Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingene om budsjettet har nummer 2 til og med 17. De gjenfinnes nederst i listen.

Oversikt over komiteenes frister for avgivelse av innstillinger
RSS-feed med nye innstillinger til Stortinget
Hvordan lese en innstilling

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Finn innstillinger etter

Stortinget (182)

 • Innst. 182 S (2020-2021)

  Prop. 101 LS (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke
 • Innst. 181 S (2020-2021)

  Prop. 51 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet
 • Innst. 180 S (2020-2021)

  Prop. 56 S (2020–2021) og Dokument 8:76 S (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Ny saldering av statsbudsjettet 2020 og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Nicholas Wilkinson om et julebidrag til arbeidsløse
 • Innst. 179 S (2020-2021)

  Dokument 8:18 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om barnevern for barnas beste, ikke privat profitt
 • Innst. 178 S (2020-2021)

  Dokument 8:39 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om demokratisk forankring av Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd
 • Innst. 177 S (2020-2021)

  Dokument 3:7 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøking av om statlege barnevernsmyndigheiter sikrar det beste for barn i barnevernsinstitusjonar
 • Innst. 176 S (2020-2021)

  Dokument 1 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2019
 • Innst. 175 S (2020-2021)

  Prop. 43 S (2020–2021), kap. 490, 491 og 3490 samt romertall II kap. 490

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 174 S (2020-2021)

  Prop. 47 S (2020–2021) og Prop. 48 S (2020–2021) kap. 541, 542 og 5570

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Innst. 173 S (2020-2021)

  Prop. 44 S (2020–2021), kap. 291, 292, 3291 og 3292 samt romertall III

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet
 • Innst. 172 S (2020-2021)

  Prop. 48 S (2020–2021) unntatt kap. 541, 542 og 5570

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Innst. 171 S (2020-2021)

  Prop. 41 S (2020–2021) og Prop. 45 S (2020–2021) kap. 2540

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet
 • Innst. 170 S (2020-2021)

  Prop. 50 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Olje- og energidepartementet
 • Innst. 169 S (2020-2021)

  Prop. 49 S (2020–2021) unntatt kapitlene 1429 og 1473

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet.
 • Innst. 168 S (2020-2021)

  Prop. 55 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av E39 på strekninga Lønset–Hjelset i Møre og Romsdal og endra kostnadsrammer i tre vegprosjekt – BERIKTIGET
 • Innst. 167 L (2020-2021)

  Prop. 63 L (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet
 • Innst. 166 L (2020-2021)

  Dokument 8:74 LS (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski og Karin Andersen om å redde sunne bedrifter fra konkurs i påvente av kompensasjonsordning
 • Innst. 165 S (2020-2021)

  Prop. 42 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet
 • Innst. 164 S (2020-2021)

  Dokument 8:63 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om ratifikasjon av tillegg til Roma-vedtektene om straffeforfølgelse av folkerettsstridig angrepskrig og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig i norsk straffelov
 • Innst. 163 S (2020-2021)

  Prop. 49 S (2020–2021), kap. 1429

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet
 • Innst. 162 S (2020-2021)

  Prop. 40 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Barne- og familiedepartementet
 • Innst. 161 S (2020-2021)

  Prop. 38 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Forsvarsdepartementet
 • Innst. 160 S (2020-2021)

  Prop. 46 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet.
 • Innst. 159 S (2020-2021)

  Prop. 43 S (2020–2021), kap. 480

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 158 S (2020-2021)

  Dokument 8:69 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Nicholas Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Arne Nævra og Petter Eide om rettferdig fordeling av vaksiner, legemidler og annen teknologi i kampen mot covid-19
 • Innst. 157 S (2020-2021)

  Prop. 39 S (2020–2021), unntatt kap. 1137

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet
 • Innst. 156 S (2020-2021)

  Prop. 43 S (2020–2021), unntatt kap. 480, 490, 491 og 3490 samt romertall II kap. 490

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet – BERIKTIGET
 • Innst. 155 S (2020-2021)

  Prop. 45 S (2020–2021) unntatt kap. 923, 926, 2540, 3926 og romertall III og Prop. 49 S (2020–2021) kap. 1473

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet (kap. 1473)
 • Innst. 154 S (2020-2021)

  Prop. 39 S (2020–2021) kap. 1137, Prop. 44 S (2020–2021) unntatt kap. 291, 292, 3291, 3292 og romertall III og Prop. 45 S (2020–2021) kap. 923, 926 og 3926, samt romertall III

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet, Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet
 • Innst. 153 L (2020-2021)

  Prop. 52 L (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Midlertidig lov om endringer i sameloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag)
 • Innst. 152 S (2020-2021)

  Dokument 8:59 S (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å reversere avgiftsøkninger på alkoholfrie drikkevarer og bevare arbeidsplasser i norsk næringsmiddelindustri og varehandel
 • Innst. 151 S (2020-2021)

  Dokument 8:125 S (2019–2020)

  Innstilling frå finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Jon Georg Dale og Terje Halleland om å endre vannkraftbeskatningen for å få flere lønnsomme investeringer
 • Innst. 150 S (2020-2021)

  Prop. 54 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Auka finansieringsbehov og revidert framdriftsplan for E39 Rogfast i Rogaland og justering i vedtekne rammer for rv. 13 Ryfast i Rogaland – BERIKTIGET
 • Innst. 149 L (2020-2021)

  Prop. 61 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (krav om negativ covid-19-test for rett til innreise og bortvisning ved brudd på regler om innreisekarantene)
 • Innst. 148 S (2020-2021)

  Dokument 8:71 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og Marius Meisfjord Jøsevold om sikring av politiressurser til arbeid med voldtekt og vold i nære relasjoner
 • Innst. 147 S (2020-2021)

  Dokument 8:115 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Kari Kjønaas Kjos om tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet
 • Innst. 146 S (2020-2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Redegjørelse av olje- og energiministeren om Equinor ASAs virksomhet i USA og statens eieroppfølging
 • Innst. 145 S (2020-2021)

  Prop. 37 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til inngåelse av rammeavtale om fiskerier mellom Norge og Storbritannia av 30. september 2020
 • Innst. 144 S (2020-2021)

  Dokument 8:144 S (2019–2020)

  Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tellef Inge Mørland, Hege Haukeland Liadal, Tuva Moflag og Tore Hagebakken om å styrke norsk intensivkapasitet
 • Innst. 143 S (2020-2021)

  Meld. St. 33 (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Langskip – fangst og lagring av CO2
 • Innst. 142 S (2020-2021)

  Dokument 8:2 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Sylvi Listhaug om obligatorisk testing for covid-19 ved innreise til Norge, samt økt testkapasitet for å sikre effektive og treffsikre karantenebestemmelser
 • Innst. 141 L (2020-2021)

  Prop. 27 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2020)
 • Innst. 140 L (2020-2021)

  Prop. 17 L (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i yrkestransportlova og skatteforvaltningsloven (tilsyn med kontrollutrustninger og tredjepartsrapportering til skattemyndighetene i drosjenæringen)
 • Innst. 139 S (2020-2021)

  Dokument 8:128 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Kari Elisabeth Kaski og Nicholas Wilkinson om sikring av lokalt tilstedeværende politi i Oslo
 • Innst. 138 S (2020-2021)

  Dokument 8:142 S (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ruth Grung, Espen Barth Eide, Runar Sjåstad, Steinar Karlstrøm, Torstein Tvedt Solberg og Åsunn Lyngedal om utvikling av en helhetlig infrastruktur for landstrøm og alternative drivstoff i alle større havner
 • Innst. 137 L (2020-2021)

  Prop. 138 L (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven)
 • Innst. 136 S (2020-2021)

  Meld. St. 32 (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Statens pensjonsfond 2020
 • Innst. 135 L (2020-2021)

  Prop. 24 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i sosialtjenesteloven (vilkår om norskopplæring for stønad til livsopphold)
 • Innst. 134 L (2020-2021)

  Prop. 11 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i domstolloven (domstolstruktur)
 • Innst. 133 L (2020-2021)

  Prop. 21 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i arveloven (landbrukseiendommer i dødsbo mv.)
 • Innst. 132 S (2020-2021)

  Prop. 23 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av rv. 4 på strekningen Roa–Gran grense inkl. Jaren–Amundrud/Almenningsdelet–Lygnebakken i Innlandet
 • Innst. 131 L (2020-2021)

