Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:506 (2023-2024)
Innlevert: 22.11.2023
Sendt: 22.11.2023
Besvart: 27.11.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Vil statsråden sørge for at de rette instanser, som for eksempel PU, UDI og Barnevernet, nøye gjennomgår de med norsk tilknytting som nå hentes ut av Gaza til Norge, med hensikt å avdekke mulige brudd på skoleplikt, omsorgssvikt, brudd på utlendingsloven, brudd på statsborgerskapsloven og brudd vilkår for opphold i Norge?

Begrunnelse

Mange barn med norsk oppholdstillatelse eller statsborgerskap har den siste perioden oppholdt seg i Gaza, selv om reiserådene fra UD har frarådet det i flere år.
Fremskrittspartiet er bekymret over at foreldre har utsatt barn for fare ved å trosse UD sine reiseråd, og likevel reist og oppholdt seg på Gaza. Det er grunn til å undres hvorfor barn i skolepliktig alder befinner seg på Gazastripen utenom skoleferien, når de burde vært på skole i Norge. Det er også underlig at et stort antall personer med norsk statsborgerskap ser ut til å oppholde seg både midlertidig og permanent i et område de tidligere har flyktet fra og fått opphold i Norge.
Gjennom mediene har det også kommet frem at personer som aldri før har vært i Norge eller som ikke lenger har noe bolig i Norge har blitt hentet. Det er bra at mange av disse nå er i sikkerhet, men det er grunnlag for å spørre seg hvordan vi havnet i denne situasjonen og hva som kan gjøres for å hindre at folk som har fått beskyttelse i Norge stadig reise tilbake dit de har fått beskyttelse fra og utsetter både seg selv og barna sine for fare.
Utlendingsloven sier at:

«En utlending som er i riket eller på norsk grense, skal etter søknad anerkjennes som flyktning dersom utlendingen har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning, og er ute av stand til, eller på grunn av slik frykt er uvillig til, å påberope seg sitt hjemlands beskyttelse, jf. flyktningkonvensjonen 28. juli 1951 artikkel 1 A og protokoll 31. januar 1967, eller uten å falle inn under bokstav a likevel står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til hjemlandet.»

Statsborgerskapsloven tydelig på at:

«et vedtak om statsborgerskap kan tilbakekalles dersom søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket.»

Når man første har valgt å reise på ferie bør man det tenkes at forholdene er trygt og man ikke er i fare. Det bør derfor være grunnlag for å vurdere om de som har reist på ferie til Gaza har gitt myndighetene uriktige opplysninger.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Utover de særlige instruksene Justis- og beredskapsdepartementet har gitt om innreisetillatelse, er det de alminnelige reglene om innreise og opphold som gjelder, også for utenlandske statsborgere som har takket ja til assistert utreise fra Gaza i regi av norske myndigheter. Jeg legger til grunn at UDI og politiet på vanlig måte vil følge opp ev. brudd på utlendingsloven eller på forutsetningene for gitte tillatelser dersom de blir kjent med slike tilfeller. Dette ligger fast, og jeg ser derfor ikke behov for ytterligere tiltak overfor etatene knyttet til dette.
Når det gjelder spørsmål om brudd på skoleplikt, omsorgssvikt og brudd på statsborgerskapsloven er dette spørsmål som må rettes til hhv. barne- og familieministeren, kunnskapsministeren og arbeids- og inkluderingsministeren.