Industriutslippsdirektivet

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om revisjon av industriutslippsdirektivet.

Europakommisjonen la 5. april 2022 fram forslag til et direktiv som vil endre to gjeldende direktiver om industriutslipp. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet er å oppdatere og modernisere gjeldende regelverk som skal bidra til å forebygge og bekjempe forurensing. De nye reglene skal sørge for at det skjer industrielle investeringer som bidra i omstillingen til en konkurransedyktig og klimanøytral økonomi uten forurensing innen 2050. Reglene skal fremme innovasjon og nytenking og bidra til like konkurransevilkår i EU-markedet. De endrede regler skal også bidra til at skape langsiktig investeringssikkerhet for industrien.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Klima- og miljødepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 24.08.2022 15:01 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM (2022)156