Transeuropeiske nettverk på energiområdet

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en forordning om transeuropeiske nettverk på energiområdet.

Europakommisjonen la 15. desember fram forslag til en forordning om transeuropeiske nettverk på energiområdet. Under ordningen gis det støtte til prosjekter av såkalt felles interesse. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at forslagene er i samsvar med målene i EUs grønne giv, spesielt målet for utslippsreduksjoner fram mot 2030 og målet om klimanøytralitet i 2050. De prosjektene som støttes, må bidra til markedsintegrering, økt konkurranseevne og målene om økt forsyningssikkerhet. Forslaget omfatter blant annet krav om at alle prosjekter må møte obligatoriske bærekraftsmål, og det gis ikke lenger støtte til infrastruktur til olje eller naturgass. Ellers er det blant annet fokus på smarte løsninger for blant annet elektrisitet og rene gasser. Det legges også vekt på forenklede administrative prosedyrer og at planprosessene må ta hensyn til klimamålene og målet om integrerte systemer. Dette skal sikres blant annet gjennom økt involvering av alle interessenter, en styrket rolle for EUs byrå for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter (ACER) og styrking av Kommisjonens tilsynsrolle.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Olje- og energidepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 08.02.2021 13:13 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2020)824