EU/EØS-nytt - 29. mai 2020

Big Tech setter standarden for EUs sporingsapper | Fjerde energimarkedspakke: ACER, ESA og Grunnloven | Kommisjonens reviderte arbeidsprogram for 2020 | «From farm to fork»: en bærekraftig matvarekjede | Strategi for biologisk mangfold og EUs kommende skogstrategi

Big Tech setter standarden for EUs sporingsapper

De store EU-landene kritiserer teknologiselskapene for å «overkjøre» nasjonale regjeringer når det kommer til utforming av standarder for sporingsapper. Dette til tross, flere land går nå bort fra å utvikle sporingsapper med sentralisert lagring av data, og over til sentraliserte løsninger som bygger på Apple og Googles programmeringsgrensesnitt (API). Ny rapport viser status for utviklingen av sporingsapper i EU og resten av verden. EU-byrået for grunnleggende rettigheter ber om åpen kildekode for økt tillit til sporingsverktøyene.

Fjerde energimarkedspakke: ACER, ESA og Grunnloven

På oppdrag for Norsk Klimastiftelse har Professor Henrik Bjørnebye fra UiO avgitt en juridisk betenkning om innlemmelse av ren energi-pakken (fjerde energimarkedspakke) i EØS-avtalen og ACERs rolle. Sentrale spørsmål utredningen søker å ta stilling til, er hvordan fjerde energimarkedspakke skiller seg fra tredje energimarkedspakke, hvilken rolle ACER spiller i fjerde energimarkedspakke, forholdet mellom ACERs vedtaksmyndighet og Grunnlovens bestemmelser om suverenitetsavståelse, samt Kommisjonens/ESAs informasjonsinnhentings- og bøteleggingskompetanse.

Kommisjonens reviderte arbeidsprogram for 2020

Denne uken la Kommisjonen fram en plan for hvordan EU skal finansiere gjenreisingen av økonomien etter koronakrisen. Sammen med gjenreisingsplan ble det også publisert et revidert arbeidsprogram. Kommisjonen står fast på at de vil levere på alle forpliktelsene i det opprinnelig arbeidsprogrammet for 2020, men at flere av sakene må utsettes.

«From farm to fork»: en bærekraftig matvarekjede

Europakommisjonens nye strategi «From farm to fork» skal fremme et rettferdig, sunt og miljøvennlig matvaresystem. Den setter konkrete mål for reduksjon av plantevernmidler, kunstgjødsel og antibiotika innen 2030. Strategien omfatter i tillegg en lang rekke tema, blant annet økologisk produksjon, matmerking, dyrevelferd, forsyningssikkerhet, konkurranseforhold i matvarekjeden, skatteinsentiver og matavfall. I tillegg til landbruket omhandler den også fiskeri og akvakultur. Strategien er ikke juridisk bindende, men setter rammer for lovgivning og retningslinjer som skal legges fram innen 2024.

Strategi for biologisk mangfold og EUs kommende skogstrategi

Europakommisjonens nye strategi for biologisk mangfold setter mål for å bevare land- og havområder på EU-nivå. EUs urskog og gammelskog skal kartlegges og strengt bevares. Den finske regjeringen er kritisk til Kommisjonens forslag om bevaring av skog. I Europaparlamentet arbeides det for tiden med et innspill til EUs kommende skogstrategi. Svenske og finske EU-parlamentarikere har sentrale roller, og rapporten beskyldes for å ha en «skandinavisk bias».

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

Erklæring fra møtet i EØS-rådet 25. mai – fra videokonferansen mellom EØS EFTA-landene og EU om EØS-avtalen, virkningene av covid-19 på det indre marked, og en debatt om European Green Deal i lys av EØS-avtalen.

Progress report by the EEA Joint Committee – framdriftsrapport om EØS-samarbeidet som ble lagt fram til møtet i EØS-rådet.

Økonominytt – fra finansrådene ved Norges EU-delegasjon.

Europe in the time of Covid-19 – ebok utgitt av CEPR Press VoxEU.org: «This eBook brings together a collection of Vox columns proposing and analysing the appropriate responses to 'flatten the economic recession curve' and to safeguard the most impacted groups from the economic fallout of the health crisis».

Identifying Europe's recovery needs – arbeidsnotat fra Kommisjonen, lagt fram sammen med gjenreisingsplanen. Den redegjør for hvordan Covid-19-pandemien har påvirket ulike sektorer og regioner, og for virkningen av gjenreisingsplanen.

How digital technology is easing the burden of confinement – Briefing fra European Parliamentary Research Service (EPRS). Den viser til teknologiens positive bidrag under koronakrisen, samtidig som man ser at blant annet Big Techs dominans styrkes, det digitale skillet utvides og at det har vært en global økning i cybersikkerhetshendelser.

Reglering av minimilöner på EU-nivå : rätt väg att gå? – notat fra Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps).

Solidaritet i coronatider – notat fra Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps). 


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth og Erik Eriksen (stortingsbiblioteket) og Tone Kristin Aursland (utredningsseksjonen).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth