Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (18361 - 18380 av 18691)

 • Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 01.06.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

  "Dioxin-utslepp, enorme mengder giftige alger og anna forureining har i løpet av nokre veker vist oss korleis ei økokatastrofe i havet kan komme til å bli. Vil miljøvernministeren gå inn for å setje i verk krisetiltak for å få gjort noe med disse problema, m.a. alle dei industri-, landbruk- og kloakk- utsleppa som er viktige årsaker?"
 • Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 01.06.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

  "Det norske utslipp av haloner utgjør 50 % av de norske ozonødeleggende stoff. Hva vil miljøvernmyndighetene gjøre for å redusere eller erstatte bruken av haloner?"
 • Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 01.06.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

  "Norsk Institutt for Vannforskning har foreslått forskningsprosjekter som kunne hatt betydning i forbindelse med den katastrofale algeframveksten langs kysten. Hvem har ansvaret for at instituttet ikke har fått de nødvendige midler til å drive slik forskning?"
 • Spørretimespørsmål fra Bente Bakke (H) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 01.06.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

  "Hvilke kunnskaper har miljøvernmyndighetene om årsaken til algeopp- blomstringen som har ført til en omfattende fiskedød langs kysten i Sør- Norge, og hvilke mottiltak mener miljøvernministeren det vil være mulig å sette inn på kort og lang sikt?"
 • Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 01.06.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

  "Det dumpes tjæreavfall i Nordsjøen fra norsk virksomhet, særlig Norsk Hydro. Ifølge avtale skal dette stoppes innen 1991. Vil miljøvernministeren ta initiativ til å få stanset denne dumpingen snarest?"
 • Spørretimespørsmål fra Ingrid Nylund (A) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 01.06.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

  "Etter gjeldende regelverk skal det gis fellingstillatelse på bjørn når det er påvist at den har slått beitende bufe i et betydelig omfang. Behand- lingen av søknaden om fellingstillatelsen tar i dag så lang tid at jakten blir unødig vanskelig og kostbar. Hva kan statsråden gjøre for å forenkle saksbehandlingen?"
 • Spørretimespørsmål fra Sigurd Holemark (H) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 01.06.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

  "Rømskog kommune i Østfold har i samarbeid med Årjang kommune i Sverige inngått et samarbeid om et kalkingsprosjekt på norsk side. Vil miljøvernministeren i samarbeid med svenske myndigheter ta initia- tiv til å stimulere flere kommuner på begge sider av grensen til samarbeid om denne type miljøvernprosjekter?"
 • Spørretimespørsmål fra Ernst Wroldsen (A) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 01.06.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

  "Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Vestfold arbeider med å gjøre området Rød/Dirhue på Tjøme mer tilgjengelig for almenheten. Vil statsråden medvirke til at dette kan gjennomføres?"
 • Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

  Spørretimespørsmål

  Spørsmålet er trukket tilbake

  "Rogaland fylkeskommune har store økonomiske vansker. Har Kommunaldepartementet noko oversyn over kva desse vanskene skyldast, og kva meiner statsråden ein fylkeskommune kan gjere i ein slik situasjon?" (Trukket)
 • Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 25.05.1988 av kommunal- og arbeidsminister William Engseth

  "Den lave busjettrammen og de nye reglene for frireise ved formidling av arbeidstakere som gjelder for 1988, har ført til at skoleungdom ikke vil få dekket sine reiseutgifter i forbindelse med sommerjobb. Hva kan statsråden gjøre for å rette på dette forhold?"
 • Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til forbruker- og administrasjonsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 25.05.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken

  "Det blir hevdet bl.a. i massemedia at kvinner kommer dårlig ut i for- bindelse med inntektsreguleringsloven. Statsråden har derimot hevdet at årets oppgjør har en god kvinneprofil. Mener statsråden fortsatt at det inntektspolitiske samarbeidet er til fordel for kvinner?"
 • Spørretimespørsmål fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen (A) til sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Spørsmålet er trukket tilbake

