Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne.

Europakommisjonen la 11. mai 2022 fram forslag til et direktiv som vil endre gjeldende regler for taler om finansielle tjenesteytelser inngått ved fjernsalg. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at forslaget skal styrke forbrukernes rettigheter og fremme tjenesteyting på tvers av grensene i det indre marked. Det indre marked har endret seg mye pga. digitalisering og nye typer finansielle tjenester siden gjeldende reglene ble innført i 2002. Utviklingen med en økende andel onlinetransaksjoner, ble forsterket under pandemien. Kommisjonen foreslår derfor bl.a. å styrke angreretten, presisere hvilke opplysninger som skal gis før avtaleinngåelse, krav om klare og oversiktlige nettsider som gjør det lettere å forstå avtaler, styrking av håndhevelsen og harmonisering av beskyttelsesnivået i hele det indre marked.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Justis- og beredskapsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 24.08.2022 11:57 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM (2022)204