Referatsaker

Storting tirsdag den 01. desember 2020 kl. 10.00
(Dagsorden)
 • 1. (154)

  Statsministerens kontor melder at

  • Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (krav til direkte oppgjør) Lovvedtak 20 (2020-2021)
  • Stortingets vedtak til lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (brexit-loven) Lovvedtak 17 (2020-2021)

  - er sanksjonert under 27.11.2020

  Foreslås vedlagt protokollen
 • 2. (155)

  Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning
  Innberetning 3 (2020-2021)
  Foreslås vedlagt protokollen
 • 3. (156)

  Meddelelse om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3. Datert 30. november 2020
  Foreslås vedlagt protokollen
 • 4. (157)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Sandra Borch, Willfred Nordlund og Heidi Greni om å stoppe utvidelse av ulvesona for å verne den såkalte Elgå-ulven
  Dokument 8:64 S (2020-2021)
  Foreslås behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav c (legges ut til gjennomsyn for representantene i minst én dag og deretter føres opp på dagsordenen)
 • 5. (158)

  Ny saldering av statsbudsjettet 2020
  Prop. 56 S (2020-2021)
  Foreslås sendt finanskomiteen
 • 6. (159)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Sigbjørn Gjelsvik, Heidi Greni og Per Olaf Lundteigen om å sikre eldre godt smittevern og verdig omsorg under koronapandemien
  Dokument 8:68 S (2020-2021)
  Foreslås sendt helse- og omsorgskomiteen
 • 7. (160)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Jenny Klinge og Marit Knutsdatter Strand om å digitalisere søknad om våpentillatelse og andre prosesser i våpenforvaltningen
  Dokument 8:67 S (2020-2021)
  Foreslås sendt justiskomiteen
 • 8. (161)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Åshild Bruun-Gundersen, Erlend Wiborg, Roy Steffensen og Morten Stordalen om fjerning av boplikten for boligeiendom og fritidseiendom
  Dokument 8:63 S (2020-2021)
  Foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen
 • 9. (162)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski og Freddy André Øvstegård om å stille retursaker som berører barn og unge asylsøkere med lang oppholdstid, i bero frem til det er gjort presiseringer i regelverket om oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket
  Dokument 8:70 S (2020-2021)
  Foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen
 • 10. (163)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Liv Signe Navarsete, Geir Pollestad og Marit Knutsdatter Strand om å kutte i kvotene for tollfri import av jordbruksvarer fra EU etter brexit
  Dokument 8:66 S (2020-2021)
  Foreslås sendt næringskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis
 • 11. (164)

  Utbygging og finansiering av E39 på strekninga Lønset-Hjelset i Møre og Romsdal og endra kostnadsrammer i tre vegprosjekt
  Prop. 55 S (2020-2021)
  Foreslås sendt transport- og kommunikasjonskomiteen
 • 12. (165)

  Mennesker, muligheter og norske interesser i nord
  Meld. St. 9 (2020-2021)
  Foreslås sendt utenriks- og forsvarskomiteen
 • 13. (166)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Liv Signe Navarsete, Ole André Myhrvold og Sigbjørn Gjelsvik om å kutte i Norges pengestøtte til EU
  Dokument 8:65 S (2020-2021)
  Foreslås sendt utenriks- og forsvarskomiteen
 • 14. (167)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Nicholas Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Arne Nævra og Petter Eide om rettferdig fordeling av vaksiner, legemidler og annen teknologi i kampen mot covid-19
  Dokument 8:69 S (2020-2021)
  Foreslås sendt utenriks- og forsvarskomiteen