EU/EØS-nytt - 22. mars 2022

Foreslår nye statsstøtteordninger som følge av krigen i Ukraina | EPs anbefalinger om utenlandsk innblanding og desinformasjon | Europaparlamentet drøftar om gass og kjernekraft er bærekraftig | EP-resolusjon om «right to repair» | EU krever gjensidig adgang til internasjonale offentlige anskaffelser

Foreslår nye statsstøtteordninger som følge av krigen i Ukraina

Den 10. mars sendte Kommisjonen et utkast til forslag om midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte på høring i EUs medlemsland, med formål om å lette adgangen til finansiering under den økonomiske krisen som har oppstått som følge av Russlands invasjon av Ukraina. I forslaget åpnes det for både midlertidig likviditetsstøtte og støtte til meromkostninger som følge av høye energipriser. Medlemslandene skal kommentere Kommisjonens utkast til forslag og besvare en del overordnede spørsmål i tilknytning til dette. Flere medlemsland stiller spørsmål ved om ytterligere støtte kan drive opp inflasjonen og holde liv i selskaper som i normale omstendigheter ville gått konkurs. Den danske regjeringen betoner i sitt høringssvar viktigheten av at støtten begrenses til de bedriftene som er sterkest berørt av krigen. Her hjemme uttaler NHO at Norge må forberede seg på vedvarende høye energipriser og må benytte statsstøtteregelverket til å gi avbøtende tiltak.

EPs anbefalinger om utenlandsk innblanding og desinformasjon

Europaparlamentets spesialkomite for utenlandsk innblanding i demokratiske prosesser i EU, inkludert desinformasjon (INGE) har avsluttet arbeidet. Sluttrapporten konkluderer med at både innbyggere og politikere i EU er «overveldende» uvitende om trusler fra utenlandske aktører som Russland og Kina. Manglende bevissthet og mottiltak gjør innblanding i valg, destabiliseringskampanjer og cyber-angrep til en attraktiv taktikk – uten konsekvenser. Parlamentet foreslår en rekke tiltak. Samtidig har Parlamentet, med et stort flertall, vedtatt å videreføre arbeidet i INGE2. Krigen i Ukraina gjør at man i forhandlingene om Digital Services Act (DSA) har bedt Kommisjonen komme med forslag til nye tiltak for å svare på desinformasjon i krisesituasjoner. Parlamentets saksordfører for DSA, Christel Schaldemose, støtter dette, men understreker samtidig at krigen har gjort det klart at «we must not forget who we are and defend our values in the DSA».

Europaparlamentet drøftar om gass og kjernekraft er bærekraftig

Finanskomiteen og miljøkomiteen i Europaparlamentet har i fellesmøter drøfta framlegget til ei delegert rettsakt knytt til bærekraftig finans med kriterium for investeringar i gass og kjernekraft. Mange i Europaparlamentet er skeptiske til å klassifisere investeringar i desse energikjeldene som bærekraftige og over hundre parlamentarikarar har alt bedt Kommisjonen om å trekke framlegget. Nathan Fabian, leiar av plattforma for bærekraftig finans, tok til orde for å etablere ein ny gul kategori i taksonomien for klassifisering av investeringar i energi som kan spele ei rolle i overgangsfasen mot grøn energi. Parallelt er det rask framgang for mange av dei 15 rettsaktene i lovpakken Fit for 55 og Europaparlamentet vil i stor grad ha sine posisjonar klare før sommaren.

EP-resolusjon om «right to repair»

Europaparlamentet har presentert sine krav til hva Kommisjonens kommende initiativ om forbrukeres reparasjonsrett (right to repair) bør inneholde. Ifølge utkastet til resolusjon – vedtatt 16. mars av et stort flertall i indre markeds- og forbrukerbeskyttelseskomiteen (IMCO) – bør en effektiv reparasjonsrett ta for seg flere aspekter ved et produkts livssyklus, blant annet etiske produksjonsprinsipper, produktmerking om forventet levetid og forbrukergarantier. Det bør også innføres holdbarhets- og reparasjonskrav i et fremtidig revidert økodesigndirektiv. Resolusjonsutkastet skal etter planen stemmes over i plenum i april. Det er ventet at Kommisjonen 30. mars, som en del av sirkulærøkonomi-pakken, vil legge frem et rettslig rammeverk for bærekraftige produkter, som inkluderer et forslag til revisjon av økodesigndirektivet. Kommisjonen har varslet at de vurderer å legge frem et eget lovforslag om forbrukeres reparasjonsrett i 3. kvartal 2022.

