Innhald

Årsrapport for virksomheten til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid i 2020

Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020 besto av følgende representanter:

Medlemmer

Varamedlemmer

Eirik Sivertsen (A), leder

Runar Sjåstad (A)

Margunn Ebbesen (H), nestleder

Kent Gudmundsen (H)

Else-May Norderhus (A)

Tor André Johnsen (FrP)

Svein Harberg (H)

Arne Nævra (SV)

Bengt Rune Strifeldt (FrP)

André N. Skjelstad (V)

Willfred Nordlund (Sp)

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Generelt

Global oppvarming medfører store endringer i nord, med betydelige konsekvenser for folkene som bor der, og for naturen. Polhavet er mer åpent og tilgjengelig for menneskelig aktivitet knyttet til blant annet skipsfart, ressursutnyttelse og turisme. Et varmere og surere hav vil blant annet få konsekvenser for fiskeriene.

Samtidig har vi sett en økt politisk interesse for Arktis og nordområdene i de arktiske landene og i det øvrige internasjonale samfunnet. Særlig de fem arktiske kyststatene har styrket sin tilstedeværelse i regionen. Tiltakende spenning mellom stormaktene gjør det arktiske samarbeidet mer krevende ettersom nordområdenes sikkerhetspolitiske betydning øker. Innsatsen for å sikre at konflikter og uenigheter mellom de arktiske landene andre steder og i andre samarbeidsorganisasjoner i minst mulig grad får prege det arktiske samarbeidet, er svært viktig.

Stortingets arktiske delegasjon vil fortsette å understreke betydningen av kutt i utslipp av klimagasser for å begrense den globale oppvarmingen, og at Arktisk råd fortsetter sitt viktige arbeide på feltet.

Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid arbeider for å øke Stortingets oppmerksomhet om utviklingen i Arktis og vil spille en ledende rolle i det internasjonale samarbeidet i Den arktiske parlamentarikerkomiteen (SCPAR – Standing Committee of Parliamentarians of the Arctic Region). SCPAR består av folkevalgte fra Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige, USA og Europaparlamentet.

Delegasjonsleder Eirik Sivertsen ble i 2018 gjenvalgt som leder av SCPAR og har vært leder av komiteen gjennom 2020. Larry Bagnell fra Canada har vært komiteens nestleder. Komiteen har i 2020 hatt ett fysisk møte i Europarlamentet i Strasbourg samt to digitale møter.

Hovedsaker i 2020

Det arktiske parlamentarikersamarbeidet har vært sterkt preget av koronapandemien i 2020. Fraværet av fysiske møter har ført til et lavere aktivitetsnivå enn normalt. Mange møter og konferanser er avlyst eller utsatt grunnet pandemien. For den norske delegasjonen var det mest betydelige at den 14. arktiske parlamentarikerkonferansen, som var planlagt i Tromsø 1.3. september 2020, ble utsatt til første halvår 2021.

I starten av året, 12.13. februar 2020, møttes Den arktiske parlamentarikerkomiteen i Europaparlamentet i Strasbourg, hvor hovedsakene på dagsordenen var utviklingen av en arktisk politikk i EU, rapport fra Islands formannskap i Arktisk råd og forberedelser til den arktiske parlamentarikerkonferansen. Delegasjonsleder Sivertsen hadde også flere bilaterale møter med medlemmer av Europaparlamentet.

Den 2.3. mars 2020 deltok delegasjonen på et møte mellom medlemmene av de nordiske landenes arktiske delegasjoner i Sveriges riksdag. Dette var det tredje møtet mellom de nordiske delegasjonene, og dagsordenen for møtet var preget av det pågående arbeidet med å oppdatere de arktiske strategiene i de respektive landene, samt presentasjon fra forskere om levekår og ulike dimensjoner av sikkerhet i Arktis.

Et viktig tema på det digitale møtet i Den arktiske parlamentarikerkomiteen den 4. juni 2020 var beredskap i Arktis, særlig i forbindelse med konsekvenser av covid-19-pandemien i Arktis og forsterket samarbeid knyttet til den sterke økningen av skogbranner i regionen.

På det digitale møtet den 3. desember 2020 var hovedtema konsekvensene for den arktiske politikken i USA etter valget i november, russiske planer for sitt formannskap i Arktisk råd 20212023 og nye nasjonale arktiske strategier.

Gjennom året har delegasjonen også deltatt på ulike digitale konferanser, som da delegasjonsleder Sivertsen innledet om det arktiske parlamentarikersamarbeidet på «Northern Forum» i russisk regi. Sivertsen og Nordlund møtte USAs nyutnevnte spesialrepresentant for Arktis, James DeHart, på den amerikanske ambassaden den 28. september 2020.

Delegasjonen har gjennomført halvårlige nordområdedialoger på Stortinget med utenriksministeren om utviklingen i nordområdepolitikken og det internasjonale samarbeidet i Arktis. Delegasjonen hadde en gjennomgang av rammene for nordområdedialogen særlig knyttet til åpenhet og offentlighet for møtet. I denne forbindelse ble et brev sendt til Harberg-utvalget med informasjon om nordområdedialogen, dens innhold og formål.

Delegasjonens planer for 2021

Stortinget vil være vertskap for den 14. arktiske parlamentarikerkonferansen den 12.14. april 2021. Planleggingen og gjennomføringen av konferansen er et samarbeid mellom delegasjonen og Den arktiske parlamentarikerkomiteen. Det er ikke besluttet om det vil bli en digital konferanse, eller om det vil kunne gjennomføres et fysisk møte.

I den grad situasjonen tillater det, ønsker delegasjonen å gjennomføre en delegasjonsreise våren 2021 og være en ledende deltaker i «Nordområdepartnerskapet», som planlegger felles arrangementer under Arendalsuka i august 2021.

I tiden frem mot den arktiske parlamentarikerkonferansen i april vil det også finne sted digitale møter i Den arktiske parlamentarikerkomiteen og delegasjonen for planlegging av konferansen.

Oslo, den 15. januar 2021

Eirik Sivertsen

delegasjonsleder