Vedtak til lov om endringer i passloven (passgebyr)

Dette dokument

I Stortingets møte 12. desember 2019 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringer i passloven (passgebyr)

I

I lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (passloven) gjøres følgende endringer:

§ 3 fjerde ledd skal lyde:

Ved utstedelse og fornyelse av pass betales 570 kroner. For pass til barn under 16 år betales 342 kroner.

II

Loven trer i kraft 1. januar 2020.

Tone Wilhelmsen Trøen

president