Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Arbeids- og sosialministeren ASD (1 - 20 av 176)

 • Spørretimespørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.01.2021

  Til behandling

  Koronaledigheten har rammet unge hardt. Tall fra Nav viser at 12. januar var 70 000 under 40 år helt ledige. Et koronarammet arbeidsmarked har gjort porten inn til arbeidslivet smalere for mange unge. Det er grunn til å være bekymret for de langvarige konsekvensene av en høy ledighet blant unge. Hva gjør regjeringen for å hindre at unge blir stående utenfor arbeidslivet og får en vedvarende svak tilknytning til arbeidslivet også etter at smitteverntiltakene er borte?
 • Spørretimespørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av arbeids- og sosialminister Henrik Asheim

  Om hvor mange arbeidsledige og permitterte som har fått tilgang på relevante kompetansetilbud siden koronapandemien traff Norge, med bakgrunn i at vi igjen opplever en økning i smitte som påvirker arbeidsmarkedet
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.10.2020

  Besvart: 04.11.2020 av arbeids- og sosialminister Henrik Asheim

  Om hva statsråden vil legge til rette for av statlige omstillingspenger, f.eks. bedriftsintern opplæring, slik at fagfolk kan beholdes og skoleres til framtidas industriproduksjon ved Norske Skog Saugbrugs AS i Halden
 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.10.2020

  Fremsatt av: Anniken Huitfeldt (A)

  Besvart: 04.11.2020 av arbeids- og sosialminister Henrik Asheim

  Om hva regjeringen gjør for å hjelpe kommuner som Ullensaker, som opplever ekstraordinær høy arbeidsledighet
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.05.2020

  Besvart: 27.05.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om statsråden kan garantere for at ordningen med kompensasjon for pemitterte er på plass i midten av juni og at pengene når fram til dem som nå venter
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.05.2020

  Besvart: 20.05.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvilke initiativ statsråden har tatt for å få effektuert stortingsvedtaket om utbetaling av lønnskompensasjon for dag 3-20 av permitteringsperioden
 • Spørretimespørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om statsråden vil oppfordre andre kommuner til å følge Stavangers gode eksempel, som nylig har tatt barnetrygden ut av inntektsberegningen for sosialhjelpsmottakere, slik at mange flere familier og barn på landsbasis vil dra nytte av en eventuell økning i barnetrygden i framtiden
 • Spørretimespørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.02.2020

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Det er en klar økning i antall unge på helserelaterte ytelser. Sysselsettingsutvalget beskriver utviklingen: "I 2017 mottok 6,3 prosent av 29-åringene uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. Det var en økning med om lag 20 prosent, fra 5,2 prosent i 2000, og over halvparten av dette var økt bruk av arbeidsavklaringspenger." Senter for jobbmestring er etablert enkelte steder blant annet for å gi et tilbud til personer som faller mellom to stoler. Hva vil regjeringen gjøre for å gi et tilbud til alle som faller mellom to stoler i hjelpetilbudet?
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.02.2020

  Besvart: 12.02.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hva som er statsrådens vurdering av Navs utbredte praksis med å tilsidesette søkernes legeerklæringer når de avslår søknader om AAP eller uføretrygd
 • Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.02.2020

  Besvart: 12.02.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre døve, døvblinde og hørselshemmede tilgang til rett tolk til rett tid
 • Spørretimespørsmål fra Tuva Moflag (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.2020

  Besvart: 12.02.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvordan VTA-bedrifter skal nå målet om å ha flere deltagere utplassert hos ordinære arbeidstakere, når deltagerne ikke får de hjelpemidlene de trenger for å utføre arbeid på den aktuelle arbeidsplassen
 • Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.01.2020

  Besvart: 05.02.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvilke deler av regjeringens fagforeningsfiendtlige politikk statsråden vil endre for å følge ord med handling
 • Spørretimespørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.11.2019

  Besvart: 08.01.2020 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om at en større undersøkelse i helse- og sosialsektoren avdekker et alvorlig omfang av vold og trusler mot dem som jobber med barn, unge og voksne med spesielle behov, og hvilke nye tiltak statsråden vil vurdere for å sikre at alle kan være trygge på jobb
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Besvart: 20.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om statsråden kan utelukke at politiske signaler om innstramminger i muligheten til å kombinere AAP og utenlandsopphold gjorde at Nav ikke varslet departementet da Trygderetten begynte å overprøve Nav, slik at alarmen ikke gikk før
 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om at statsråden har sagt at hun først i desember 2018 fikk kunnskap om at Nav hadde fortolket forordning 883/2004 feil, og hvorvidt det har kommet henvendelser om temaer som gjelder dette sakskomplekset før
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hva regjeringa vil foreta seg overfor ofrene for uretten i Nav-skandalen, ut over det som er varslet av beklagelse, Navs gjennomgang av sakene og ekstern gransking
 • Spørretimespørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om regjeringens forslag til kutt i ordningen med stønad til barnebriller er tilstrekkelig utredet, og på hvilket kunnskapsgrunnlag statsråden besluttet å gjøre endringer som påvirker barns mulighet til å få tilpassede briller
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om at andelen innleide på byggeplasser i Oslo er skyhøy og på samme nivå som før de nye innleiereglene ble innført, og hva statsråden vil gjøre for å sikre at de nye bestemmelsene blir fulgt
 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvordan myndighetene jobber for å slå ned på useriøsitet i arbeidslivet, med henvisning til at en butikk i en stor kjede har hatt ansatte i arbeid på 1. mai for å telle varer uten at de har fått lønn for det
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvordan regjeringen arbeider med den videre oppfølgingen av vedtaket om å utarbeide tydeligere retningslinjer for Nav som sikrer at fellesskapet ikke betaler livsopphold til personer som kan, men ikke vil delta i arbeid eller aktivitet av religiøse eller ideologiske årsaker