  Prop. 22 L (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy)
 • Innst. 130 L (2020-2021)

  Prop. 36 L (2020–2021)

  Innstilling frå justiskomiteen om Midlertidig lov om endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)
 • Innst. 129 L (2020-2021)

  Prop. 16 L (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i folketrygdloven (sammenslåing av egenandelstak 1 og 2)
 • Innst. 128 L (2020-2021)

  Prop. 13 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (nye etterlatteytelser)
 • Innst. 127 L (2020-2021)

  Prop. 15 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon)
 • Innst. 126 S (2020-2021)

  Dokument 8:37 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Helge André Njåstad, Terje Halleland, Åslaug Sem-Jacobsen, Geir Pollestad, Siv Mossleth, Øystein Langholm Hansen, Lene Vågslid og Eigil Knutsen om konseptvalgutredning (KVU) av arm til Bergen fra E134
 • Innst. 125 L (2020-2021)

  Prop. 18 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i tvisteloven (halvering av skrivesalæret for forliksklager i inkassosaker)
 • Innst. 124 L (2020-2021)

  Prop. 32 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Den norske legeforening og KS i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020
 • Innst. 123 L (2020-2021)

  Prop. 28 L (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)
 • Innst. 122 L (2020-2021)

  Prop. 33 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 og lov om endringer i lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (overgangsregler i barnehageloven)
 • Innst. 121 L (2020-2021)

  Prop. 29 L (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19
 • Innst. 120 L (2020-2021)

  Prop. 30 L (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i havne- og farvannsloven mv. (håndheving av fartsovertredelser mv.)
 • Innst. 119 L (2020-2021)

  Prop. 31 L (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020
 • Innst. 118 L (2020-2021)

  Prop. 34 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyr for utleggsbegjæringer)
 • Innst. 117 L (2020-2021)

  Prop. 35 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidige endringer i plan- og bygningsloven (forlengelse av tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)
 • Innst. 116 S (2020-2021)

  Dokument 8:145 S (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud, Morten Stordalen, Tor André Johnsen og Erlend Wiborg om forenklinger for bobiler i Norge
 • Innst. 115 S (2020-2021)

  Dokument 8:5 S (2020–2021) og Dokument 8:35 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om evakuering av flyktninger fra Hellas, med bakgrunn i den kritiske Moria-situasjonen, i det omfang norske kommuner har kapasitet til og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kristoffer Robin Haug og Lars Haltbrekken om å lage en plan for hvor mange flere asylsøkere Norge skal evakuere fra Hellas i 2021 og at økningen i antall evakuerte asylsøkere innen Europa ikke skal føre til at Norge tar imot færre kvoteflyktninger via FN
 • Innst. 114 S (2020-2021)

  Dokument 8:51 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om ny krisepakke for arbeidsfolk
 • Innst. 113 S (2020-2021)

  Dokument 8:150 S (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Katrine Boel Gregussen, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Mona Fagerås, Arne Nævra og Karin Andersen om å sikre bosetting av alle mennesker som får opphold
 • Innst. 112 S (2020-2021)

  Dokument 18 (2020–2021)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Rapport om evaluering av Stortingets byggeprosjekt Prinsens gate 26 mv.
 • Innst. 111 S (2020-2021)

  Dokument 8:27 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Marit Arnstad, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch, Liv Signe Navarsete, Jenny Klinge og Nils T. Bjørke om en bedre båt- og fergepolitikk
 • Innst. 110 S (2020-2021)

  Dokument 8:17 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åsunn Lyngedal, Kirsti Leirtrø, Ingalill Olsen, Fredric Holen Bjørdal, Ruth Grung, Øystein Langholm Hansen og Stein Erik Lauvås om nedsettelse av minste forskuddsbeløp for rabatt på ferge til 1 000 kroner
 • Innst. 109 S (2020-2021)

  Prop. 141 LS (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 302/2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/589 om et europeisk nettverk for arbeidsformidling (EURES), tilgang til mobilitetstjenester for arbeidstakere og ytterligere integrasjon av arbeidsmarkedene og syv gjennomføringsbeslutninger
 • Innst. 108 L (2020-2021)

