Midlertidige bestemmelser for utslippsgrenser pga. covid-19

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om innføring av midlertidige bestemmelser for utslippsgrenser pga. covid-19.

Europakommisjonen la 2. juni 2020 fram forslag til en rettsakt om innføring av midlertidige bestemmelser for utslippsgrenser for ikke-veigående maskiner pga. covid-19-pandemien. Kommisjonen viser i forslaget til at forordning (EU) 2016/1628 innfører nye utslippskrav for ikke-veigående maskiner. Det er tillatt å produsere maskiner som ikke oppfyller kravene, fram til 30. juni i år og disse kan plasseres på markedet ut året. Covid-19-krisen har ført til forstyrrelser i mange produksjonslinjer. Mange produsenter har derfor lagre av maskiner og uferdige produkter som ikke kan plasseres på markedet innen tidsfristen i den opprinnelige forordningen. For å unngå store økonomiske problemer for produsentene, foreslår Kommisjonen at de to tidsfristene i den opprinnelige forordningen forlenges med tolv måneder. 

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 09.06.2020 10:22 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2020)233