Europeisk helsedataområde

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om europeisk helsedataområde.

Europakommisjonen la 3. mai 2022 fram forslag til en forordning om europeisk helsedataområde. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at det nye regelverket vil bestå av to komponenter. Den første komponenten skal gi enkeltpersoner direkte tilgang til egne helsedata, og gi mulighet til å dele helsedata med helsepersonell i hele EU. Pasientjournaler, resepter o.l. skal utstedes i et felles EU-format. Den andre komponenten etablerer et rettslig rammeverk for gjenbruk av helsedata til forskning, innovasjon (industri) og politikkutforming. Det skal etableres et felles styre (Health Data Space Board), ledet av Kommisjonen, og opprettes nasjonale organer i medlemslandene med ansvar for tilgang til helsedata. Kommisjonen ser for seg at helsedataområdet er operativt i 2025.

Se også omtale av forslaget i Stortingets EU/EØS-nytt 11. mai 2022.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Helse- og omsorgsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 24.08.2022 14:52 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM (2022)197