EUs ordning for sivil beredskap 2021-2027

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen med EUs ordning for sivil beredskap 2021-2027.

Europakommisjonen la 7.  mars 2019 fram forslag til en beslutning om EUs ordning for sivil beredskap 2021-2027. Forslaget endrer en tidligere beslutning fra 2013. Kommisjonen skriver i forslaget at det er av teknisk karakter som skal tilpasse den eksisterende ordningen til budsjettbestemmelsene i langtidsbudsjettet for perioden 2021-2027. Det skal ikke endre substansen i ordningen for sivil beredskap. Norge deltar i den eksisterende ordningen.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Justis- og beredskapsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av arbeidet på dette området.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 17.03.2020 08:58 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2019)125