EU/EØS-nytt - 17. februar 2021

Rådets enighet om ePrivacy åpner for datalagring | Ny EU-dom om retten til miljøinformasjon | Europaparlamentet kritiserer manglende åpenhet i EU | Hydrogen sentralt i revisjon av gassmarkedslovgivningen | Bindende nasjonale mål for lade- og fyllestasjoner?

Rådets enighet om ePrivacy åpner for datalagring

Etter mer enn fire år med forhandlinger er medlemslandene enige om et forhandlingsmandat for kommunikasjonsvernforordningen (ePrivacy). Ett av de temaene som har splittet landene er datalagring. I det vedtatte mandatet har man forsøkt å tolke EU-domstolens avgjørelser fra høsten 2020 om datalagring, og har endt opp med at datalagring knyttet til nasjonal sikkerhet ikke skal være en del av forordningens virkeområde. Dette er relevant for den nye norske etteretningstjenesteloven, hvor deler av loven er utsatt fordi regjeringen ønsker å analysere konsekvensene av EU-domstolens uttalelser. Rådets enighet åpner for trilogforhandlinger med Kommisjonen og Parlamentet, som er ventet å bli vanskelige, Rådets mandat er mindre forpliktende enn Kommisjonens opprinnelige forslag, mens Parlamentets vedtak er mer personvernvennlig enn Kommisjonens utgangspunkt. Blant annet ønsker ikke Rådet å forby såkalte «cookie walls», og de vil tillate prosessering av metadata for andre formål enn det de ble innsamlet for.

Ny EU-dom om retten til miljøinformasjon

EU-domstolen har avsagt dom i en fortolkningssak om retten til miljøinformasjon etter miljøinformasjonsdirektivet. I dommen tolkes rekkevidden av unntaket for «interne meddelelser». Et av spørsmålene som besvares av domstolen er om unntaket er tidsmessig avgrenset. EU-domstolen kommer til at anvendelsesområdet for unntaket er tidsmessig ubegrenset, men samtidig slik at unntaket bare kan anvendes så lenge beslutningen om å unnta opplysningene kan begrunnes. Domstolen gir nærmere anvisning om hvilke undersøkelser det offentlige organet skal gjennomføre ved denne vurderingen. Norge innga skriftlig innlegg i saken.

Europaparlamentet kritiserer manglende åpenhet i EU

Europaparlamentet har vedtatt en resolusjon med kritikk av Europakommisjonens og Rådets manglende åpenhet i lovgivningsprosesser. Europaparlamentet kritiserer også offentlighetens manglende tilgang til EU-dokumenter, og at innsynsbegjæringer i for stor grad avslås.

Hydrogen sentralt i revisjon av gassmarkedslovgivningen

EUs lovgivning for gassmarkedet skal revideres for å legge til rette for en overgang til fornybar og lavkarbon gass, som hydrogen. Målet er å lette markedsadgangen og fjerne unødvendige lovgivningsmessige hindringer. En lovgivningspakke skal legges fram i fjerde kvartal 2021. Forrige uke startet Europakommisjonen den første høringen om lovendringene. Hydrogeninfrastruktur er også tema i diskusjonen om EUs mandat i den neste forhandlingsrunden om en revisjon av det europeiske energicharteret.

Bindende nasjonale mål for lade- og fyllestasjoner?

Nylig sendte en allianse av bilindustrien, miljøorganisasjoner og forbrukerorganisasjoner et felles brev til Kommisjonen, hvor hovedbudskapet er at det bør settes nasjonale bindende mål for offentlig tilgjengelige ladepunkter for elbiler og fyllestasjoner for hydrogen. Brevet er et innspill til den kommende revisjonen av direktivet om utbygging av infrastruktur for alternativt drivstoff. Kommisjonen sa i sin mobilitetsstrategi at de vurderer å sette forpliktende mål for utbygging av lade- og fyllestasjoner. I det norske høringssvaret fraråder man EU å sette nasjonale mål, og ønsker heller en fleksibel tilnærming.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

Økonominytt – nyhetsbrev fra finansrådene ved Norges EU-delegasjon. Det omhandler blant annet Next Generation EU og arbeidet med landenes gjenoppbyggingsplaner, saker på finansmarkedsområdet, og en podkast-episode om bærekraftig finans.

Energinytt uke 6 og saker på det digitale området i EU uke 6 – fra Norges EU-delegasjon.

Seminar on the European Economic Area: opptak og presentasjoner – fra et halvårlig seminar om EØS-avtalen, arrangert av EFTA-sekretariatet. Seminaret ble holdt 9. februar.

Series of webinars on the EU taxonomy – Europakommisjonen og ekspertgruppen Platform on Sustainable Finance arrangerer 24. og 26. februar en serie webinarer om utviklingen av EUs klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet.

Everything will be different: How the pandemic is changing EU economic governance – Policy brief fra Delors Centre: «The pandemic will completely shake up the EU's economic governance in five ways: EU debt is possible and will become a reality; the EU and the Eurozone get a fiscal capacity; the European Semester will be history; the crisis managament architecture is politically questioned; and the Eurozone loses its relevance for EU decision-making».

Greenness of Stimulus Index : An assessment of COVID-19 stimulus – rapport fra tenketankene Vivid Economics og Finance for Biodiversity Initiative. Danmark kommer best ut i denne rangeringen knyttet til hvor grønne stimuleringspakkene er, Norge havner på 25. plass.

Von der Leyen forsvarer EU's vaccinestrategi og lover nye tiltag – kort notat i serien EU-Nyt fra Folketingets administrasjon.

Coronavirus: Uncertainty and discontent : [What Think Tanks are thinking] – oversikt fra Europaparlamentets utredningstjeneste (EPRS).

Complementary executive capacity – EPRS Ideas Paper, fra Europaparlamentets utredningstjeneste: «Against the backdrop of new and unprecedented crises and challenges, the advantages of coordinated approaches and effective cross-border responses are all the more evident, and gaining support among Europeans, as shown by recent Eurobarometer surveys».

Assessment of the EU Member States’ rules on health data in the light of GDPR – rapport fra Europakommisjonen: «To ensure that European healthcare systems can make the best possible use of health data and to support the development of the European Health Data Space, a number of legal and operational issues need to be addressed in a multi-faceted approach».

Transport infrastructure in low-density and depopulating areas – rapport skrevet på oppdrag fra transportkomiteen I Europaparlamentet.


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth, Erik Eriksen (stortingsbiblioteket) og Lars Hallvard Kvarsnes (utredningsseksjonen).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth