Dekarbonisering av gassmarkedet og reduksjon i utslipp av metangass

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til tre rettsakter fra Europakommisjonen knyttet til dekarbonisering av gassmarkedet og reduksjon av utslipp av metan fra olje-, gass- og kullvirksomhet.

Europakommisjonen la 15. desember 2021 fram tre rettsakter på klimaområdet. Dette omfatter:

Kommisjonen skriver i sin pressemelding at forslagene skal bidra til målet om 55 prosent utslippskutt innen 2030 og klimanøytralitet innen 2050. Det skal også bidra til å sikre energisikkerheten for alle borgere i Europa.

Forslagene er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av sakene på Europalov.

I Norge er det Olje- og energidepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslagene er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 23.02.2022 10:30