EU/EØS-nytt - 31. mars 2022

Ukrainske flyktninger: EUs 10-punkts handlingsplan | DMA: enighet om å regulere Big Tech | Schengen: revisjon av grenseforordningen behandles i Rådet | Rådet enige om nytt regelverk for politiske partier | Vil EU gå ut av det europeiske energicharteret?

Ukrainske flyktninger: EUs 10-punkts handlingsplan

Omtrent fire millioner flyktninger fra Ukraina har kommet til EU siden Russlands invasjon. Da EUs justis- og innenriksministre møttes i Brussel denne uken ble det vedtatt en 10-punkts plan. Den handler blant annet om hvordan man bedre kan samordne registrering av flyktningene, hindre menneskehandel og kartlegge hvilke muligheter landene har for å motta flyktninger. EU-landene ønsker en frivillig ordning. Omfordeling (relokalisering) av flyktninger er ikke en del av planen. Kontroll av EUs yttergrenser og andre sikkerhetsspørsmål var også på dagsorden.

DMA: enighet om å regulere Big Tech

EU-institusjonene har forhandlet seg frem til en foreløpig enighet om Digital Markets Act (DMA), forordningsforslaget som skal regulere konkurranseforhold knyttet til de største plattformselskapene, som Google, Amazon og Apple. Europaparlamentet har fått gjennomslag for flere av sine synspunkter, blant annet at selskapene kun kan kombinere persondata til bruk for målrettet reklame når det er innhentet et uttrykt samtykke, og et nytt krav om å sikre at man kan dele meldinger og filer på tvers av meldingstjenester. Virksomheter som ikke overholder regelverket risikerer bøter på opptil 10 prosent av samlet global omsetning, og dette kan økes til 20 prosent ved gjentatte overtredelser. Et sentralt tema i forhandlingene var forholdet mellom Kommisjonen og nasjonale myndigheter. I vedtaket fastholdes det at det kun er Kommisjonen som har håndhevingsmyndighet. EUs enighet om DMA blir positivt mottatt fra forbrukerhold, mens bransjen er kritisk.

Schengen: revisjon av grenseforordningen behandles i Rådet

Den 14. desember 2021 fremsatte Europakommisjonen et forslag om revisjon av EUs grenseforordning. Revisjonsforslaget viderefører muligheten for midlertidig gjeninnførelse av grensekontroll ved alvorlige trusler mot den offentlige orden eller den indre sikkerhet. Samtidig innføres en rekke nye regler som øker rapporterings- og dokumentasjonskravene ved midlertidig gjeninnførelse av grensekontroll. Forslaget inneholder også nye bestemmelser vedrørende politikontroll i grensenære områder og overføring av tredjelandsstatsborgere uten lovlig opphold samt om håndtering av epidemier og instrumentalisering av migranter. Forslaget er for tiden til behandling i Rådet. Flere medlemsland har uttrykt forbehold om flere elementer i forslaget, men det franske EU-formannskapet tar fremdeles sikte på et første utkast til felles holdning i juni. Størst friksjon knytter seg til instrumentalisering av migrasjon og en ny bestemmelse om felles politipatruljer og pågripelse og overføring av irregulære migranter fra tredjeland til det medlemsland borgeren kom fra.

Rådet enige om nytt regelverk for politiske partier

Medlemslandene i Rådet har blitt enige om en delvis generell innstilling til forslaget som endrer reglene for statutt og finansiering av europeiske politiske partier og stiftelser. Rådets posisjon justerer Europakommisjonens opprinnelige forslag på flere områder. For å beskytte den indre demokratiske prosessen i EU mot utenlandsk innblanding, foreslår Rådet at politiske partier fra ikke-EU-land ikke lenger skal få delta i styringen av europeiske politiske partier eller finansiere dem med bidrag, men det skal fortsatt være mulig for et europeisk politisk parti å opprettholde forbindelser med et parti i et land utenfor EU. Kommisjonen advarer mot utilsiktede konsekvenser av en slik begrensning, og viser til Ukraina og Moldova som eksempel på land hvor nasjonale partier trenger internasjonal støtte. Folketinget har sendt en politisk uttalelse til EU-institusjonene, hvor de bemerker at det er uheldig at europeiske politiske partier får mulighet til å finansiere kampanjer i nasjonale folkeavstemninger, og har fått medhold for dette synet i den vedtatte rådsteksten. Rådets enighet om forordningsforslaget forplikter også europeiske politiske partier og stiftelser til å følge de nye reglene for politisk reklame, som behandles i et separat lovforslag

Vil EU gå ut av det europeiske energicharteret?

I Europaparlamentet er det en økt bekymring for at EU ikke får gjennomslag i forhandlingene om å modernisere avtalen om et europeiske energicharter. I en debatt forrige uke ba representanter fra de fleste partiene om at Kommisjonen må starte forberedelsene for å gå ut av avtalen dersom forhandlingene ikke gir et tilstrekkelig ambisiøst resultat. Energicharteret ble undertegnet i 1994 for å tilrettelegge for utenlandske investeringer innenfor energisektoren i det tidligere Sovjetunionen og Øst-Europa, samt integrere landenes energisektorer med Europa og verdensmarkedet Den har i de senere årene i større grad blitt benyttet av vest-europeiske investorer til å reise saker mot regjeringer i Vest-Europa knyttet til klimalovgivning – for å beskytte investeringer i fossile energikilder. Det er en bekymring for at energicharteret skal bli en «bremsekloss» i EUs grønne omstilling. Europakommisjonen har fått i mandat å framforhandle en avtale som bedre reflekterer klimamålene og overgangen til ren energi. I mars ble den ellevte forhandlingsrunden gjennomført, og målet er å avslutte forhandlingene i juni i år.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

Fra Norges delegasjon til EU:
Samferdselsnytt – uke 9 til 12
Energinytt – uke 12
Matvaresikkerhet i EU – fra landbruksråden

Norge i EUs energimarked : norske aktørers mulighet til å påvirke, delta og klage ved gjennomføring av metoder og vilkår – digitalt lanseringsseminar 28. april for rapporten, arrangert av Fridtjof Nansens Institutt.

EØS-rettens betydning for norsk forvaltning – opptak og presentasjoner fra seminaret 22. mars, arrangert av tre departementer, for å bidra til kompetanseheving innenfor EØS-rett.

Do Parliaments Talk about Each Other? Analysing Transparliamentary References in the Austrian Nationalrat and the German Bundestag – seminar 5. april, arrangert av ARENA.

Enighet om overføring av personopplysninger til USA – informasjon fra Datatilsynet om enighet om et rammeverk for å gjøre det lettere å sende personopplysninger til USA: Trans-Atlantic Data Privacy Framework. Det gjenstår å konkretisere detaljene i en juridisk avtale.

Possible items for College agendas 30 March – 27 July 2022 – oppdatert oversikt fra Europakommisjonen over kommende forslag. Nytt siden forrige oversikt er at Kommisjonen 18. mai skal legge fram «RePowerEU plan», EUs nye energiplan. Flere saker er utsatt sammenlignet med forrige liste.

The Extended Environmental Taxonomy : Final Report on Taxonomy extension options supporting a sustainable transition – rapport fra Platform on Sustainable Finance, ekspertgruppen som skal gi råd til Europakommisjonen om EUs nye taksonomi. I rapporten argumenters det for å utvide omfanget av taksonomien ved å ha flere kategorier i tillegg til den nåværende kategorien «bærekraftig økonomisk virksomhet». Den siste er «grønn», de nye er «gul/amber» (nøytral) og «rød» (dårlig).

EU’s sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde og det danske forsvarsforbehold – redegjørelse fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet om «de væsentligste EU-tiltag, Danmark i dag står helt eller delvist uden for som følge af det danske forsvarsforbehold, eller som på anden vis har relation til forsvarsforbeholdet».

Sverige negativt till stärkt skydd för plattformsarbetare – innlegg på Europakommentaren, Maria Fritz, Lund universitet: «svenska regeringen och riksdagen är negativt inställda. De befarar att nya regler ska krocka med den svenska modellen. Det finns dock ingen grund för denna oro. En mer konstruktiv svensk hållning skulle istället kunna bidra till att de föreslagna reglerna blir tydligare».


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth, Erik Eriksen (stortingsbiblioteket) og Tone Kristin Aursland (utredningsseksjonen).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth