Rapportering av miljødata fra industrianlegg og opprettelse av industriutslippsportalen

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om rapportering av miljødata fra industrianlegg og opprettelse av industriutslippsportalen.

Europakommisjonen la 5. april 2022 fram forslag til en forordning om rapportering av miljødata fra industrianlegg og opprettelse av industriutslippsportalen. Kommisjonen skriver i forslaget at det siden 2006 har vært et system for rapportering av miljødata fra viktige industrianlegg i EU og EØS. Kommisjonen forslår å revidere og effektivisere rapporteringen for å gjøre den likere rapporteringskrav i andre regelverk. Det foreslås også en revisjon av det sektorspesifikke anvendelsesområdet og av hvilke stoffer det kreves rapportering for. Det foreslås videre å innføre krav om rapportering av produksjonsmengende og forbruk av energi, vann og råstoff.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Klima- og miljødepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 24.08.2022 14:54 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM (2022)157