Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingene om budsjettet har nummer 2 til og med 17. De gjenfinnes nederst i listen.

Oversikt over komiteenes frister for avgivelse av innstillinger
RSS-feed med nye innstillinger til Stortinget
Hvordan lese en innstilling

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Finn innstillinger etter

Stortinget (170)

 • Innst. 170 S (2019-2020) (Midlertidig)

  Prop. 8 LS (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning
 • Innst. 169 L (2019-2020) (Midlertidig)

  Prop. 8 LS (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i markedsføringsloven mv. (gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid)
 • Innst. 168 S (2019-2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Redegjørelse gitt i Stortinget 5. november 2019 av arbeids- og sosialministeren om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21
 • Innst. 167 S (2019-2020)

  Dokument 8:24 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Torleif Hamre om å sikre grunnleggende menneskerettigheter og kompetansebaserte bemanningsnormer i eldreomsorgen og andre kommunale omsorgstilbud
 • Innst. 166 S (2019-2020)

  Dokument 3:3 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene
 • Innst. 165 S (2019-2020)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endring av bestemmelser om sikkerhetslovens anvendelse for Stortingets administrasjon – regulering av forholdet til sikkerhetslovens forskrifter
 • Innst. 164 S (2019-2020)

  Prop. 7 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 210/2019 av 27. september 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2017/625 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler (kontrollforordningen)
 • Innst. 163 S (2019-2020)

  Dokument 8:41 S (2019–2020)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik, Ole André Myhrvold og Emilie Enger Mehl om lisensfelling i ulvesonen, nærmere bestemt revirene i Mangen og Rømskog
 • Innst. 162 S (2019-2020)

  Prop. 5 LS (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 91/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/943 (forretningshemmelighetsdirektivet)
 • Innst. 161 L (2019-2020)

  Prop. 5 LS (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven)
 • Innst. 160 S (2019-2020)

  Prop. 41 S (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Utenriksdepartementet (endringer i kortsiktig overgangslån til Somalia mv.)
 • Innst. 159 S (2019-2020)

  Dokument 8:185 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Karin Andersen og Arne Nævra om framtidas oppdrettsnæring
 • Innst. 158 S (2019-2020)

  Dokument 8:167 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård, Solveig Skaugvoll Foss og Solfrid Lerbrekk om å sikre alternative behandlingstilbud for transpersoner
 • Innst. 157 S (2019-2020)

  Dokument 8:177 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om regulering av hundeoppdrett
 • Innst. 156 S (2019-2020)

  Dokument 8:180 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni og Kjersti Toppe om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus
 • Innst. 155 S (2019-2020)

  Dokument 8:181 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen, Liv Signe Navarsete og Kjersti Toppe om en ny og moderne pårørendepolitikk
 • Innst. 154 S (2019-2020)

  Dokument 8:183 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Fasteraune og Marit Knutsdatter Strand om å styrke fjellandbruket og videreutvikle forskningsstasjonen Løken i Valdres
 • Innst. 153 S (2019-2020)

  Dokument 8:10 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Torgeir Knag Fylkesnes og Lars Haltbrekken om styrket dyrevelferd
 • Innst. 152 S (2019-2020)

  Dokument 8:7 S (2019–2020)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Sandra Borch, Siv Mossleth, Heidi Greni og Geir Pollestad om etterlevelse av rovviltforlikets bestemmelser om beiteprioriterte områder og yngleområder for bjørn
 • Innst. 151 S (2019-2020)

  Dokument 8:13 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Petter Eide, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om forbud mot fluorskismøring
 • Innst. 150 S (2019-2020)

  Dokument 8:16 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Karin Andersen, Petter Eide, Mona Fagerås, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes og Freddy André Øvstegård om solkraft
 • Innst. 149 S (2019-2020)

  Dokument 8:19 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Sandra Borch, Geir Pollestad, Ole André Myhrvold og Per Olaf Lundteigen om eierskap og skattlegging av vindkraft i Norge
 • Innst. 148 L (2019-2020)

