Revisjon av bygningsenergidirektivet

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om revisjon av bygningsenergidirektivet.

Europakommisjonen la 15. desember 2021 fram forslag til revisjon av bygningsenergidirektivet. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet er å sikre at reglene for energiyteevnen til bygninger samsvarer med målene i EUs grønne giv og målet om å dekarbonisere EUs bygningsmasse innen 2050. Det skal fremme renovering av boliger, skoler, sykehus, kontor og andre bygninger i hele Europa. Dette skal både sikre reduserte utslipp av drivhusgasser og reduserte energiutgiftene og det skal bidra til bedre livskvalitet for innbyggerne. Kommisjonen foreslår blant annet at alle nye bygninger skal være utslippsfrie fra 2030 og et krav om at hvert land oppgraderer de 15 prosent av bygningsmassen med lavest energiklassifisering. Systemet for energiklassifisering av bygninger skal forbedres og medlemslandene skal få en juridisk mulighet til å forby bruk av fossilt brensel i bygninger fra 2027.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Olje- og energidepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 23.02.2022 10:36 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2021)802