  "Flere lokale sykehus i Rogaland står i fare for å bli nedlagt. På hvilken måte kan statlige myndigheter bidra til å løse helsekrisen i Rogaland?" (Trukket)
 • Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 25.05.1988 av sosialminister Tove Strand

  "Med bakgrunn i vedtak om beordningslov for leger bør Sosialdeparte- mentet føle et sterkt ansvar for å fordele turnuskandidater til kommuner med legemangel. Hvordan henger dette sammen med at f.eks. Nannestad kommune i Akershus, mot sitt ønske er blitt pålagt å ta imot turnuskandidat både 1. januar 1989 og 1. juli 1989?"
 • Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 25.05.1988 av sosialminister Tove Strand

  "VG meldte den 19. mai 1988 om en HIV-smittet heteroseksuell som på ett år hadde mer enn 30 seksualpartnere. Dette er bevisst uansvarlighet med muligheter for smittespredning som ikke kan tolereres. Hvordan vil sosialministeren bruke loven om kjønnsykdommer i slike tilfeller?"
 • Spørretimespørsmål fra Marit Løvvig (H) til kirke- og undervisningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 25.05.1988 av kirke- og undervisningsminister Kirsti Kolle Grøndahl

  "Ved ulykker og katastrofer som koster menneskeliv er ikke presten blant det fagpersonell som formelt varsles og innkalles. Kan kirke- og undervisningsministeren sørge for at presten formelt sett kommer med blant det fagteam som deltar i arbeidet til hjelp for etter- latte, pårørende og hjelpemannskaper forøvrig?"
 • Spørretimespørsmål fra Arnljot Norwich (H) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 25.05.1988 av finansminister Gunnar Berge

  "Mellomriksveien over Bjørnefjell (Nordkalottveien) som er den mest trafikkerte grenseovergang i Nord-Norge er stengt om natten. Dette gir svært uheldige utslag for næringslivet og for samhandelen på Nordkalotten. Døgnkontinuerlig drift av tollstasjonen på Bjørnefjell og beredskap for nattbrøyting er nødvendig for rasjonell næringsvirksomhet i berørte områder. Hva vil statsråden gjøre for å rette opp forholdet?"
 • Spørretimespørsmål fra Arnljot Norwich (H) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 25.05.1988 av finansminister Gunnar Berge

  "Forbruker- og administrasjonsministeren opplyste i Stortinget 12. november 1987 at Finansdepartementet ved årsskiftet ville fremme en proposisjon om systemet for provisjon til eiendomsmeklerne. Hva er grunnen til at denne proposisjonen ikke er fremmet og når kan den ventes?"
 • Spørretimespørsmål fra Harald U. Lied (H) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 25.05.1988 av finansminister Gunnar Berge

  "I enkelte andre land, som Norge konkurrerer med, blir eksportører opp- muntret med skattelettelser, mens norske eksportører derimot blir beskattet for et antatt overskudd på dietten etter mer enn 50 døgn tilsammen i ut- landet pr. år. Vil finansministeren vurdere å endre på dette for å bidra sitt til å fremme internasjonalisering av norsk næringsliv og norske arbeidsplasser?"
 • Spørretimespørsmål fra Ole Gabriel Ueland (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 25.05.1988 av finansminister Gunnar Berge

  "Verdipapirsentralen planlegg flytting til nye lokaler i Oslo i oktober. Fiananskomiteens fleirtal har tidlegare uttalt at lokalisering utanfor Oslo ville vere ynskjeleg, og at Verdipapirsentralen saman med styresmaktene skulle sjå på ny lokalisering etter ein innkøyringsperiode. Kva vil statsråden gjere for å fylgje opp dette?"
 • Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 25.05.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

  "Det eneste terroristdrap på norsk jord ble begått på Lillehammer i 1973 av den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad. Overvåkingssjef Erstad har nå innrømmet at Norge og Israel har hatt etterretningssamarbeid siden 1972. Hva er begrunnelsen for dette samarbeidet, og når ble det godkjent av politiske organer?"