Hvor omfattende blir EUs helseprogram?

Europakommisjonens budsjettforslag til EUs nye helseprogram EU4Health ble kraftig redusert av medlemslandene under forhandlingene om EUs langtidsbudsjett i sommer, og det er fortsatt usikkerhet rundt den endelige størrelsen på programmet. Et lekket kompromissutkast fra det tyske formannskapet viser at medlemslandene i Rådet ønsker mer nasjonal kontroll og å redusere de mest kostnadskrevende tiltakene. Ansvarlig saksordfører i Europaparlamentet håper å øke budsjettmidlene til helseprogrammet i de kommende forhandlingene. Norge deltar i det nåværende helseprogrammet.

EUs nye helseprogram EU4Health ble lansert i mai i forbindelse med forslaget til et revidert langtidsbudsjett for perioden 2021-27. Det skal bidra til å styrke europeisk helseberedskap og nasjonale helsesystemer ved framtidige pandemier og andre helsekriser. Det skal blant annet skje gjennom å understøtte digital omlegging, styrke koordinering mellom landene, og bidra til økt erfaringsutveksling og datadeling. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt den endelige størrelsen på programmet, som nå diskuteres i Rådet og Parlamentet. Ifølge regjeringens EØS-notat anslås Norges andel av finansieringen til å være ca. 475 mill. kroner i programperioden. En tilslutning vil kreve Stortingets samtykke.

Agence Europe har fått tilgang til et lekket kompromissutkast fra diskusjonene i Rådet, utarbeidet av det tyske formannskapet. Kompromissutkastet – som er basert på innspill fra delegater på arbeidsgruppenivå og skriftlige bidrag fra medlemslandene – viser et ønske om en sterkere nasjonal kontroll, og det står at EU-tiltak på helseområdet bør begrense seg til å komplementere medlemslandenes initiativer. Medlemslandene i Rådet vil også redusere kostnadskrevende tiltak, som etableringen av et strategisk lager med viktige medisiner. I teksten er det fjernet referanser til andre dyre prosjekter som har oppstått som følge av koronapandemien.

I forhandlingene med Rådet om EUs langtidsbudsjett under det ekstraordinære toppmøtet 17.-21. juli, ble Europakommisjonens budsjettforslag til helseprogrammet kraftig redusert, fra 9.4 til 1.7 milliarder euro.

Kommisjonspresident Ursula von der Leyen kritiserte indirekte medlemslandenes budsjettkutt i sin årstale i Europaparlamentet 16. september: «We need to make our new EU4Health programme future proof. This is why I had proposed to increase funding and I am grateful that this Parliament is ready to fight for more funding and remedy the cuts made by the European Council».

EU4Healt er for tiden til behandling i Parlamentets helsekomité (ENVI), hvor det skal ha kommet inn over 1000 tilleggsforslag. Ansvarlig saksordfører, Cristian–Silviu Bușoi (EPP, Romania), uttalte denne uken at helseprogrammet bør ha et begrenset omfang, og at det ikke vil være i stand til å møte alle utfordringer EU-landene står overfor. Bușoi understreket at han arbeidet for å øke budsjettmidlene, både i eget parti og i Parlamentet: «I have great expectations that we will increase the budget in negotiations».

EU4Health skal tre i kraft 1. januar 2021, når det nåværende helseprogrammet utløper.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth


Sist oppdatert: 02.10.2020 09:39