Styrket forbrukerbeskyttelse

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til to rettsakter fra Europakommisjonen om styrket forbrukerbeskyttelse.

Europakommisjonen la 30. juni 2021 fram forslag til to rettsakter om forbrukerbeskyttelse. Det første er et forslag til direktiv som vil endre direktivet om alminnelig produktsikkerhet og det andre er forslag til direktiv som vil endre forbrukerkredittdirektivet. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at bakgrunnen er en endret verden som følge av digitalisering og covid-19-pandemien. Målet er å øke forbrukersikkerheten ved å sørge for at farlige produkter trekkes fra markedet og at forbrukerne mottar lånetilbud på en tydelig måte som er lett å lese på digitale enheter.

Forslagene er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Justis- og beredskapsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslagene er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 17.08.2021 12:11