Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 298)
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:298 (2019-2020)

  Innlevert: 13.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at ferskfiskordningen blir opprettholdt fram til nyttår. Det bør være mulig å flytte 5000 tonn torsk fra trål til kyst.
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:297 (2019-2020)

  Innlevert: 13.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Til behandling

  Det vises til statsrådens svar på mitt spørsmål 196/2019. Det vises i svaret til muligheten for å sette barnebidrag på sperret konto i tilfeller hvor en forelder opplever at barnet blir bortført til et annet land. Må det foreligge dom eller er det tilstrekkelig at det er tatt ut tiltale i en slik type sak, i hvor høy andel av sakene benyttes muligheten til å sette penger på sperret konto, hvem eier den sperrede kontoen og i hvilket land opprettes den?»
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:296 (2019-2020)

  Innlevert: 13.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Til behandling

  Torvindustrien er en viktig distriktsnæring og bidragsyter til det grønne skiftet ved å gjøre om store mengder organisk avfall til viktig vekstmedier som brukes i grønnsaksproduksjon og gartnervirksomhet. Hvordan vil Statsråden bidra til å legge til rette for fortsatt torvindustri og at bedrifter som eksempelvis Nittedal Torvindustri skal ha et grunnlag for drift også i fremtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:295 (2019-2020)

  Innlevert: 13.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Til behandling

  I et svar på et skriftlig spørsmål til meg den 19.11.18 avslutter statsråden med å legge til: "Jeg vil til slutt også trekke frem at Klima- og miljødepartementet jobber med å følge opp Stortingets bestilling om en handlingsplan for sjøfugler. Oppdraget er gitt til Miljødirektoratet, som innen sommeren i 2019 vil levere forslag til en handlingsplan". Jeg har ikke registrert at den er lagt fram, tre og et halvt år etter stortingsvedtaket. Når vil den komme?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:294 (2019-2020)

  Innlevert: 13.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Til behandling

  Aftenposten har de siste dagene omtalt pensuminnholdet i palestinske skolebøker. Når ble utenriksministeren kjent med innholdet i det nye pensumet, og hva har en fra norsk side foretatt seg overfor palestinske utdanningsmyndigheter for å bidra til at skolepensumet har en fredsbyggende effekt?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:293 (2019-2020)

  Innlevert: 13.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Til behandling

  Hvor mye av mediestøtten skal omfordeles til lokalavisene, og hva vil statsråden gjøre for både å redusere usikkerheten for viktige riksspredte nisjeaviser som Vårt Land, Klassekampen, Nationen, Dagen og Dagsavisen, og å sikre at omleggingen ikke bidrar til at disse viktige stemmene svekkes?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:292 (2019-2020)

  Innlevert: 12.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Til behandling

  Kan statsråden stadefeste at denne uroen er grunnløs og at Stortinget får saka til behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:291 (2019-2020)

  Innlevert: 12.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Til behandling

  Utbyggarane held fram med sine posisjoneringar og arbeid for å etablere vindkraftprosjekt innanfor kommunegrensene til kommunar som har sagt eit klart nei til slik etablering. Innbyggarane fortvilar og ber om at statsråden grip inn og stoppar vidare planlegging av nye vindkraftprosjekt i områda deira. Kan statsråden garantere at i områder der vindkraftutbygging har klare nei standpunkt så får vindkraftkonsesjonane avslag?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:290 (2019-2020)

  Innlevert: 12.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Rette vedkommende: Fiskeri- og sjømatministeren

  Til behandling

  Hvorfor eksisterer det ikke et mer effektivt regelverk for kommersiell høsting av den svartelistede stillehavsøstersen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kent Gudmundsen (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:289 (2019-2020)

  Innlevert: 12.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Til behandling

