Forbedret selskapsstyring

Til orientering har Stortinget mottatt to forslag til direktiver fra Europakommisjonen på selskapsrettsområdet. Begge er merket EØS-relevant.

Det første forslår endring av to direktiver: 2007/36/EF om oppmuntring til langsiktig aksjonærengasjement, og 2013/34/EU om visse sider av redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse.

Det andre forslaget dreier seg om private enkeltpersonforetak med begrenset ansvar.

Forslagene er ment å bedre «corporate governance» i omkring 10 000 selskaper som er notert på børser i Europa. Dette skal bidra til selskapenes konkurranseevne. Forslagene inneholder også omkostningseffektive selskapsrettslige løsninger for små- og mellomstore bedrifter som driver grenseoverskridende virksomhet.

Begge forslagene er en oppfølgning av Kommisjonens handlingsplan fra 2012 om EUs selskapsrett og lovgivning om «corporate governance», og av meddelelsen fra 27. mars d.å om langsiktig finansiering av den europeiske økonomien.

Forslagene skal behandles av Europaparlamentet og Rådet.

I Norge er det Justis- og beredskapsdepartementet som har ansvaret for oppfølging av forslagene.

De er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 10.04.2014 16:01