  Prop. 32 L (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i sjøloven og NIS-loven (bareboatregistrering og overtredelsesgebyr)
 • Innst. 147 S (2019-2020)

  Dokument 8:150 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Lars Haltbrekken om grønn ny deal: mer bærekraftig fiskefôr
 • Innst. 146 S (2019-2020)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Nordisk råd samt suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner
 • Innst. 145 S (2019-2020)

  Meld. St. 27 (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid
 • Innst. 144 L (2019-2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om lov om informasjonstilgang mv. for Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner (Sannhets- og forsoningskommisjonen)
 • Innst. 143 S (2019-2020)

  Dokument 8:12 S (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Elise Bjørnebekk-Waagen og Magne Rommetveit om opprydding i innleieregelverket
 • Innst. 142 S (2019-2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om meddelelse fra stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk fra Sosialistisk Venstreparti om tilbaketrekking av Representantforslag 11 L (2019–2020) om umiddelbar innføring av fortsatt rett til pleiepenger i perioden etter barnets død
 • Innst. 141 S (2019-2020)

  Dokument 8:1 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Heidi Greni, Emilie Enger Mehl og Geir Pollestad om full erstatning for de som er rammet av forbudet mot pelsdyrhold
 • Innst. 140 S (2019-2020)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer
 • Innst. 139 S (2019-2020)

  Dokument 3:11 (2018–2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne – GRADERT
 • Innst. 138 S (2019-2020)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av setteombudsmann for Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Innst. 137 S (2019-2020)

  Prop. 22 S (2019–2020) unntatt kap. 541 og 542

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Innst. 136 S (2019-2020)

  Prop. 24 S (2019–2020), kap. 490, 491 og 3490

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 135 S (2019-2020)

  Prop. 25 S (2019–2020), kap. 291, 292, 3291 og 3292

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet
 • Innst. 134 S (2019-2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vedr. unntak for Sivilombudsmannen fra enkelte bestemmelser i personopplysningsloven
 • Innst. 133 S (2019-2020)

  Prop. 28 S (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Ny saldering av statsbudsjettet 2019
 • Innst. 132 S (2019-2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2019
 • Innst. 131 S (2019-2020)

  Prop. 121 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024)
 • Innst. 130 L (2019-2020)

  Prop. 124 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser)
 • Innst. 129 S (2019-2020)

  Dokument 12:30 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle, Hans Fredrik Grøvan, Abid Q. Raja og Martin Kolberg om endring i § 63 (fritak fra ombudsplikten ved stortingsvalg)
 • Innst. 128 S (2019-2020)

  Dokument 12:38 (2015–2016)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsframlegg frå Per Olaf Lundteigen og Helge Thorheim om endring i § 57 femte ledd (utanlandske borgarar skal ikkje reknast med ved mandatfordelinga til Stortinget)
 • Innst. 127 S (2019-2020)

  Dokument 8:163 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Terje Aasland, Runar Sjåstad og Hege Haukeland Liadal om en kraftpolitikk som bygger norsk industri
 • Innst. 126 S (2019-2020)

  Dokument 12:40 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen, Marit Arnstad og Kjersti Toppe om endring i § 14 (forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer)
 • Innst. 125 S (2019-2020)

  Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning
 • Innst. 124 S (2019-2020)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling
 • Innst. 123 S (2019-2020)

  Dokument 12:44 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om endring i § 49 (delegering)
 • Innst. 122 S (2019-2020)

  Dokument 12:12 (2015–2016), Dokument 12:22 (2015–2016) og Dokument 12:31 (2015–2016)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Trond Giske og Ingvild Kjerkol om endring i § 57 annet og tredje ledd (valgordningen), Grunnlovsforslag fra Snorre Serigstad Valen om endring i § 57 (endring av valgdistriktene i Norge) og Grunnlovsforslag fra Sveinung Rotevatn, Abid Q. Raja og Trine Skei Grande om endring i § 57 (valgordningen)
 • Innst. 121 S (2019-2020)