  Kunnskapsdepartementet skal legge frem et lovforslag for Stortinget om ny regulering av private barnehager. Et av forslagene departementet hadde på høring er at alle private barnehager med noen unntak skal organiseres som selvstendig rettssubjekt. Flere løfter frem økt rapportering i BASIL som et alternativ til etablering av selvstendige rettssubjekt. Er det et alternativ departementet vurderer?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:288 (2019-2020)

  Innlevert: 12.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Til behandling

  Vil statsråden gripe inn og sikre at det blir iverksatt tiltak mot det som kan antas som grove og alvorlige lov og regelbrudd innenfor busstransporten til og fra Torp, og hvordan vil statsråden forsikre seg om at all busstransport/personbefordring til og fra Torp er i henhold til gjeldende lov og regelverk?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:287 (2019-2020)

  Innlevert: 12.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Til behandling

  Støtter statsråden Statens vegvesens reviderte forslag til ny tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK-området, og vil han ta initiativ til å få beregnet de samfunnsøkonomiske kostnadene for næringsliv og innbyggere ved sentralisering av disse tjenestene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:286 (2019-2020)

  Innlevert: 12.11.2019

  Sendt: 12.11.2019

  Til behandling

  Mener helseministeren at man har fulgt opp ESAs kritikk av Norges implementering av EØS-regelverket knyttet til behandling i utlandet, og at vi i ettertid ikke opplever en liknende skandale i likhet med det som har skjedd i Nav?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:285 (2019-2020)

  Innlevert: 12.11.2019

  Sendt: 12.11.2019

  Til behandling

  Kan statsråden legge frem all korrespondanse mellom departementet og Statnett, mellom norsk side og EU, mellom norsk side og ESA, og mellom Norge og EFTA-landende vedrørende utbyggingen av NorthConnect-kabelen?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:284 (2019-2020)

  Innlevert: 11.11.2019

  Sendt: 12.11.2019

  Til behandling

  Hva er grunnen til at statsråden har sendt ut forslag til endring i deltakerloven og havressursloven før Stortinget har behandlet stortingsmeldingen "Et kvotesystem for økt verdiskaping"?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:283 (2019-2020)

  Innlevert: 11.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Til behandling

  Regjeringen har uttalt at offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel for å få ned klimagassutslipp og oppnå andre miljømål. Likevel blir norske bedrifter med klimavennlig produksjon utkonkurrert på pris av utenlandske aktører, for eksempel Ulefos Jernværk, som produserer kumlokk på vannkraft. Hva gjør regjeringen for å sikre at klimahensyn vektlegges ved offentlige innkjøp, og vil næringsministeren vurdere tiltak for å sikre konkurranseevnen til lokale, klimavennlige jernvarer i markedet for offentlige innkjøp?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:282 (2019-2020)

  Innlevert: 11.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Til behandling

  Kan statsråden stadfeste at viktige satsingar på kulturminneområdet i kommunane, slik som Murbyen Oslo, vert vidareførte for 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:281 (2019-2020)

  Innlevert: 11.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Til behandling

  Vi kunne i helgen lese i Aftenposten om småbarnsmor som har fått utvisningsvedtak. Er innvandringsministeren enig i at utvisning i denne saken fremstå helt urimelig, og vil han ta grep for å rydde opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til helseministeren

  Dokument nr. 15:280 (2019-2020)

  Innlevert: 11.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Til behandling

  Regjeringen foreslår en innstramming i stønad til tannregulering i statsbudsjettet for 2020. Anslått innsparing er 50,5 mill. kroner i 2020 og 130 mill. koner på sikt. Helsedirektoratet publiserte en rapport 4.11.19 med forslag til en annen innretning for stønad til tannregulering enn regjeringens. Kan helseministeren gjøre rede for forslag i rapport IS-2862 sammenliknet med regjeringens forslag til innretning på tiltaket og om det vil være mulig å oppnå samme innsparingseffekt gjennom å følge tilrådingen i rapporten?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:279 (2019-2020)

  Innlevert: 11.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Til behandling

  Har statsråden vurdert om Eigerøy bru kan bli et fornyingsprosjekt?