  Prop. 141 LS (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov 14. desember 2012 nr. 81 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova)
 • Innst. 107 S (2020-2021)

  Dokument 8:9 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om rettslige konsekvenser for velferdsprofitører ved lov-, regel- eller kontraktsbrudd
 • Innst. 106 S (2020-2021)

  Dokument 8:12 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å forby bemanningsbyråer, fjerne den generelle tilgangen til midlertidig ansatte og skjerpe arbeidsgiveransvaret
 • Innst. 105 S (2020-2021)

  Prop. 92 LS (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 125/2019 og 130/2019 av 8. mai 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/17/EU om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål (boliglåndirektivet) og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014
 • Innst. 104 L (2020-2021)

  Prop. 92 LS (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om finansavtaler (finansavtaleloven)
 • Innst. 103 S (2020-2021)

  Dokument 8:114 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gisle Meininger Saudland, Sylvi Listhaug, Jon Georg Dale og Terje Halleland om å stanse utbygging av vindkraft etter gammelt konsesjonssystem, inntil rettssystemet har endelig avgjort klager som er brakt inn for domstolene
 • Innst. 102 S (2020-2021)

  Dokument 8:116 S (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Kjersti Toppe, Sigbjørn Gjelsvik, Liv Signe Navarsete, Heidi Greni og Per Olaf Lundteigen om å nedsette et uavhengig granskningsutvalg for en helhetlig gjennomgang av barnevernet
 • Innst. 101 S (2020-2021)

  Meld. St. 28 (2019–2020) og Dokument 8:140 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Vindkraft på land
 • Innst. 100 S (2020-2021)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen
 • Innst. 99 S (2020-2021)

  Dokument 8:4 S (2020–2021) og Dokument 8:19 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om to representantforslag som omhandler å fjerne karenstiden for mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) samt å gi folk tryggheten tilbake i ordningen med arbeidsavklaringspenger
 • Innst. 98 S (2020-2021)

  Dokument 8:21 LS (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen og Elise Bjørnebekk-Waagen om et mer rettferdig arbeidsliv med faste stillinger
 • Innst. 97 L (2020-2021)

  Dokument 8:21 LS (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen og Elise Bjørnebekk-Waagen om et mer rettferdig arbeidsliv med faste stillinger
 • Innst. 96 S (2020-2021)

  Dokument 8:24 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om å utarbeide en ny nasjonal sykkelstrategi
 • Innst. 95 S (2020-2021)

  Dokument 8:26 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingalill Olsen, Sverre Myrli, Øystein Langholm Hansen og Kirsti Leirtrø om at forpliktelser knyttet til godstransport og lokal passasjertrafikk med kystruten omgående opprettholdes med minimum 50 prosent av kapasiteten
 • Innst. 94 S (2020-2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2020
 • Innst. 93 S (2020-2021)

  Dokument 8:87 S (2019–2020)

  Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Sandra Borch, Bengt Fasteraune, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Siv Mossleth om ein fullstendig plan for flyttinga av den maritime overvakingsaktiviteten frå Andøya til Evenes
 • Innst. 92 S (2020-2021)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i retningslinjer for bruk av tilskudd til stortingsgruppene
 • Innst. 91 S (2020-2021)

  Dokument 8:20 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård, Arne Nævra og Lars Haltbrekken om utredning og innføring av turistskatt
 • Innst. 90 S (2020-2021)

  Dokument 8:10 S (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om skole uten profitt
 • Innst. 89 S (2020-2021)

  Dokument 8:132 S (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri Gåsemyr Staalesen, Kari Henriksen, Torstein Tvedt Solberg, Masud Gharahkhani, Eirik Sivertsen og Stein Erik Lauvås om tiltak mot sosial kontroll
 • Innst. 88 S (2020-2021)

  Meld. St. 5 (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Levende lokalsamfunn for fremtiden. Distriktsmeldingen
 • Innst. 87 S (2020-2021)

  Prop. 14 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Evne til forsvar – vilje til beredskap. Langtidsplan for forsvarssektoren
 • Innst. 86 S (2020-2021)

  Dokument 8:126 S (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra Stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Silje Hjemdal, Bård Hoksrud, Morten Ørsal Johansen, Terje Halleland, Erlend Wiborg og Roy Steffensen om sikring av inntektsgrunnlaget for hestesporten i Norge
 • Innst. 85 L (2020-2021)

  Prop. 139 L (2019–2020)

  Innstilling frå justiskomiteen om Lov om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen)
 • Innst. 84 S (2020-2021)

  Dokument 6 (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Årsmelding for 2019 fra Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Innst. 83 S (2020-2021)

  Dokument 8:81 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Solfrid Lerbrekk om å styrke og utvide ordningen med gratis rettshjelp til ofre for trygdeskandalen
 • Innst. 82 S (2020-2021)

  Dokument 8:138 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Kari Kjønaas Kjos og Jon Engen-Helgheim om forbud mot søskenbarnekteskap
 • Innst. 81 S (2020-2021)

  Prop. 26 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2020 m.m.)
 • Innst. 80 S (2020-2021)

  Dokument 3:6 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket
 • Innst. 79 S (2020-2021)

  Meld. St. 26 (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2019
 • Innst. 78 L (2020-2021)

  Prop. 144 L (2019–2020)

  Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i burettslagslova mv. (rett til å setje opp ladepunkt for elbil, samanslåing av eigarseksjonssameige)
 • Innst. 77 S (2020-2021)

  Dokument 8:79 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes og Freddy André Øvstegård om oppfølging av uriktig straffedømte asylsøkere på tilsvarende måte som i Nav-sakene
 • Innst. 76 S (2020-2021)

  Dokument 8:70 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Petter Eide om å sikre barn som har vært utsatt for svikt av det offentlige, lik tilgang på erstatninger uavhengig av hvilken kommune de bor i
 • Innst. 75 L (2020-2021)

  Prop. 59 L (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helsepersonelloven mv. (enklere tilgang til helseopplysninger om tidligere pasienter)
 • Innst. 74 L (2020-2021)

  Prop. 63 L (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helseregisterloven m.m. (tilgjengeliggjøring av helsedata)
 • Innst. 73 S (2020-2021)

  Meld. St. 24 (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Lindrende behandling og omsorg – Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve.
 • Innst. 72 L (2020-2021)

  Prop. 121 L (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i folketrygdloven (krav til direkte oppgjør)
 • Innst. 71 L (2020-2021)

  Dokument 8:141 L (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik, Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum om endringer i samordningsloven slik at samordningsfellen oppheves
 • Innst. 70 L (2020-2021)

  Prop. 135 L (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, sosialtjenesteloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (behandling av personopplysninger)
 • Innst. 69 S (2020-2021)

  Dokument 8:124 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Jon Georg Dale og Terje Halleland om gjennomgang av planene for vernede vassdrag med mål om å legge til rette for økt verdiskaping gjennom utbygging av vannkraft
 • Innst. 68 S (2020-2021)

  Meld. St. 19 (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Miljøkriminalitet
 • Innst. 67 S (2020-2021)

  Prop. 10 LS (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av avtale om ordninger mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, EØS-avtalen og andre avtaler og til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av avtale mellom EU og EØS/EFTA-statene om trygdekoordinering for britiske statsborgere
 • Innst. 66 S (2020-2021)

  Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning
 • Innst. 65 S (2020-2021)

  Dokument 8:122 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Cecilie Myrseth, Terje Aasland og Åsunn Lyngedal om utleie av oppdrettstillatelser til egenproduksjon i fiskeindustrien
 • Innst. 64 S (2020-2021)

  Dokument 8:113 S (2019–2020)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hanne Dyveke Søttar, Kari Kjønaas Kjos, Silje Hjemdal og Roy Steffensen om nødvendige regel-endringer om politiattest for ansettelsesforhold i skoler og barnehager
 • Innst. 63 S (2020-2021)

  Dokument 8:123 S (2019–2020) og Dokument 8:31 S (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om to representantforslag som omhandler offentlige tilskudd og eiendomsforhold for private barnehager
 • Innst. 62 L (2020-2021)

  Prop. 100 L (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i vannressursloven og energiloven mv. (administrative reaksjoner og sanksjoner)
 • Innst. 61 S (2020-2021)

  Dokument 8:93 S (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård om å sikre hensynet til barnets beste i utvisningssaker
 • Innst. 60 S (2020-2021)

  Dokument 8:105 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Rune Strifeldt, Sivert Bjørnstad, Kjell-Børge Freiberg og Per-Willy Amundsen om innføring av rullerende gjennomsnittlig maksimalt tillatt biomasse (MTB), for en mer fleksibel forvaltning av havbruksnæringen
 • Innst. 59 S (2020-2021)

  Meld. St. 6 (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Tilbaketrekning av Prop. 65 L (2019–2020) Lov om e-helse (e-helseloven)
 • Innst. 58 S (2020-2021)

  Dokument 8:97 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tuva Moflag, Ingvild Kjerkol, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Hege Haukeland Liadal, Nina Sandberg og Øystein Langholm Hansen om digitaliseringsløft for å hindre utenforskap
 • Innst. 57 S (2020-2021)

  Dokument 8:98 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Audun Lysbakken, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Solfrid Lerbrekk om nasjonal produksjon av legemidler og medisinsk utstyr (StatMed)
 • Innst. 56 S (2020-2021)

  Dokument 8:109 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Petter Eide og Nicholas Wilkinson om begrensning av regjeringens fullmakter i smittevernloven
 • Innst. 55 S (2020-2021)

  Dokument 8:110 S (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Morten Stordalen, Tor André Johnsen og Hans Andreas Limi om å opprette Nye Baner AS
 • Innst. 54 S (2020-2021)

  Dokument 8:119 S (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth, Willfred Nordlund og Sandra Borch om fungerende person- og varetransport i distriktene
 • Innst. 53 S (2020-2021)

  Dokument 8:35 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Mona Fagerås om rettslig amnesti mot anmeldelse og straffeforfølgelse for egne brukerdoser til personer som yter assistanse til rusbrukere hvor det er fare for liv og helse
 • Innst. 52 S (2020-2021)

  Dokument 8:36 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Jenny Klinge, Marit Knutsdatter Strand og Liv Signe Navarsete om at domstolene skal ha stedlig ledelse og at endringer i domstolstrukturen skal avgjøres i Stortinget – BERIKTIGET
 • Innst. 51 S (2020-2021)

  Dokument 8:104 S (2019–2020)

  Innstilling frå justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Marit Arnstad, Liv Signe Navarsete, Jenny Klinge og Willfred Nordlund om å sette ned en totalberedskapskommisjon
 • Innst. 50 S (2020-2021)

  Dokument 8:121 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Emilie Enger Mehl, Marit Arnstad og Liv Signe Navarsete om å gjennomføre en evaluering av Domstoladministrasjonen
 • Innst. 49 L (2020-2021)

  Prop. 10 LS (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (brexit-loven)
 • Innst. 48 S (2020-2021)

  Dokument 8:95 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hofstad Helleland, Kristin Ørmen Johnsen, Tage Pettersen, Morten Wold, Silje Hjemdal, Grunde Almeland og Jorunn Gleditsch Lossius om straffeforfølging av de som tjener penger på idrettsprestasjoner som følge av doping, og krav til endringer i internasjonal idrett
 • Innst. 47 S (2020-2021)

  Dokument 8:118 S (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Nicholas Wilkinson, Camilla Sørensen Eidsvold, Lars Haltbrekken, Katrine Boel Gregussen, Kari Elisabeth Kaski og Mona Fagerås om et reelt likestilt og universelt utformet samfunn
 • Innst. 46 S (2020-2021)

  Dokument 8:117 S (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Karin Andersen, Solfrid Lerbrekk, Camilla Sørensen Eidsvold, Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski og Katrine Boel Gregussen om sterkere rettigheter og trygghet for familier med store omsorgsbehov og familier med barn med alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelser
 • Innst. 45 L (2020-2021)

  Dokument 8:148 L (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å gjeninnføre ferietillegget til dagpengene
 • Innst. 44 S (2020-2021)

  Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning
 • Innst. 43 S (2020-2021)

  Dokument 8:112 S (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes og Kari Elisabeth Kaski om å sørge for at alle arbeidstakere får feriepengene sine
 • Innst. 42 S (2020-2021)

  Dokument 8:107 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åsunn Lyngedal, Lene Vågslid og Martin Henriksen om raskt å få bygget fagskolen for brann og beredskap i Tjeldsund
 • Innst. 41 L (2020-2021)

  Prop. 66 L (2019–2020) unntatt kap. 9,10,12,14 og 16

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern mv.) – BERIKTIGET
 • Innst. 40 S (2020-2021)

  Dokument 8:33 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Torgeir Knag Fylkesnes, Freddy André Øvstegård og Kari Elisabeth Kaski om å redusere isolasjonspraksis i fengsler som fører til risiko for tortur og umenneskelig behandling
 • Innst. 39 S (2020-2021)

  Dokument 8:139 S (2019–2020)

  Innstilling frå finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud, Arild Grande, Elise Bjørnebekk-Waagen og Lise Christoffersen om likestilling mellom ektepar, registrerte partnere og samboere når det gjelder etterlatte- og ektefellerettigheter i offentlige og private tjenestepensjoner
 • Innst. 38 S (2020-2021)

  Dokument 8:149 S (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre en rettferdig fordeling av goder og byrder som følger av koronapandemien
 • Innst. 37 S (2020-2021)

  Dokument 8:131 S (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om ansettelsen av leder for Oljefondet og Norges Banks omdømme
 • Innst. 36 S (2020-2021)

  Dokument 8:58 S (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å fjerne avgiftsfritak på luksuselbiler og innføre miljøtiltak for folk flest i hele landet
 • Innst. 35 S (2020-2021)

  Prop. 37 LS (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014
 • Innst. 34 L (2020-2021)

  Prop. 37 LS (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om lov om revisjon og revisorer (revisorloven) og lov om endringer i lov om Folketrygdfondet –BERIKTIGET
 • Innst. 33 S (2020-2021)

  Prop. 12 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)
 • Innst. 32 L (2020-2021)

  Prop. 6 L (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av lovens varighet)
 • Innst. 31 L (2020-2021)

  Prop. 8 L (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven)
 • Innst. 30 L (2020-2021)

  Prop. 7 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forlengelse)
 • Innst. 29 L (2020-2021)

  Prop. 2 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)
 • Innst. 28 L (2020-2021)

  Prop. 9 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven)
 • Innst. 27 L (2020-2021)

  Prop. 3 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)
 • Innst. 26 L (2020-2021)

  Prop. 5 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen
 • Innst. 25 S (2020-2021)

  Meld. St. 25 (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2019, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
 • Innst. 24 L (2020-2021)

  Prop. 4 L (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 –BERIKTIGET
 • Innst. 23 L (2020-2021)

  Prop. 145 L (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19
 • Innst. 22 S (2020-2021)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd
 • Innst. 21 S (2020-2021)

  Dokument 8:101 S (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre rettmessig erstatning for norske veteraner med psykiske skader
 • Innst. 20 S (2020-2021)

  Meld. St. 15 (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Også vi når det blir krevet – Veteraner i vår tid
 • Innst. 19 S (2020-2021)

  Prop. 142 S (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
 • Innst. 18 L (2020-2021)

  Prop. 140 L (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
 • Innst. 17 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2021
 • Innst. 16 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 1, 6 og 18)
 • Innst. 15 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)
 • Innst. 14 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 2 og 3)
 • Innst. 13 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17)
 • Innst. 12 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Kunnskapsdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)
 • Innst. 11 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) og Redegjørelse gitt av helse- og omsorgsministeren i Stortingets møte den 13. oktober 2020 om status for arbeidet med koronapandemien
 • Innst. 10 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Finansdepartementet (rammeområde 14)
 • Innst. 9 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitlene under Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)
 • Innst. 8 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)
 • Innst. 7 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)
 • Innst. 6 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)
 • Innst. 5 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021), Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021) og Prop. 1 LS (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021 vedrørende rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Stortinget, finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv., samt garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster og kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland.
 • Innst. 4 L (2020-2021)

  Prop. 1 LS (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll mv. 2021 – lovendringer
 • Innst. 3 S (2020-2021)

  Prop. 1 LS (2020–2021), Prop. 1 LS Tillegg 1 (2020–2021), Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Skatter, avgifter og toll 2021
 • Innst. 2 S (2020-2021)

  Meld. St. 1 (2020–2021), Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2021 og forslaget til statsbudsjett for 2021
 • Innst. 1 S (2020-2021)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2021