  Dokument 12:14 (2015–2016) og Dokument 12:43 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Ulf Leirstein og Erlend Wiborg om ny § 85 a (om folkeavstemning) og Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om nytt andre ledd i § 49 (folkeavstemning)
 • Innst. 120 S (2019-2020)

  Dokument 8:4 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Geir Adelsten Iversen og Kari Anne Bøkestad Andreassen om å gi helseforetakene en lovfestet plikt til å tilby følgetjeneste for fødende med mer enn 60 minutters reisevei til fødestedet
 • Innst. 119 S (2019-2020)

  Prop. 17 S (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet
 • Innst. 118 S (2019-2020)

  Prop. 13 S (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet
 • Innst. 117 S (2019-2020)

  Prop. 24 S (2019–2020), kap. 480

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 116 S (2019-2020)

  Prop. 23 S (2019–2020), kap. 1361

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet
 • Innst. 115 S (2019-2020)

  Dokument 8:97 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Sheida Sangtarash om mer rettferdig inkasso og ulike tiltak for hindre at flere havner i gjeldsfeller
 • Innst. 114 S (2019-2020)

  Dokument 8:105 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum, Siv Mossleth og Geir Adelsten Iversen om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge
 • Innst. 113 S (2019-2020)

  Dokument 8:151 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski og Karin Andersen om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur
 • Innst. 112 S (2019-2020)

  Dokument 8:154 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen om et rettferdig boligmarked
 • Innst. 111 S (2019-2020)

  Dokument 8:155 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri Gåsemyr Staalesen, Espen Barth Eide, Eirik Sivertsen, Stein Erik Lauvås og Masud Gharahkhani om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord – BERIKTIGET
 • Innst. 110 S (2019-2020)

  Dokument 8:170 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Solfrid Lerbrekk om en bærekraftig læreplan for klima og grønn omstilling
 • Innst. 109 S (2019-2020)

  Dokument 8:173 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Maria Aasen-Svensrud, Lene Vågslid, Jan Bøhler, Hadia Tajik, Kari Henriksen og Ingvild Kjerkol om tiltak for å bekjempe netthets
 • Innst. 108 S (2019-2020)

  Dokument 8:172 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Lene Vågslid, Jan Bøhler og Maria Aasen-Svensrud om en forpliktende handlingsplan mot vold og trusler med kniv
 • Innst. 107 S (2019-2020)

  Meld. St. 31 (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Samisk språk, kultur og samfunnsliv
 • Innst. 106 S (2019-2020)

  Prop. 24 S (2019–2020) unntatt kap. 480, 490, 491 og 3490

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 105 S (2019-2020)

  Prop. 20 S (2019–2020) kap. 920, 926 og 3926 og Prop. 25 S (2019–2020) unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet og Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet
 • Innst. 104 S (2019-2020)

  Dokument 8:6 S (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Åslaug Sem-Jacobsen og Jenny Klinge om konsekvensutredning av utfasing av kobbernettet
 • Innst. 103 S (2019-2020)

  Prop. 22 S (2019–2020) kap. 541 og 542 og Prop. 23 S (2019–2020) unntatt kap. 1361

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet
 • Innst. 102 S (2019-2020)

  Prop. 20 S (2019–2020), unntatt kap. 920, 926 og 3926

  Innstilling frå næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet
 • Innst. 101 S (2019-2020)

  Prop. 14 S (2019–2020)

  Innstilling frå næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet
 • Innst. 100 S (2019-2020)

  Prop. 19 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet
 • Innst. 99 S (2019-2020)

  Prop. 21 S (2019–2020), unntatt kap. 1429

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet
 • Innst. 98 S (2019-2020)

  Prop. 16 S (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet
 • Innst. 97 S (2019-2020)

