Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til finansministeren

Dokument nr. 15:643 (2023-2024)
Innlevert: 08.12.2023
Sendt: 08.12.2023
Besvart: 15.12.2023 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Mímir Kristjánsson (R)

Spørsmål

Mímir Kristjánsson (R): Mener statsråden at Teslas prinsipielle avvisning av tariffavtaler er i tråd med menneskerettighetene, og mener statsråden at oljefondet bør ta ytterligere initiativer for å få selskapet til å endre kurs?

Begrunnelse

Tesla har en politikk om at konsernet ikke skal inngå tariffavtaler noen steder. Bilmekanikerne i Sverige krever nå tariffavtale.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) har som mål å oppnå høyest mulig avkastning med en akseptabel risiko. Målet er nedfelt i lov om Statens pensjonsfond og i forvaltningsmandatet fra Finansdepartementet til Norges Bank. Innenfor denne finansielle rammen skal fondet forvaltes ansvarlig. Fondet skal ikke være et politisk virkemiddel. Det er det bred enighet om, jf. Innst. 364 S (2022–2023).
Forvaltningsmandatet stiller krav om at hensyn til miljø, samfunn og selskapsstyring skal integreres i forvaltningen av SPU, og at Norges Bank skal fastsette prinsipper for ansvarlig forvaltningsvirksomhet i tråd med internasjonalt anerkjente standarder og prinsipper fra OECD og FN.
Norges Bank tar beslutninger om enkeltinvesteringer og utøver fondets eierrettigheter uavhengig av departementet. Banken baserer sitt eierskapsarbeid på blant annet forventningsdokumenter som uttrykker forventninger til selskapene innen ulike områder, herunder menneskerettigheter og forvaltningen av humankapital. Forventningene til organisasjonsfrihet er beskrevet i begge disse forventningsdokumentene. Norges Banks forventninger bygger på blant annet standarder utarbeidet av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og konvensjoner om menneskerettigheter.
Det faglig uavhengige Etikkrådet overvåker fondets portefølje systematisk og gir råd om utelukkelse eller observasjon av selskaper som medvirker eller er ansvarlig for grove normbrudd henhold til retningslinjene for observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU. Dette gjelder blant annet i tilfeller hvor det er uakseptabel risiko for at et selskap er ansvarlig for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, herunder arbeidstakerrettigheter. Det er Norges Banks hovedstyre som treffer beslutninger i slike saker.
Det er bred enighet om rammeverket for forvaltningen av våre felles sparemidler i SPU og om arbeidsdelingen mellom Finansdepartementet, Norges Bank og Etikkrådet. Arbeidsdelingen innebærer at departementet fastsetter de overordnede rammer for forvaltningen, og ikke vurderer enkeltinvesteringer eller Norges Banks eierskapsarbeid knyttet til enkeltselskaper. Jeg legger ikke opp til å endre på denne arbeidsdelingen.