslo regjeringen i budsjettforslaget for 2023 at det navngitte tilskuddet til Runde miljøsenter skulle fjernes. I forbindelse med budsjettbehandlingen ble det i budsjettforliket besluttet at Runde miljøsenter allikevel skulle få tilskudd i 2023. Det ble imidlertid i den forbindelse også fastsatt at dette var en engangsbevilgning, jfr side 56 i Innst, 9 S (2022-2023).