  Prop. 26 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet
 • Innst. 96 S (2019-2020)

  Prop. 21 S (2019–2020), kap. 1429

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet
 • Innst. 95 S (2019-2020)

  Prop. 15 S (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Barne- og familiedepartementet
 • Innst. 94 S (2019-2020)

  Prop. 18 S (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet
 • Innst. 93 L (2019-2020)

  Prop. 55 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.)
 • Innst. 92 L (2019-2020)

  Prop. 80 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (helsehjelp i utlandet)
 • Innst. 91 S (2019-2020)

  Dokument 8:176 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene
 • Innst. 90 L (2019-2020)

  Prop. 27 L (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om informasjonstilgang mv. for utvalget for ekstern gransking av saken knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land
 • Innst. 89 S (2019-2020)

  Dokument 8:140 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Bengt Fasteraune og Willfred Nordlund om ei offentleg evaluering av integrert strategisk leiing innan forsvarssektoren
 • Innst. 88 S (2019-2020)

  Dokument 8:164 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Marian Hussein og Solveig Skaugvoll Foss om en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet – BERIKTIGET
 • Innst. 87 S (2019-2020)

  Dokument 8:166 S (2018–2019) og Dokument 8:174 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Ingvild Kjerkol, Lene Vågslid, Jonas Gahr Støre, Kari Henriksen, Trond Giske, Hadia Tajik og Tuva Moflag om styrking av LHBTI-politikken og Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Innst. 86 S (2019-2020)

  Dokument 8:168 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Marian Hussein og Sheida Sangtarash om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte
 • Innst. 85 L (2019-2020)

  Prop. 126 L (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i passloven og ID-kortloven (utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige mv.)
 • Innst. 84 L (2019-2020)

  Prop. 3 L (2019–2020)

  Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen om Endringer i passloven (passgebyr)
 • Innst. 83 L (2019-2020)

  Prop. 132 L (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.)
 • Innst. 82 L (2019-2020)

  Prop. 134 L (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker)
 • Innst. 81 L (2019-2020)

  Prop. 139 L (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven)
 • Innst. 80 L (2019-2020)

  Prop. 10 L (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2019)
 • Innst. 79 L (2019-2020)

  Prop. 12 L (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.)
 • Innst. 78 S (2019-2020)

  Dokument 8:186 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Ole André Myhrvold, Marit Knutsdatter Strand, Sigbjørn Gjelsvik og Åslaug Sem-Jacobsen om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og sikre at sykehusutbyggingen i Oslo ikke går på bekostning av sykehustilbudet i resten av landet
 • Innst. 77 L (2019-2020)

  Prop. 2 L (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver
 • Innst. 76 L (2019-2020)

  Prop. 9 L (2019–2020)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i universitets- og høyskoleloven (vilkår for statstilskudd til private høyskoler)
 • Innst. 75 S (2019-2020)

  Dokument 8:184 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om en styrking av rekenæringen
 • Innst. 74 S (2019-2020)

  Dokument 8:137 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Geir Adelsten Iversen, Per Olaf Lundteigen, Nils T. Bjørke, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand og Siv Mossleth om jordbrukets samfunnsoppdrag – minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026
 • Innst. 73 L (2019-2020)

  Prop. 105 L (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i politiloven mv. (bevæpnet patruljering mellom sårbare objekter mv.)
 • Innst. 72 S (2019-2020)

  Dokument 3:10 (2018–2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av informasjon om resultater av bistand til utdanning
 • Innst. 71 S (2019-2020)

  Dokument 8:156 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Geir Inge Lien, Ole André Myhrvold, Liv Signe Navarsete, Åslaug Sem-Jacobsen og Sandra Borch om å stoppe sentralisering av domstolene
 • Innst. 70 S (2019-2020)

  Dokument 8:160 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap
 • Innst. 69 S (2019-2020)

  Dokument 8:2 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre ren energi til miljøvennlig industri gjennom å stoppe NorthConnect
 • Innst. 68 L (2019-2020)

  Prop. 136 L (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Opphevelse av omstillingslova
 • Innst. 67 S (2019-2020)

  Prop. 140 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia av 16. desember 2018
 • Innst. 66 S (2019-2020)

  Dokument 8:5 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om å endre tidspunktet som legges til grunn ved vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker, fra å være tidspunktet for den skadevoldende handlingen til tidspunktet for domfellelsen, og om å gi regelverksendringene tilbakevirkende kraft
 • Innst. 65 S (2019-2020)

  Meld. St. 4 (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Regulering av pensjoner i 2019 og pensjonisters inntektsforhold
 • Innst. 64 S (2019-2020)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon – BERIKTIGET
 • Innst. 63 L (2019-2020)

  Prop. 6 L (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister)
 • Innst. 62 L (2019-2020)

  Prop. 141 L (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsborgerloven mv. (tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv.)
 • Innst. 61 L (2019-2020)

  Dokument 8:179 LS (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Lars Haltbrekken og Une Bastholm om midlertidig returstans til Afghanistan, innføring av rimelighetsvilkår i internfluktvurderingen og en uavhengig tilsynsordning for tvangsretur
 • Innst. 60 S (2019-2020)

  Dokument 8:126 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken og Olivia Corso Salles om å bedre beredskapen for cruisetrafikken i norske farvann
 • Innst. 59 S (2019-2020)

  Dokument 8:162 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Petter Eide om avvikling av au pair-ordningen og styrkede rettigheter for au pairene frem til ordningen er avviklet
 • Innst. 58 S (2019-2020)

  Meld. St. 28 (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2018
 • Innst. 57 S (2019-2020)

  Dokument 8:182 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik, Liv Signe Navarsete, Ole André Myhrvold og Sandra Borch om ny behandling av Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke
 • Innst. 56 S (2019-2020)

  Prop. 111 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til inngåelse av avtale av 28. mai 2018 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap (NDPC)
 • Innst. 55 S (2019-2020)

  Meld. St. 26 (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
 • Innst. 54 S (2019-2020)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer til Norges Banks representantskap
 • Innst. 53 L (2019-2020)

  Prop. 129 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg)
 • Innst. 52 L (2019-2020)

  Prop. 135 L (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)
 • Innst. 51 S (2019-2020)

  Dokument 8:169 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes og Sheida Sangtarash om arbeidsvilkår foran anbudsregimer
 • Innst. 50 S (2019-2020)

  Dokument 8:158 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om rettferdige og sosiale alternativer til bompenger
 • Innst. 49 S (2019-2020)

  Dokument 8:141 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Geir Inge Lien og Emilie Enger Mehl om en offentlig utredning om straffesakskjeden
 • Innst. 48 S (2019-2020)

  Meld. St. 18 (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Helsenæringen – Sammen om verdiskaping og bedre tjenester
 • Innst. 47 S (2019-2020)

  Dokument 8:161 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Wold, Hans Andreas Limi, Per-Willy Amundsen, Solveig Horne, Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Erlend Wiborg om å vedta at «Ja, vi elsker dette landet» skal anerkjennes av Stortinget som Norges offisielle nasjonalsang
 • Innst. 46 S (2019-2020)

  Dokument 1 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2018
 • Innst. 45 S (2019-2020)

  Dokument 3:12 (2018–2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse om godkjenning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet – BERIKTIGET
 • Innst. 44 S (2019-2020)

  Dokument 3:1 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 • Innst. 43 S (2019-2020)

  Dokument 8:171 S (2018–2019)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om en prøveordning som gir folk mulighet til å fremme borgerforslag for behandling i Stortinget – BERIKTIGET
 • Innst. 42 S (2019-2020)

  Dokument 8:178 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Mona Fagerås om skolestruktur og profittforbud til elevenes og studentenes beste
 • Innst. 41 S (2019-2020)