EU krever gjensidig adgang til internasjonale offentlige anskaffelser

Europaparlamentet og Rådet har blitt enige om et internasjonalt instrument for anskaffelser, International Procurement Instrument (IPI) – 10 år etter at forslaget ble lagt fram. Mens EUs marked for offentlige anskaffelser er åpent, blir EU møtt av diskriminerende hindringer hos mange av sine viktigste handelspartnere. IPI skal gi EU større handlingsrom i forhandlinger med partnerland. Målet er å oppnå økt gjensidighet og åpenhet. I siste instans kan EU begrense adgangen til sitt marked dersom partnerlandet ikke åpner sitt marked tilstrekkelig. «A naïeve Europe is a thing of the past», uttalte den franske handelsministeren etter enigheten. EØS EFTA-landene er en del av EUs indre marked for anskaffelser, men siden IPI-forslaget er hjemlet i EUs felles handelspolitikk er det ikke merket som EØS-relevant fra EUs side. EUs felles handelspolitikk og tollunion er ikke omfattet av EØS-avtalen.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

Report of The EFTA Court 2021 – årsrapporten gir en kort oppsummering av de 17 sakene i 2021, hvorav 10 gjaldt Norge.

After 30 Years: Will Switzerland join the EEA? – artikkel i Rett24 av Carl Baudenbacher, tidligere president i EFTA-domstolen. «The National Council, the lower House of Parliament, adopted by 112 votes to 69 with 6 abstentions a postulate by Roland Fischer, a Lucerne Green Liberal, calling on the Federal Council to examine and report on the advantages and disadvantages of Switzerland joining the EEA».

Energinytt uke 10 og uke 11 – fra Norges delegasjon til EU.

EUs forslag til direktiv for virksomheters aktsomhetsvurderinger for menneskerettigheter, klima og miljø : ett skritt frem og to tilbake eller et sidesprang? – artikkel i Juridika Innsikt av  Line Gjerstad Tjelflaat, Stipendiat ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

EU fishermen call on von der Leyen to protect EU fishing rights from Norway – brev fra Europêche og European North Atlantic Fisheries Association (ENAFA) 15. mars: «The sector requests the full cod quota allocation of 24,600 tons in the Fisheries Council of 21- 22 March 2022».

Hva betyr krisene i Europa for Norge og Norden? : norsk utenrikspolitisk konferanse 2022 – arrangert av NUPI 21. april.

Versailleserklæringen – vedtatt på møtet mellom EUs statsledere 10. til 11. mars 2022. Om krigen i Ukraina og om at EU skal styrke forsvarsevnen, minske energiavhengigheten og den strategiske avhengigheten (råvarer, halvledere, helse, digitalt og landbruk) og fremme investeringer.

EUs strategiske kompass – vedtatt av Rådet (medlemslandene) 21. mars. Det er EUs nye felles forsvars- og sikkerhetsstrategi fram til 2030.

Udtalelser fra nationale parlamenter i EU om krigen i Ukraine – oversikt fra Folketingets EU-oplysning.

Think Tank reports on the invasion of Ukraine – fra EU Council Library. Et utvalg rapporter om invasjonen av Ukraina. Listen oppdateres jevnlig.

Latest analyses of Russia’s war on Ukraine – fra Europaparlamentets utredningstjeneste (EPRS). En samling med lenker til de siste publikasjonene fra internasjonale tenketanker.

Korte notater fra Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps):
Bidrar säkerhetskrisen till ett fördjupat EU-samarbete?
Kriget påverkar den gröna omställningen : men ambitionerna finns kvar

Verksamheten i Europeiska unionen under 2021 – rapport fra den svenske regjeringen. En omfattende rapport om vedtak og hendelser i EU. Den gir også en oversikt over saker i EU-domstolen av svensk interesse. Et godt emneregister gjør publikasjonen egnet som oppslagsverk.


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth og Erik Eriksen (stortingsbiblioteket), Tone Kristin Aursland (utredningsseksjonen) og Per S. Nestande (internasjonal avdeling).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth