Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1737 (2023-2024)
Innlevert: 11.04.2024
Sendt: 11.04.2024
Besvart: 17.04.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Vil statsråden vurdere om det skal opprettes tilsyn med Det Almindelige Samfund på bakgrunn av at både Utdanningsdirektoratet og statsforvalteren har ført tilsyn med Menigheten Samfundet og pekt på flere urovekkende funn?

Begrunnelse

I påsken kunne vi i Dalane Tidende lese om et tidligere medlem i Det Almindelige Samfund i Eigersund. Utbryteren peker på en menighet som undertrykker medlemmenes mulighet til å ha kontakt med folk som har brutt ut av trossamfunnet. Vedkommende forteller om en menighet som begår sosial kontroll og hvor det går spesielt ut over barns rett til å ta selvstendige valg.
Menigheten Samfundet ble dannet på slutten av 1800-tallet. De har kirker og skoler i Kristiansand og Eigersund. En av deres skoler har vært under tilsyn av Utdanningsdirektoratet og fått tilbakemeldinger om å endre deler av pensum som bryter med privatskoleloven. Videre har statsforvalteren i Agder trukket tilbake statsstøtten til menigheten på grunn av at medlemmene ikke har rett til fri utmelding, at barns rett til medvirkning ikke er ivaretatt og at det blir utøvd negativ sosial kontroll.
Det Almindelige Samfund er en utbrytermenighet fra Meningheten Samfundet og har sitt virke i Eigersund. De deler viktige syn på religionsutøvelsen og pensum i skolen er mye av det samme. Utbrytere som har tatt direkte kontakt med meg mener at Det Almindelig Samfund er vel så undertrykkende som Meningheten Samfundet.
Redaktør i Dalane Tidende, Erik Thime, skriver i avisens leder 9. april at også Det Almindelige Samfund bør sees på på lik linje med Meningheten Samfundet. Han peker ganske korrekt på flere likhetstrekk ved de tro trossamfunnet og stiller spørsmål med hvorfor statsforvalteren ikke ønsker å føre tilsyn, til tross for mottatte varsler. Jeg stiller meg det samme spørsmålet og håper statsråden kan komme med oppklaring på hvorfor hun ikke etterlyser det samme. Det Almindelige Samfund har elementer fra pensum på skolen som utfordrer privatskoleloven, blant annet med oppfordring om å ikke pleie relasjoner med barn som ikke tilhører trossamfunnet. I tillegg praktiseres, ifølge tidligere medlemmer, sosial kontroll i Det Almindelige Samfund som likner på det Meningheten Samfundet ble felt på i statsforvalteren i Agders tilsyn.

Kari Nessa Nordtun (A)

Svar

Kari Nessa Nordtun: Jeg har mottatt bekymringsmeldinger fra privatpersoner om skolene til Menigheten Samfundet og Det Almindelige Samfund. Disse har jeg oversendt til direktoratet til vurdering. Jeg er også kjent med at direktoratet har mottatt bekymringsmeldinger. Utdanningsdirektoratet åpner tilsyn med private skoler basert på en vurdering av risiko for lovbrudd. Mottatte bekymringsmeldinger vil inngå i direktoratets risikovurderinger.
Loven stiller krav om at læreplanene til godkjente privatskoler skal være jevngode med læreplanverket for den offentlige skolen. Det betyr bl.a. at likestilling og likeverd skal være en del av skolens verdigrunnlag, og skolen skal formidle kunnskap og fremme holdninger som sikrer disse verdiene. Alle godkjente skoler skal gi opplæring i samsvar med de læreplanene som Utdanningsdirektoratet har godkjent.
Privatskolene påtar seg et stort samfunnsansvar, og jeg har en klar forventning om at alle privatskoler driver sin virksomhet innenfor regelverket og den godkjenningen Utdanningsdirektoratet har gitt. Det er skolens styre som har ansvaret for at opplæringen skjer innenfor disse rammene.
Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med skoler godkjent etter privatskoleloven. Dersom direktoratet i tilsyn avdekker forhold som er i strid med privatskoleloven, forskriftene til loven eller forutsetningene for godkjenningen, har direktoratet gjennom loven flere reaksjonsmidler. Når direktoratet vurderer egnet reaksjonsmiddel, skal det legges vekt på de verdiene som følger av formålsparagrafen i privatskoleloven.
Direktoratet gjennomfører tilsyn på uavhengig grunnlag. Departementet er klageinstans for direktoratets tilsyn. Jeg kan derfor ikke gå nærmere inn på spørsmål som er til behandling i direktoratet.