  Dokument 8:165 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås og Karin Andersen om at regjeringen må legge fram konkrete forslag og en tidsplan for at alle norske skoler blir dysleksi- og dyskalkulivennlige
 • Innst. 40 S (2019-2020)

  Dokument 8:159 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Siv Mossleth og Willfred Nordlund om å utrede to sykehus med fullverdige akuttfunksjoner på Helgeland
 • Innst. 39 S (2019-2020)

  Dokument 8:148 S (2018–2019) og Dokument 8:152 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Sheida Sangtarash og Kari Elisabeth Kaski om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet, og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum og Siv Mossleth om en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten
 • Innst. 38 S (2019-2020)

  Dokument 8:118 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en politikk for et sunnere og mer bærekraftig kosthold til beste for mennesker og miljø
 • Innst. 37 L (2019-2020)

  Prop. 127 LS (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen)
 • Innst. 36 S (2019-2020)

  Prop. 127 LS (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier
 • Innst. 35 L (2019-2020)

  Prop. 128 L (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer) – BERIKTIGET
 • Innst. 34 S (2019-2020)

  Prop. 112 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/751 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
 • Innst. 33 S (2019-2020)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og stedfortredere til Riksrettsutvalget – BERIKTIGET
 • Innst. 32 S (2019-2020)

  Dokument 8:153 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innføre politisk streikerett for skoleelever
 • Innst. 31 S (2019-2020)

  Dokument 8:146 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn
 • Innst. 30 S (2019-2020)

  Dokument 8:145 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Katrine Boel Gregussen, Eirik Faret Sakariassen og Lars Haltbrekken om å erklære klimakrisen som en nasjonal nødssituasjon
 • Innst. 29 S (2019-2020)

  Dokument 8:135 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om tiltak for renere luft i byer og tettsteder
 • Innst. 28 S (2019-2020)

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner
 • Innst. 27 L (2019-2020)

  Prop. 131 L (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget
 • Innst. 26 S (2019-2020)

  Prop. 138 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits
 • Innst. 25 L (2019-2020)

  Dokument 8:147 L (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Per Olaf Lundteigen om å styrke kontantenes stilling
 • Innst. 24 L (2019-2020)

  Prop. 98 L (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel)
 • Innst. 23 S (2019-2020)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen
 • Innst. 22 L (2019-2020)

  Prop. 118 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning)
 • Innst. 21 L (2019-2020)

  Prop. 142 L (2018–2019)

  Innstilling frå justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)
 • Innst. 20 S (2019-2020)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Innst. 19 S (2019-2020)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd
 • Innst. 18 S (2019-2020)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av nytt varamedlem til styret for Domstoladministrasjonen
 • Innst. 17 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2020
 • Innst. 16 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 1, 6 og 18) – BERIKTIGET
 • Innst. 15 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)
 • Innst. 14 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 2 og 3)
 • Innst. 13 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17)
 • Innst. 12 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Kunnskapsdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)
 • Innst. 11 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15)
 • Innst. 10 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Finansdepartementet (rammeområde 14)
 • Innst. 9 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitlene under Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)
 • Innst. 8 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11) – BERIKTIGET
 • Innst. 7 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)
 • Innst. 6 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)
 • Innst. 5 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020 vedrørende rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Stortinget, finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv., samt garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster, statslån og kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland – BERIKTIGET
 • Innst. 4 L (2019-2020)

  Prop. 1 LS (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2020 – lovsaker
 • Innst. 3 S (2019-2020)

  Prop. 1 LS (2019–2020) og Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Skatter, avgifter og toll 2020
 • Innst. 2 S (2019-2020)

  Meld. St. 1 (2019–2020), Prop.1 S (2019–2020) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2019–2020) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2020 og forslaget til statsbudsjett for 2020
 • Innst. 1 S (2019-2020)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2020