Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1407)
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1412 (2017-2018)

  Innlevert: 24.04.2018

  Sendt: 24.04.2018

  Til behandling

  Det er snart ett år siden et samla Storting ba regjeringen utrede muligheten til å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, slik Stoltenberg II-regjeringen la opp til i sin siste handlingsplan mot sosial dumping i 2013. Kan statsråden berolige oss med at arbeidet er i gang - og at regjeringen faktisk ønsker å gjøre noe dersom utredningen viser at det er mulig?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1411 (2017-2018)

  Innlevert: 24.04.2018

  Sendt: 24.04.2018

  Til behandling

  Mener statsråden at utviklingsplanen er fulgt opp med tanke på hva som skal ligge av helsetjenester ved Rjukan sykehus og som var grunnlaget for statsrådens beslutning om å akseptere nedleggelse av akuttfunksjonen ved Rjukan sykehus og vil statsråden nå ta et initiativ til at man ikke ytterligere redusere helsetilbudet ved Rjukan sykehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1410 (2017-2018)

  Innlevert: 24.04.2018

  Sendt: 24.04.2018

  Til behandling

  Er nedleggelse av Steinberg stasjon regjeringens politikk når vi veit at statsråden sjøl gjenåpnet stasjonen 13. sept. 2015, og at stasjonen etter det har vært i drift med god økning i antall passasjerer?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1409 (2017-2018)

  Innlevert: 24.04.2018

  Sendt: 24.04.2018

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Til behandling

  Kan statsråden legge fram oversikt som for hvert år i perioden 2006 – 2017 viser antall innvilgede søknader om dobbelt statsborgerskap gruppert både i samsvar med kravet om løsning av annet statsborgerskap og etter innvilgelse av type unntak fra kravet om løsning av annet statsborgerskap, og hvordan søkerne innen disse kategoriene fordeler seg på landene (statene) de har annet statsborgerskap fra?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1408 (2017-2018)

  Innlevert: 23.04.2018

  Sendt: 24.04.2018

  Til behandling

  Kan Forsvarsministeren redegjøre for at det i 2010/2011 var et udiskutabelt krav at banesystemet skulle forskyves dersom Evenes ble valgt som hovedbase for F-35?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1407 (2017-2018)

  Innlevert: 23.04.2018

  Sendt: 24.04.2018

  Til behandling

  Vil statsråden tilrå at Noreg går inn i samarbeidet med Tyskland og når kan Stortinget forvente å få ei sak om dette spørsmålet?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1406 (2017-2018)

  Innlevert: 23.04.2018

  Sendt: 24.04.2018

  Til behandling

  Evenes er i dag en sivil lufthavn, som allerede ligger i øvre grense for tillatt mengde avisingskjemikalier. Lufthavnen hadde i fjor utslipp fra baneavising på 90,4% av tillatt mengde. Her skal det etableres kampflybase med P8 -fly og F-35. Det skal etableres en QRA, hvor to fly skal stå på 15-minutters heldøgns NATO-beredskap hele året. Arealet som skal holdes snøfritt vil øke. Hvordan skal Evenes betjene disse flyene, i et internasjonalt vernet våtmarksområde, uten å overstige dagens utslippstillatelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1405 (2017-2018)

  Innlevert: 23.04.2018

  Sendt: 24.04.2018

  Til behandling

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal har tilrådd fleire frådelingar frå kommunar, til og med der innbyggjartalet overstig 25 %. I Gjemnes gjeld det like over 25 % av innbyggjarane, og i Norddal heilt oppe i 30 %. Meiner statsråden at kommunar kan frådelast areal med så stor del av innbyggjarane utan at konsekvensane for resten av kommunen skal vektleggjast i avgjerda og utan stortingsbehandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1404 (2017-2018)

  Innlevert: 23.04.2018

  Sendt: 23.04.2018

  Til behandling

  Kan Statsråden redegjøre for hvor store ekstrakostnader postomleggingen har ført til for de ulike regionale helseforetakene og helseforetakene, hvordan vil statsråden løse dette og hva mener statsråden evt at helseforetakene skal nedprioritere for å dekke de økte postutgiftene?
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1403 (2017-2018)

  Innlevert: 23.04.2018

  Sendt: 23.04.2018

  Til behandling

  Hvilke av forslagene fra Brochmann 2-utvalget har regjeringen fulgt opp, på hvilken måte er disse fulgt opp og hvilke forslag er ikke fulgt opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1402 (2017-2018)

  Innlevert: 23.04.2018

  Sendt: 23.04.2018

  Til behandling

  Byantikvaren i Oslo og Fortidsminneforeningen er bestyrtet over at den brolegningen fra Bispeallmenningen som er avdekket i samband med utgravningene ved Follobanen, skal destrueres. Vil statsråden raskt gripe inn i denne prosessen og vurdere mulighetene for å ta vare på hele eller deler av brolegningen, særlig med tanke på planene for et middelaldermuseum i Gamlebyen i Oslo?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1401 (2017-2018)

  Innlevert: 23.04.2018

  Sendt: 23.04.2018

  Til behandling

  Vil statsråden ta nødvendige skritt for å sikre at det eldre kulturhistoriske stoffet i faget norsk i grunnskolen ikke blir redusert i læreplanen for faget, i forbindelse revisjonen av læreplanverket som nå foregår?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1400 (2017-2018)

  Innlevert: 23.04.2018

  Sendt: 23.04.2018

  Til behandling

  Helsedatautvalget har nylig lagt frem sin rapport, og anbefaler fortgang i arbeidet med å tilgjengelig gjøre helsedata for forskning og forbedring av helsetjenestene. Ett av forslagene er etablering av en nasjonal enhet for helseanalyseplattformen som skal forvalte tilgang til helsedata for alle godkjente formål. Bergensregionen har et bredt og stort register- og data-fagmiljø. Regjeringen er tydelig på at ny statlig virksomhet skal lokaliseres utenfor Oslo. Vil regjeringen arbeide for at den nye enheten blir i Bergen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1399 (2017-2018)

  Innlevert: 23.04.2018

  Sendt: 23.04.2018

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden følge opp Stortingets vedtak av 5. april 2018, der regjeringens bes «sørge for reell styrking av de lensmannskontorene som står igjen etter gjennomføringen av politireformen», hvilke nye styringssignaler har eller vil bli gitt til politiet etter Stortingets vedtak og hvilke konkrete endringer vil gjøres i gjennomføring av reformen ved de kontorer der det har blitt eller planlegges lavere bemanning og innskrentet tjenestetilbud sammenlignet med før reformen?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1398 (2017-2018)

  Innlevert: 20.04.2018

  Sendt: 23.04.2018

  Til behandling

  Behandlingstilbud med fysioterapi i varmt klima kan utgjøre et godt behandlingstilbud og et verdifult sipplerende tilbud for personer med MS. Det konkluderte prøveprosjektet i regi av Rikshospitalet og Haukeland Universitetssykehus med i 2009. Hva vil statsråden gjøre for at flere MS-syke skal få behandlingstilbud i varmt klima, uavhengig av om de har råd til å finansiere det selv?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1397 (2017-2018)

  Innlevert: 20.04.2018

  Sendt: 23.04.2018

  Til behandling

  Spillavhengige får ofte lignende behandlingsløp som rusavhengige, men har som regel behov for annen behandling. WHO er i gang med å innarbeide Spillavhengighet i diagnoselisten. Det er fortsatt ingen oversikt over antallet spillavhengige i Norge og vi vet ikke omfanget, men flere mener problemet er økende. Hva gjør helseministeren for å sikre denne voksende pasientgruppen som trolig snart blir en diagnosegruppe i WHO et bedre behandlingstilbud enn de har i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1396 (2017-2018)

  Innlevert: 20.04.2018

  Sendt: 20.04.2018

  Til behandling

  Kan statsråden gjøre rede for hvilke vurderinger som gjøres rundt modeller for finansiering av ideelle sykehus innen Helse Sør-Øst, og vil statsråden sikre at de ideelle sykehusene fortsatt har rammevilkår og møter finansieringsordninger som er forenlige med videre drift?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1395 (2017-2018)

  Innlevert: 20.04.2018

  Sendt: 20.04.2018

  Til behandling

  Kva vil statsråden gjere for å hindre at brøytepinnar av plast hamnar i naturen?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1394 (2017-2018)

  Innlevert: 19.04.2018

  Sendt: 20.04.2018

  Til behandling

  Hvilke tiltak har statsråden iverksatt for å følge opp med konkrete effektive tiltak gjennom arbeidstilsyn, skatt og politi for å ta opp kampen mot organiserte asfaltbander i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Mani Hussaini (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1393 (2017-2018)

  Innlevert: 19.04.2018

  Sendt: 20.04.2018

  Til behandling

  Hva gjør statsråden for å ivareta norske innbyggeres personvern og rettsikkerhet når utenlandske selskap leverer tjenester til offentlig sektor generelt, og har statsråden kontroll på at ingen informasjon om norske borgere havner på avveie ved bruk av internasjonale selskap?