Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

EP-posisjon om revidert avløpsdirektiv

Europaparlamentets miljøkomite (ENVI) vedtok 20. september sin holdning til det reviderte avløpsdirektivet. Komiteen ønsker blant annet at direktivets virkeområde skal utvides til å omfatte tettsteder med en belastning på mer enn 750 personekvivalenter (pe), og går dermed lenger enn Europakommisjonens forslag. Parlamentet skal etter planen stemme over sitt forhandlingsmandat i plenum 2.-5. oktober, deretter venter trilogforhandlinger med Rådet og Kommisjonen. Medlemslandene i Rådet har ennå ikke avklart sitt standpunkt, men er også inne i sluttfasen og en forhandlingsposisjon kan bli vedtatt på miljørådsmøtet 16. oktober. Direktør i Norsk Vann, Ragnhild Aalstad, skriver i et debattinnlegg på Altinget.no at de foreløpige forhandlingsutkastene i EU-institusjonene viser at det ikke blir tatt tilstrekkelig hensyn til norske behov.

«This is a big step towards cleaner water in Europe! With climate change, we are faced with great challenges around water and we need to make sure we manage our water resources well. With eutrophication, micro-pollution and droughts, every drop counts», uttaler saksordfører Nils Torvalds (Renew, Finland) i ENVIs pressemelding.

ENVIs rapport ble vedtatt med 60 stemmer for, 10 imot og 6 avstående. I vedtaket utvides omfanget av dagens direktiv for å sikre at tettsteder med en belastning på mer enn 750 personekvivalenter (pe) er tilknyttet oppsamlingssystemer for avløpsvann. I Kommisjonens forslag er virkeområdet utvidet til å omfatte tettbebyggelser ned til 1000 pe. Komiteen støtter innføringen av et system med utvidet produsentansvar (EPR) rettet mot legemidler og kosmetiske produkter, som er identifisert som hovedkilder til mikroforurensing i urbant avløpsvann og som krever ytterligere behandling. Det forutsettes at EPR-ordninger kan suppleres med opptil 20 prosent nasjonal finansiering for oppgradering av renseanlegg. ENVI vil eliminere klimagassutslipp fra sektoren ved gradvis å øke andelen fornybar energi som brukes hvert år av renseanlegg for avløpsvann (55 prosent innen utgangen av 2033, 75 prosent innen utgangen av 2036, og 100 prosent innen utgangen av 2040). Komiteen oppfordrer også Kommisjonen til å legge frem en juridisk forpliktelse til å installere mikrofiberfiltre i alle nye vaskemaskiner på EU-nivå innen 31. desember 2027.

Direktør i Norsk Vann, Ragnhild Aalstad, skriver i et debattinnlegg på Altinget.no at behandlingen i EU-institusjonene ser ut til å gå mot norske posisjoner på flere viktige områder: «Norske myndigheter har tatt dette opp i flere omganger med EU, men fortsatt viser foreliggende forhandlingsutkast i EU-parlamentet og fra Rådets forhandlinger at norske behov ikke blir tilstrekkelig hensyntatt».

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide besvarte 28. august skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) om hvilke tiltak regjeringen har iverksatt for å få endret forslaget til nytt avløpsdirektiv. Statsråden viser i sitt svar til Klima- og miljødepartementets innspill til Kommisjonen 14. mars 2023, hvor de blant annet påpekte at kravene i forslaget kan være uforholdsmessige for små tettsteder: «Vi foreslo derfor at de minste tettbebyggelsene burde reguleres nasjonalt, men at det naturligvis også her skal stilles krav om strengere rensning der det er behov for det. Som jeg allerede har nevnt er det et stort behov for oppgraderinger og strengere krav til avløpsrensing også uavhengig av nye krav fra EU. Norge tok til orde for at en utvidelse av direktivets virkeområde til å gjelde for små tettsteder heller kunne vurderes i en senere revisjonsrunde, for eksempel i 2040».

Det er ventet at Parlamentets forhandlingsposisjonen blir vedtatt i plenum 2.-5. oktober. Deretter venter trilogforhandlinger med Kommisjonen og Rådet, som ennå ikke har avklart sin posisjon. Det spanske formannskapets siste kompromissforslag ble diskutert i et møte på arbeidsgruppenivå 26. september. Den danske regjeringen skriver i et oppdatert samlenotat 14. september at saken forventes satt på dagsorden for miljørådsmøtet 16. oktober «mhp. vedtagelse af en general indstilling».

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Vilde Høvik Røberg

Sist oppdatert: 29.09.2023 10:10
: