Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 2148)
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2148 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 22.08.2019

  Til behandling

  Vil statsråden, foruten å kritisere firmafester og julebord, faktisk bidra til reduserte fakturakostnader for brukerne gjennom å legge til rette for felles fakturautstedelse på tvers av bompengepakker, eller er statsråden tilfreds med dagens løsning som gir høyere kostnader ved fakturering?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2147 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 22.08.2019

  Til behandling

  Hvor mye har hele prosessen, fra ESAs brev til Norge 15.12.15 der man bl.a. foreslo en utskillingsplikt for offentlige aktører som driver økonomisk aktivitet, kostet norske kommuner og den norske staten?
 • Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2146 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 22.08.2019

  Til behandling

  Innsatsstyrt finansiering gir noen svært uheldige utslag for fødeavdelingene. Det er eksempler på at behandling på fødeavdelingen gir dårligere inntjening enn ellers på sykehuset. I tillegg er en fødeavdelingen av natur mer som en akuttavdeling og avhengig av grunnbemanning. Kan statsråden begrunne den store forskjellen på DRG-poeng for infeksjon etter henholdsvis keisersnitt og gynekologisk inngrep, og vil han vurdere å rammefinansiere fødeavdelingene?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2145 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 22.08.2019

  Til behandling

  Vil statsråden endre forskriften med mål om å gi kommunene større råderett i saker som gjelder snøskuterkjøring til hytter?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2144 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 22.08.2019

  Til behandling

  Hvor sikker er statsråden på kostnadsanslagene i rapporten om Nord-Norge banen, og vurderer statsråden at teknologiske fremskritt kan bidra til betydelige kostnadsreduksjoner, på samme måte som for eksempel sjefingeniør Johannes Veie har pekt på et potensiale for betydelige kostnadsbesparelser for utbyggingen av E39?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2143 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 22.08.2019

  Til behandling

  Statsråden har varslet en stortingsmelding om status på politireformen og endringer han vil gjennomføre. Er statsråden bekymret for manglende lokaldemokratisk innflytelse i spørsmål som angår lokal politiberedskap, og vil han i forbindelse med stortingsmeldingen gjennomgå konsekvensene som reformen har fått for lokaldemokratiet?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2142 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 22.08.2019

  Til behandling

  Vil statsråden se på om skolene er gode nok på informasjon til elevene på symptomer de bør være oppmerksomme på?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2141 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 22.08.2019

  Til behandling

  Foreligger det planer om å legge ned, flytte eller omorganisere driften ved Røyken og Hurum lensmannskontor?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2140 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 22.08.2019

  Til behandling

  Hvor mange lensmenn var det i Norge i 2015, og hvor mange lensmenn er det på landsbasis i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2139 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 22.08.2019

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre vanlige folk i deres kamp mot byråkratiet der innbyggeren åpenbart er utsatt for urett?
 • Skriftlig spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2138 (2018-2019)

  Innlevert: 22.08.2019

  Sendt: 22.08.2019

  Til behandling

  Vil statsråden no setja i bestilling ei konseptvalsutgreiing KVU for ein arm frå E134 til Bergen?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2137 (2018-2019)

  Innlevert: 21.08.2019

  Sendt: 21.08.2019

  Til behandling

  I mai 2019 oppjusterte PST farenivået for høyreekstreme terrorangrep i Norge. Hva har statsråden gjort, og vil gjøre fremover, av sikkerhetstiltak for å trygge norske moskeer og andre aktuelle symbolmål mot høyreekstreme terrorangrep, og hva var grunnen til at moskeer ikke fikk vite at PST hadde oppjustert farenivået for moskeer?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2136 (2018-2019)

  Innlevert: 21.08.2019

  Sendt: 21.08.2019

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Til behandling

  Hvordan har søkertallsutviklingen vært ved Campus Nesna sammenlignet med andre studiesteder for lærer, barnehagelærer i Nord Universitet, og hvilke søkertall hadde ifølge regjeringen vært tilstrekkelig for å opprettholde Nesna som studiested?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2135 (2018-2019)

  Innlevert: 21.08.2019

  Sendt: 21.08.2019

  Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Til behandling

  Aksepterer regjeringen at styret ved Nord Universitet har fattet et vedtak i strid med det regjeringen selv uttalte at lå til grunn for strukturreformen ved behandlingen av St. meld. 18 (2014-2015); at sammenslåing skulle gjelde institusjoner - ikke studiesteder, og kan regjeringen godta styrevedtaket når beslutningsgrunnlaget; «Rapport fremtidig studiestedsstruktur» inneholder alvorlige feil, og godtar regjeringa et vedtak i strid med fusjonsavtalen mellom Universitet i Nordland og Høgskolen i Nesna?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2134 (2018-2019)

  Innlevert: 21.08.2019

  Sendt: 21.08.2019

  Til behandling

  Kan statsråden gjere greie for kor mange allierte soldatar som er tilstades i Noreg per i dag, og kor mange norske soldatar som er i Hæren på same tidspunkt unnateke Hærreserven og mobiliseringsstyrkar?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2133 (2018-2019)

  Innlevert: 21.08.2019

  Sendt: 21.08.2019

  Til behandling

  Hvordan mener statsråden at bruk av NOAHs nære samarbeidspartner Bergfald Miljørådgivere, som er innleid for å gi det faglige underlaget til ekspertutvalg og miljødirektoratet om mulig deponi i Brevik, vil påvirke tilliten til direktoratets og ekspertutvalget sine råd og kan statsråden garantere at han ikke vil overkjøre lokaldemokratiet i deponisaken basert på slike råd?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2132 (2018-2019)

  Innlevert: 21.08.2019

  Sendt: 21.08.2019

  Til behandling

  Hva vil helseministeren gjøre for å unngå flere hendelser som tilfellet med 17-åringen ved Sanderud og Sykehuset Innlandet, og hvordan vil han følge opp Tvangslovutvalget sitt arbeid, for å oppnå en reduksjon i bruken av tvang i helse- og omsorgssektoren?
 • Skriftlig spørsmål fra Kent Gudmundsen (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2131 (2018-2019)

  Innlevert: 21.08.2019

  Sendt: 21.08.2019

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Til behandling

  Gitt at det kreves 0,5 årsverk for skoler under 100 elever, 1 årsverk for skoler opp til 300 og 1,5 årsverk for de over 300 elever. Hva vil den totale kostnaden bli? Det bes om to utregninger; En med direkte og indirekte personalkostnader for undervisningspersonell og en med direkte og indirekte personalkostander for serveringspersonell.
 • Skriftlig spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2130 (2018-2019)

  Innlevert: 21.08.2019

  Sendt: 21.08.2019

  Til behandling

  Vil statsråden opna for forsøksordningar som t.d. å seinka karakterkravet i matematikk og at studentane i lærarutdanninga på 1-7 og 5-10 kan gå i lag dei første to åra? Dette for om mogleg å auka rekrutteringa ved lærarutdanninga, og då særleg for dei som skal undervisa i småskulen. Det er spesielt dei mindre høgskulane i distrikta som har låge søkartal.
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2129 (2018-2019)

  Innlevert: 21.08.2019

  Sendt: 21.08.2019

  Til behandling

  Er det er tillatt å selge kundeporteføljen til bomselskapene uten at det tegnes nye avtaler med hver enkelt abonnent?