EUs klimapakke – Klar for 55

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rekke rettsakter fra Europakommisjonen knyttet til klimatiltak.

Europakommisjonen la 14. juli 2021 fram forslag til en rekke rettsakter knyttet til EUs klimapakke 2021, den såkalte Klar for 55-pakken. Kommisjonen skriver i sin pressemelding er at EUs samlede politikk for klima, energi, arealbruk, transport og beskatning skal bidra til å nå målet om å redusere nettoutslippet av drivhusgasser med minst 55 % i forhold til 1990-nivået, senest i 2030. I tillegg til en overordnet melding, omfatter pakken følgende forslag (ikke alle er merket som EØS-relevante av Europakommisjonen):

Kommisjonen la også fram forslag til en forordning som etablerer et sosialfond for klimainnsats og kom 16. juli med en ny skogstrategi for EU.

Forslagene er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av sakene på Europalov.

I Norge er det Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslagene er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 19.08.2021 08:52