Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1968)
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1976 (2017-2018)

  Innlevert: 29.06.2018

  Sendt: 02.07.2018

  Kan statsråden gjøre rede for hvorfor kvinner med livmorhalskreft forskjellsbehandles fra menn når det kommer til fertilitetsbevarende behandling og hvordan statsråden vil sikre at pasienter med livmorhalskreft får et likeverdig helsetilbud som i Sverige og Danmark og muligheten til å kunne ivareta egen fertilitet og bære frem egne barn etter endt kreftbehandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1975 (2017-2018)

  Innlevert: 29.06.2018

  Sendt: 02.07.2018

  Mener statsråden at det er urimelig for foreldre som sitter våken nattevakt for sine uhelbredelige barn å be om fire timer søvn på dagtid, og hvilke initiativ vil statsråden ta for å sikre verdige forhold for foreldre i slike ekstreme situasjoner?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1974 (2017-2018)

  Innlevert: 29.06.2018

  Sendt: 02.07.2018

  Hva vil statsråden foreta seg for å løse dette problemet slik at investeringene kan gi en langsiktig gevinst for forsvaret?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1973 (2017-2018)

  Innlevert: 29.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  Kan statsråden gjere greie for kor langt prosessane med etablering av Co2-fondet er kome, og når statsråden planlegg at forhandlingane skal være ferdige?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1972 (2017-2018)

  Innlevert: 29.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Norge har vært en pådriver ovenfor EU for å heve grenseverdiene for miljøgifter i laksefôr, forsvarer statsråden denne pådriverrollen, hvordan kan dette være i tråd med regjeringens handlingsplan for å redusere miljøgifter og vil statsråden gripe inn og få avsluttet Norges lobbyering for økte grenseverdier for miljøgifter i laksefôr?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1971 (2017-2018)

  Innlevert: 29.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  Kan statsråden redegjøre for hvor mange ynglinger som må tas ut for å nå bestandsmålet for ulv (og oppstille de ulike alternativene for uttak av norske/svenske ynglinger, eller kombinasjoner av disse)?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1970 (2017-2018)

  Innlevert: 29.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  Kan statsråden gje eit oversyn over alle møter, brev og andre konkrete initiativ som er teke i saka om Mullah Krekar sidan dåverande statsråd Amundsen svarte på skriftleg spørsmål, Dokument nr. 15:931 (2016- 2017) den 7. april 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1969 (2017-2018)

  Innlevert: 29.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  Kva er status i arbeidet med å avvikla den norske koldrifta på Svalbard og kva er no anslaget for kostnadane ved opprydding?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1968 (2017-2018)

  Innlevert: 29.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  Hvorfor er reglene slik at vaksiner som fellesskapet har betalt ikke kan brukes av andre grupper som kan ha nytte av dem, og hva vil helseministeren gjøre for å hindre at fullt brukbare HPV-vaksiner blir kastet?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1967 (2017-2018)

  Innlevert: 29.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  § 13 i forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovdyr, gir bestemmelser om erstatning av omkostninger, ulemper og kostnader på besetningsnivå. Erstatninger for følgekostnader i sauebesetninger ytes etter satser som gir økt erstatning ved økende tap. Beitelagene gjør en stor innsats for å redusere tap av husdyr til rovvilt. Skadereduksjoner som følge av slik innsats gir ikke erstatning. Vil statsråden bidra til at merarbeid og tilsyn som utføres i beitelag for å redusere tap kan gis godtgjørelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1966 (2017-2018)

  Innlevert: 29.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  Til behandling

  NAV gjør vedtak på bakgrunn av at norsk far ble tilkjent daglig omsorg. Deretter omgjør NAV vedtaket til fordel for mor som er fradømt omsorgen og har bortført barnet ulovlig. Er gjeldende regler i slike saker at myndighetene skal flytte bidragsplikt fra den forelderen som er tilkjent daglig omsorg ved dom over til barnebortfører, og mener statsråden dette er greit eller vil hun ta initiativ til å endre reglene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1965 (2017-2018)

  Innlevert: 29.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  Hvilken empiri har statsråden for at hemmelighold av legemiddelpriser vil kunne gi betydelig bedre rabatter enn åpenet ogm legemiddelpriser?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1964 (2017-2018)

  Innlevert: 28.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  Når og hvordan vil Stortinget bli involvert i behandlingen av anbefalingene fra utredingen " Utvikling og effektivisering av vedlikeholdstjenestene i Forsvaret"?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1963 (2017-2018)

  Innlevert: 28.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  Kan statsråden bekrefte at en eventuell beslutning om å legge ned et av Forsvarets verksteder forutsetter et eksplisitt vedtak i Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1962 (2017-2018)

  Innlevert: 28.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Hvordan vil statsråden sørge for at skoler som ønsker det kan ansette kompetanse for å ivareta elevenes psykiske helse bedre?
 • Skriftlig spørsmål fra Tom-Christer Nilsen (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1961 (2017-2018)

  Innlevert: 28.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  Kan statsråden informere om begrunnelsen for at statlige organer fortsatt utformer anbud som effektivt ekskluderer mindre og mellomstore leverandører på hotell/overnatting/konferansemarkedet?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1960 (2017-2018)

  Innlevert: 28.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  Kommunalministeren har uttalt at hun vil innkalle til møte 13. august i fellesnemnda hun har oppnevnt for å gjennomføre sammenslåingen av Troms og Finnmark. Finnmark fylkesting har besluttet å ikke oppnevne medlemmer til nemnda etter at en folkeavstemming har vist at befolkningen i Finnmark med overveldende flertall ikke ønsker en sammenslåing. Flere partier i Troms har varslet at de ikke vil oppnevne medlemmer til fellesnemnda. Vil statsråden, i respekt for lokaldemokratiet, avlyse møtet hun har innkalt til 13. august?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1959 (2017-2018)

  Innlevert: 28.06.2018

  Sendt: 28.06.2018

  Kan statsråden stadfeste at Forsvarssjefen i det komande arbeidet med Forsvarssjefens Fagmilitære Råd får mandat til å fungere som etatsjef og fritt leggje fram sitt forsvarsfaglege råd til Forsvarsdepartementet utan at arbeidet vert leia eller styrt, og konklusjonane dermed overstyrt, frå departementet si side?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1958 (2017-2018)

  Innlevert: 28.06.2018

  Sendt: 28.06.2018

  Hvordan vil helseministeren sikre at primærhelsetjenesten har tilstrekkelig tid og kompetanse til å gi riktig oppfølging av barn som har symptomer på alvorlig sykdom som f.eks. kreft?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1957 (2017-2018)

  Innlevert: 28.06.2018

  Sendt: 28.06.2018

  Hva er beregnet provenyeffekt for staten i 2018 av den nye avtalen om statens reisesatser, samlet og fordelt på det enkelte satser (kjøregodtgjørelse og ulike diettsatser) og hva vil være helårseffekt av avtalen i 2019?