Gjennomføring og håndheving av reglene for det indre marked

Europakommisjonen la nylig frem sin industripolitiske strategi. Samtidig publiserte Kommisjonen en meddelelse som inneholder en langsiktig handlingsplan for bedre gjennomføring og håndheving av regelverket for det indre marked. En slik handlingsplan er ifølge Kommisjonen nødvendig, da det finnes altfor mange hindringer for det indre marked som skyldes en ukorrekt eller ufullstendig anvendelse på nasjonalt plan av vedtatt EU-lovgivning. Handlingsplanen består av 22 konkrete tiltak, blant annet om utdanning av dommere og fagfolk, direktivet om meldeplikt, SOLVIT og om innføring av såkalte pakkemøter med medlemslandene.

Tirsdag 10. mars publiserte Europakommisjonen en meddelelse, som omhandler en langsiktig handlingsplan for bedre gjennomføring og håndheving av regelverket for det indre marked.

Bakgrunnen for meddelelsen, som kommer samtidig med at Kommisjonen har fremlagt sin europeiske industripolitiske strategi (se egen omtale i nyhetsbrevet), er å styrke håndhevingen av reglene for det indre marked. Ifølge Kommisjonen finnes det altfor mange hindringer for det indre marked, som skyldes en ukorrekt eller ufullstendig anvendelse på nasjonalt plan av vedtatt EU-lovgivning.

Dette medfører at EU-borgere ikke fullt ut får utnyttet det indre markeds potensiale. Ifølge Kommisjonens beregninger vil det medføre en gevinst på 713 milliarder euro innen 2030 å fjerne disse unødige hindringene. I meddelelsen pekes det på følgende grunnleggende årsaker til slike hindringer: restriktive og kompliserende nasjonale regler, begrenset administrativ kapasitet, ufullstendig gjennomførelse av EU-regelverk og utilstrekkelig håndhevelse av regelverket.

Kommisjonen skriver at handlingsplanen er basert på et fornyet partnerskap mellom EU-landene og Kommisjonen som følge av deres felles ansvar for å sikre at reglene for det indre marked håndheves og anvendes korrekt. I den forbindelse lanseres det en felles «task force» bestående av Kommisjonen og EU-landene. Kommisjonen skriver at den vil støtte nasjonale og lokale myndigheter med tanke på å gjennomføre EU-retten korrekt, og vil ikke nøle med å forfølge overtredelser av reglene for det indre marked.

Meddelelsen inneholder 22 konkrete tiltak som skal bidra til å styrke håndhevingen av reglene for det indre markedet. Flere av tiltakene dreier seg om forbedret veiledning og teknisk støtte fra Kommisjonens side overfor medlemsland, bedrifter og forbrukere. I tillegg foreslås innførelsen av flere program til kapasitetsoppbygging nasjonalt. Kommisjonen foreslår videre opprettelsen av et EU-nettverk for produktoverenstemmelse, utvikling av merkings- og sporbarhetssystemer, styrking av håndhevelsen av matvarekjeden m.v. Av de mange tiltakene, nevner vi noen som vi anser særskilt interessante:

 • Tiltak 4: Utdannelse og utveksling av praksis for nasjonale dommere og fagfolk
  Kommisjonen uttaler at EUs borgere og virksomheter er avhengige av nasjonale domstoler for å beskytte deres rettigheter i det indre marked. Det er derfor nødvendig at nasjonale dommere er velutdannede innenfor EU-retten. Utdannelsesprogrammer og seminarer for dommere og andre aktører innen rettsvesenet vil bli intensivert for å øke kunnskapen om det indre marked. Dette vil både skje på nasjonalt plan og på EU-plan.
 • Tiltak 11: nytt direktiv om meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet
  Kommisjonen oppfordrer Europaparlamentet og Rådet til hurtig å vedta lovgivningsforslaget til et nytt direktiv om meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet. Inntil det nye direktivet blir vedtatt, vil Kommisjonen ta skritt for å sikre at medlemsstatene overholder den eksisterende meldeplikten som følger av tjenestedirektivet (i norsk rett følger dette av kapittel VI i EØS-høringsloven).
 • Tiltak 18: SOLVIT som viktig tvisteløsningsmekanisme
  Kommisjonen vil gjøre SOLVIT til et standardredskap for behandling av tvister knyttet til det indre marked. Kommisjonen ønsker å gjøre noe med det de beskriver som en fragmentering av håndhevelseslandskapet, og å styrke SOLVIT til å bli standardalternativet for tvisteløsning innen alle politikkområder i forbindelse med det indre marked, som innebærer en administrativ avgjørelse. Videre viser Kommisjonen til at SOLVIT allerede er nevnt som et hensiktsmessig tvisteløsningsorgan i forordningen om Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå.
 • Tiltak 22: Systematiske periodiske pakkemøter
  EFTAs overvåkningsorgan ESA har årlige pakkemøter med de ulike EØS EFTA-landene for å diskutere pågående saker. Ut fra rapporten til Kommisjonen, synes det som om dette ikke har vært ordinær prosedyre i EU. Kommisjonen foreslår i rapporten å vurdere å supplere sine skriftlige utvekslinger i traktatbruddsaker med pakkemøter med de enkelte medlemslandene i EU. Pakkemøtene kan kombineres eller organiseres sammen med andre møter med medlemsstatene, som såkalte «overholdelsesdialoger».

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth


Sist oppdatert: 19.03.2020 07:36