Fremme bruken av fornybar energi

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen med regler for å fremme bruken av fornybar energi.

Europakommisjonen la 18. mai 2022 fram forslag til et direktiv som fremmer bruken av fornybar direktiv. Forslaget vil endre gjeldende regler for bruk av fornybar energi, energiytelsen i bygninger og energieffektivisering. Forslaget bla lagt fram sammen med Kommisjonens REPowerEU-plan som skal takle utfordringene i de globale energimarkedene som følge av den russiske invasjonen i Ukraina og takle klimakrisen. I forslaget til direktiv foreslår Kommisjonen bl.a. å øke EUs mål for andel fornybar energi, pålegge medlemslandene å sette av arealer til utbygging av fornybar energi, raskere godkjenningsprosedyrer for slik energi og sikre at nye bygninger utstyres med solcelleanlegg.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Klima- og miljødepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 24.08.2022 12:27 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM (2022)222