EU/EØS-nytt - 28. april 2022

ACER og CEER med innspill til nytt regelverk for havvind | Høring om nytt instrument for kriseberedskap | Generaladvokaten med forslag til avgjørelse i svensk sak om studiestøtte | EU-domstolen uttaler seg om indre grensekontroll | Forslag til hvordan fagkomiteene kan inndras i EU-arbeidet | Krigsforbrytelser i Ukraina: Eurojust får utvidet mandat

ACER og CEER med innspill til nytt regelverk for havvind

EUs energibyrå (ACER) og Council of European Energy Regulators (CEER) har publisert et felles refleksjonsnotat om Europakommisjonens havvindstrategi. Notatet er relevant for debatten om å tillate hybridkabler ved utbygging av Sørlige Nordsjø II. ACER og CEER ønsker EU-strategien generelt velkommen og ser at Kommisjonens forslag om å opprette egne prisområder offshore for å integrere havvind i EUs elektrisitetsmarked kan bidra til effektive prissignaler. Samtidig mener ACER og CEER at det er behov for ytterligere vurderinger av hvordan regelverket skal utformes. De stiller spørsmål ved forslaget om å dele flaskehalsinntektene med investorer i havvind, og er kritiske til å unnta hybridkabler fra kravet om at 70 prosent av kapasiteten på mellomlandskabler skal gjøres tilgjengelig for markedet. I stedet foreslår de å benytte markedsorienterte støtteordninger. Dersom målet er å støtte havvind-investeringer kan dette oppnås bedre gjennom tradisjonelle fornybarstøtteordninger mener ACER og CEER. Dette vil øke sjansen for å nå de ønskede politiske målene, på en mer hensiktsmessig og mindre forstyrrende måte.

Høring om nytt instrument for kriseberedskap

Europakommisjonen har åpnet en høring om en ny nødmekanisme for det indre marked. Målet er å opprettholde den frie bevegelsen av varer, tjenester og mennesker i krisetider og å sikre at forsyningskjedene fungerer i en alvorlig krise, som under covid19-pandemien eller den pågående russiske invasjonen av Ukraina. Ifølge Kommisjonen er det indre marked et viktig aktivum for å håndtere en krise og styrke EUs økonomiske motstandskraft, men dagens organisering mangler den fleksibiliteten som kan utgjøre en forskjell i nødsituasjoner. Formålet med høringen er å innhente synspunkter til en kommende konsekvensanalyse, og Kommisjonen vurderer både lovgivende og ikke-lovgivende initiativ. Nødmekanismen skal komplementere eksisterende og nye EU-initiativer for krisehåndtering, blant annet EUs kriseberedskapsmyndighet (HERA) hvor regjeringen arbeider for norsk deltakelse.

Generaladvokaten med forslag til avgjørelse i svensk sak om studiestøtte

I 2020 oversendte svenske Överklagandenämnden för studiestöd et spørsmål til EU-domstolen vedrørende utdanningsstøtte til barn av vandrende arbeidstakere. Helt overordnet handler saken om hvorvidt et medlemsland, med hensyn til barn av en hjemvendt vandrende arbeidstaker, kan gjøre støtte til utenlandsstudier betinget av at barnet har en egen tilknytning til medlemslandet.  Generaladvokaten avga 7. april 2022 forslag til avgjørelse. I forslaget uttrykkes det at saken kan vurderes under ulike juridiske rammer avhengig av sakens faktum, men at det uansett tilnærming er tillatt å stille tilknytningskrav slik det er gjort i svensk rett. Saken er av interesse for Norge siden EFTAs overvåkingsorgan ESA i mange år har hevdet at de norske tilknytningskrav for EØS-arbeidere og familiemedlemmer er for restriktive. Norge hadde innlegg i EU-domstolen med støtte til Sverige.

EU-domstolen uttaler seg om indre grensekontroll

Denne uken kom EU-domstolen med en uttalelse i en sak som kan få konsekvenser for de landene som i flere år har innført indre grensekontroll straks etter utløpet av den forrige, deriblant Norge. EUs grenseforordning gir mulighet for at et Schengen-land kan, dersom det er en alvorlig trussel mot landets offentlige orden eller indre sikkerhet, midlertidig innføre grensekontroll. EU-domstolen slår imidlertid fast at denne kontrollen ikke må overstige en maksimal samlet varighet på seks måneder. Det er kun ved en ny alvorlig trussel at det kan forsvares å anvende et slikt tiltak på nytt. Den endelige avgjørelse fra EU-domstolen er forskjellig fra den foreløpige uttalelsen fra Generaladvokaten i oktober 2021.

Forslag til hvordan fagkomiteene kan inndras i EU-arbeidet

EU-reformgruppen, nedsatt av Folketinget, la i oktober 2021 fram en rapport med en rekke forslag til hvordan Folketinget kan få økt innflytelse i EU-saker. Nå har den danske regjeringen presentert sine anbefalinger til den delen av rapporten som omhandler fagkomiteene. Regjeringen støtter reformgruppens forslag om at fagkomiteene i større grad skal ha mulighet for innflytelse på viktige EU-saker tidlig i prosessen. Den foreslår tre tiltak: felles utvelgelse av prioriterte saker, tidlige posisjonsnotater fra regjeringen og retningsgivende drøftelser i fagkomiteene.

Krigsforbrytelser i Ukraina: Eurojust får utvidet mandat

Europakommisjonen foreslo denne uken å gi EUs byrå for strafferettslig samarbeid, Eurojust, et utvidet mandat. I forslaget åpnes det for at Eurojust kan samle inn, bevare og dele bevis om krigsforbrytelser i Ukraina, noe som krever endringer i Eurojust-forordningen. I mars ble det opprettet et Joint Investigation Team (JIT) for Ukraina, som skal se på påståtte alvorlige internasjonale forbrytelser begått under krigen. Denne uken meddelte Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag at den vil delta. Det er første gang ICC deltar i et JIT-team.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

Bakgrunnsinformasjon til møtet i Europautvalget 28. april 2022 – som forberedelse til møtet har Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon utarbeidet en informasjonspakke knyttet til sakene på dagsordenen: Ukrainakrigens betydning for Europas grønne giv, regjeringens arbeid med et industripartnerskap med EU, rettstat og demokrati: Ungarn og Polen, og Europakommisjonens forslag om tilbørlig aktsomhet for bærekraft for foretak.

Fra Norges delegasjon til EU:
Energinytt – uke 14
EU-nytt om utdanning, forskning og innovasjon
Saker på det digitale området i EU – uke 16. Omtaler blant annet den politiske enighet om Digital Services Act (DSA).

Norge i EUs energimarked : Norske aktørers mulighet til å påvirke, delta og klage ved gjennomføring av metoder og vilkår – rapport fra Fridtjof Nansens Institutt (1/2022), skrevet av Sophia Dyrby og Torbjørg Jevnaker.

Russia's war on Ukraine – korte notater (At a Glance) fra Europaparlamentets utredningstjeneste (EPRS), publisert i april.

Brev fra Europakommisjonen til medlemslandene om energiskatt – brevet er sendt av Kommisjonens finanskommissær Paolo Gentiloni: «The purpose of this letter is to provide further guidance to Member States in the area of energy taxation by clarifying the applicable rules under EU law while recalling a number of key principles that should guide our action in this field».

Norway seeks solution to looming EU tax on car batteries – artikkel fra Reuters, 26. April: «Norway is hoping that access to key raw materials for battery production could be one bargaining chip as it seeks to avoid a customs tax for battery exports to the European Union».

EU-domstolen starter med strømming – fra 26. april vil det være mulig å følge EU-domstolens muntlige forhandlinger, domsavsigelser og Generaladvokatens forslag til avgjørelse direkte på domstolens nettsted.

Defending Press Freedom in Times of Tension and Conflict – Annual Report by the partner organisations to the Council of Europe Platform to Promote the Protection of Journalism and Safety of Journalist. Rapporten ble lagt fram samme dag som Europakommisjonen la fram et forslag til direktiv for å bekjempe urimelige rettssaker mot journalister (SLAPP).

Study on animal welfare labelling – rapport skrevet på oppdrag fra Europakommisjonen, med tanke på et eventuelt forslag om dyrevelferdsmerking i EU.

Nutrient profiles: A 'farm to fork' strategy initiative takes shape – Briefing fra Europaparlamentets utredningstjeneste (EPRS): «The European Commission is planning to establish 'nutrient profiles', that is, maximum amounts for nutrients such as fat, sugar and/or salt in foods, above which the use of nutrition or health claims would be restricted or forbidden».

EU:s minimilöneförslag försenat, Norden splittrat – artikkel i Arbeidsliv i Norden: «Ukrainakriget och det franska presidentvalet gör att frågan tappar tempo. Men det handlar också om att oenigheten inom EU fortfarande är stor».


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth, Erik Eriksen (stortingsbiblioteket) og Thomas Myrmel (utredningsseksjonen).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth