Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

EUs vitenskapskomité for helse, miljø og nye risikoer (SCHEER) har publisert sin sluttrapport om helserisiko knyttet til e-sigaretter, og konkluderer med at den i stor grad er «moderat». Komiteen mener det er svake bevis for argumentet om at e-sigaretter er et effektiv hjelpemiddel for å få røykere til å slutte, og at det finnes moderate bevis for at e-sigaretter er en inngangsport til røyking for unge mennesker. Ifølge komiteen er det behov for mer forskning knyttet til langsiktige helseeffekter. Komiteen kritiseres for hvilke studier som er inkludert i rapporten, og for at funnene bryter med annen forskning på området. Kommisjonen skal i løpet av 2021 legge fram et forslag for å revidere tobakksdirektivet, hvor det blant annet vil bli vurdert om e-sigaretter skal behandles på samme måte som tradisjonelle sigaretter. Dagens tobakksdirektiv, fra 2014, er ikke tatt inn i EØS-avtalen. Folkehelseinstituttet skal innen sommeren legge fram en første delrapport om helserisiko ved bruk av e-sigaretter.

Etter en forespørsel fra Kommisjonen har EUs vitenskapskomité for helse, miljø og nye risikoer (SCHEER) publisert sin sluttrapport om helserisiko knyttet til e-sigaretter, etter å ha gjennomgått den siste forskningen på området. Komiteen konkluderer med at det i stor grad er «moderate» bevis for at e-sigaretter utgjør en helserisiko, men at det er behov for mer forskning, spesielt knyttet til langsiktige helseeffekter: «there is moderate weight of evidence for risks of local irritative damage to the respiratory tract and moderate, but a growing level of evidence from human data suggesting that electronic cigarettes have harmful health effects, especially but not limited to the cardiovascular system. More so, the SCHEER has concluded that there is weak to moderate weight of evidence for risks of carcinogenicity of the respiratory tract due to long-term, cumulative exposure to nitrosamines and due to exposure to acetaldehyde and formaldehyde and that weight of evidence for risk of poisoning and injuries due to burns and explosion is strong […] Electronic cigarettes are relatively new in terms of exposure to humans. More research is needed, in particular on long-term health effects». I sluttrapporten trekker SCHEER også frem at det er:

  • moderate bevis for at e-sigaretter er en inngangsport til røyking for unge mennesker
  • sterke bevis for at smakstilsetninger øker attraktiviteten til e-sigaretter
  • svake bevis for argumentet om at e-sigaretter er et effektiv hjelpemiddel for å få røykere til å slutte
  • svake til moderate bevis for at eksponering gjennom passiv røyking er skadelig

SCHEER publiserte en foreløpig rapport om e-sigaretter i september 2020, som ble kritisert for å være for selektiv om utvalget forskningsstudier som var vurdert. Også sluttrapporten får kritikk, blant annet for at det er tatt med forskning som bruker data fra USA, hvor e-sigarettene kan være annerledes enn produktene som selges i EU, og at rapportens konklusjoner bryter med annen forskning på området: «I find it deeply concerning that the scientific evidence coming out of SCHEER on e-cigarettes can be so completely different to the studies we have seen come out across Europe, and call on the Commission to explain how the scientists reached their conclusion and why US studies are being used to analyse a potential health issue in Europe», uttaler europaparlamentariker Aldo Patriciello (EPP, Italia) til The Parliament Magazine.

Independent European Vape Alliance (IEVA) mener sluttrapporten mislykkes i å sammenligne risiko mellom e-sigaretter og vanlig røyking, og at rapporten ignorerer forskning som viser at e-sigaretter kan bidra til å redusere røykerelaterte sykdommer: «The SCHEER committee has failed to present scientific data on vaping in a comprehensive and balanced manner. The result is a report that is little more than a series of baseless predetermined assertions. Another opportunity to educate smokers willing to switch to less harmful alternatives has been wasted, and this alone has serious public health implications. We urge decision makers in Brussels to integrate harm reduction in their overall strategy», uttaler IEVA-president Dustin Dahlmann.

SCHEER-rapporten vil bidra inn i Europakommisjonens arbeid med å gjennomgå tobakksdirektivet, hvor det blant annet skal vurderes om e-sigaretter skal behandles på samme måte som tradisjonelle sigaretter. I Kommisjonens arbeidsprogram for 2021 varsles det at et forslag til revisjon av direktivet skal legges fram i høst, og allerede denne måneden er det ventet en rapport om implementering av regelverket, skriver Euractiv. I handlingsplanen for å bekjempe kreft, som ble lagt frem i februar, er en gjennomgang av tobakksdirektivet et av tiltakene for å nå målet om å redusere antallet tobakksbrukere i EU. Kommisjonen vil også utvide anbefalingen om røykfrie miljøer slik at den omfatter e-sigaretter innen 2023.

Tobakksdirektivet fra 2014 er ikke tatt inn i EØS-avtalen. Norge har i dag et forbud mot import og salg av nye tobakks- og nikotinvarer, inkludert nikotinholdige e-sigaretter. Forbudet vil oppheves når EUs tobakksdirektiv trer i kraft i Norge, og vil da erstattes med en ny registreringsordning for e-sigaretter. Det betyr at mens EU nå arbeider med en revisjon av tobakksdirektiv, så foregår det arbeid i Norge for å gjennomføre direktivet. Med bakgrunn i norsk gjennomføring, ba Helse- og omsorgsdepartementet i 2020 Folkehelseinstituttet (FHI) om å utarbeide en rapport om helserisiko ved bruk av e-sigaretter. Den skal bestå av to deler: 1) en oversikt over tilgjengelig forskning og 2) en helserisikovurdering. Første del skal legges fram innen 30. juni i år.

Hva er grunnen til at direktivet ikke er tatt inn i EØS-avtalen? Ifølge regjeringens EØS-notat, oppdatert i mars i år, ønsker Norge unntak fra EUs snusforbud og andre særreguleringer for snus. Rådet har siden juni 2019 behandlet EØS EFTA-landenes ønsker om tilpasninger. Helse- og omsorgsdepartementet skriver i et høringsnotat fra februar i år at de antar at det nye regelverket knyttet til tobakksdirektivet kan tre i kraft i 2021.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth


Sist oppdatert: 06.05.2021 12:37