Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1641 (2023-2024)
Innlevert: 02.04.2024
Sendt: 02.04.2024
Besvart: 10.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Andreas Sjalg Unneland (SV)

Spørsmål

Andreas Sjalg Unneland (SV): Hvorfor mener statsråden at Forsvarergruppen i Advokatforeningen sin aksjon er ulovlig?

Begrunnelse

For en måned siden vedtok Forsvarergruppen i Advokatforeningen å streike for å sette press på regjeringen til å heve den offentlige rettshjelpssatsen.
Fra 4. mars ble skyggeadvokater som oppnevnes i saker hvor PST og E-tjenesten begjærer bruk av skjulte tvangsmidler mot mistenkte personer, tatt ut, samt advokater som påtar seg KK-saker i Oslo, Bergen og Stavanger.
Etter en uke ble streiken utvidet til å gjelde KK-saker også i Buskerud, Vestfold og Sogn og Fjordane, og denne uka ble det kjent at bistandsadvokater ved barnehuset i Tromsø tas ut i streik fra 2. april.
Til Advokatbladet sier justisministeren at:

"Dette er en ulovlig aksjon, og de har ansvar for å avslutte den."

Videre sa ministeren:

"En ulovlig aksjon er selvfølgelig noe som bekymrer oss, men det er advokatbransjen som har satt dette i gang og det er de som må bære ansvaret for at advokater ikke går på jobb".

De advokatene som nå aksjonerer har ikke et fast ansettelsesforhold med staten og takker nei til forespørsler om å oppnevnes som advokat etter straffeprosesslovens paragraf 100a, etterretningstjenesteloven paragraf 8-5 eller straffeprosesslovens paragraf 107a. derfor bestrider foreningen det at deres handlinger er ulovlige.
At advokater nekter å påta seg oppdrag på dagens vilkår har undertegnede vanskelig for å se at skal være et lovbrudd. Derfor er det behov for at ministeren begrunner sin påstand om at disse aksjonene er ulovlig.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Advokatforeningen omtaler gjennomgående aksjonen sin som en «streik». Jeg ønsker innledningsvis å understreke at advokatene som aksjonerer ikke er statlig ansatte og at aksjonen som pågår derfor ikke er en streik. Streikeinstituttet er et virkemiddel som er forbeholdt arbeidstakere og som er regulert og rammet inn i arbeidstvistloven og tjenestetvistloven. Jeg viser også til at flere eksperter innen arbeidsrett er helt tydelige på at aksjonen ikke er en streik.
Advokater er selvstendig næringsdrivende som får betalt av staten for offentlige oppdrag. Det er frivillig for advokatene å ta offentlige oppdrag, og det er frivillig å søke seg til verv som for eksempel fast forsvarer der man stiller seg til disposisjon for å ta disse oppdragene.
Advokatforeningen har igangsatt en organisert aksjon der den oppfordrer sine medlemmer til å avstå fra å ta bestemte oppdrag. Formålet med aksjonen og kravet er ifølge Advokatforeningens hjemmeside «at regjeringen hever rettshjelpssatsen i revidert nasjonalbudsjett».
For Advokatforeningen og advokatene er det næringslivets regler som gjelder. Blant annet er de næringsdrivendes handlefrihet rammet inn av konkurranserettslig og kontraktsrettslig regelverk. Videre regulerer lov 5. desember 1947 nr. 1 om boikott (boikottloven) hva som utgjør en boikott og når en boikott er rettsstridig.
Det er flere grunnlag for at en boikott kan være ulovlig. Dette vil blant annet bero på en nærmere vurdering av de skadevirkningene den har. De sakstypene det er offentlig kjent at er rammet av aksjonen har blant annet betydning for virket til våre hemmelige tjenester og muligheten tjenestene har til å få gjennomført overvåkningstiltak med videre. Dette er noe jeg følger løpende med på.