Endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 26.03.2019 Innst. 224 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i innskuddspensjonsloven om arbeidstakere i innskuddspensjonsordninger som skal få samlet sine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold og tidligere individuell sparing på én konto i arbeidsgivers pensjonsordning – egen pensjonskonto. Det er også vedtatt å oppheve regelen om at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på å få med seg sin opptjente pensjonskapital. I tillegg er det gitt en hjemmel i finansforetaksloven som åpner for gjennomføring i forskrift av lovvalgsregler som følger av direktiv 2001/24/EF om restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner (winding up-direktivet).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 09.04.2019