Deling av ikke-personlige data

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om en europeisk infrastruktur for deling av ikke-personlige data.

Europakommisjonen la 25. november fram forslag til en forordning som tar sikte på å skape en sikker infrastruktur for datadeling, et ekte indre marked for deling av ikke-personlige data (industrielle data). Dette skal gjøre det mulig for data å bevege seg fritt innen EU, på tvers av sektorer. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet er å styrke den digitale suvereniteten på dataområdet gjennom å etablere en europeisk datahåndteringsmodell som en motvekt til de store plattformselskapene. Det skal bli enklere å få tilgang til sensitive data fra offentlig sektor, som helsedata, samtidig som grunnleggende rettigheter beskyttes. Det innføres også en mekanisme for såkalt «data-altruisme» som skal gjøre det lettere å donere egne data til nytte for samfunnet. Forslaget inneholder regler for nøytrale datatilbydere som skal fungere som et sikkert mellomledd ved datadeling, men ingen krav til datalokalisering (plikt til å lagre og behandle data i EU). Se også omtale av forslaget i Stortingets EU/EØS-nytt 26. november 2020.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 08.02.2021 13:38 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2020)767